Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: salon samochodowy

Jak opodatkować samochody nabyte przed 01.05.2004 r. a sprzedane po 30.04.2004 r.? Czy podatnik ma prawo zastosować VAT od marży przy dostawie samochodu, który nabył na podstawie faktury VAT-KOMIS?

Dotyczy: informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chrzanowie Nr PP-2/005/2/937/04 z dnia 17.06.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Po sprawdzeniu prawidłowości ww. informacji, uznano, iż wymaga ona częściowej zmiany, w związku z czym działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja poda ...

Czy sprzedaż salonu samochodowego wraz z gruntem oraz zmotoryzowanych środków trwałych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,jeżeli od poniesionych przy budowie salonu wydatkow oraz przy zakupie środków trwałych Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

POSTANOWIENIE Naczelnik xxx Urzędu Skarbowego w xxx działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 17.06.2005 r w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione w ...

1. W ujęciu przedstawionym przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 czerwca 2002 r. (sygn. K 45/01, Dz. U. Nr 100, poz. 923) chodzi o przedsięwzięcia, których beneficjentami mają być osoby niepełnosprawne już zatrudnione w danym zakładzie pracy. Nie można w takim razie zgodzić się z tezą postawioną przez sąd pierwszej instancji, iż wspomniane orzeczenie nie daje żadnych podstaw do eliminowania z kategorii przedsięwzięć podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych tych inwestycji, „które obejmują infrastrukturę udostępnianą szerokiemu kręgowi odbiorców, a nie tylko niepełnosprawnym”. 2. W przepisach art. 31 ust. 1 pkt 1 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 777 ze zm.) należy szukać wskazówek przydatnych dla rozwiania ewentualnych wątpliwości, które mogłoby nasuwać rozumienie określenia „długookresowe przedsięwzięcie na rzecz osób niepełnosprawnych”. Skoro ustawa ta wyznacza dostatecznie jasny krąg podmiotów uprawnionych do korzystania ze środków funduszu, to nie wolno tego zakresu rozszerzać operując enigmatycznym, oderwanym od treści przepisów prawa zwrotem „szeroki krąg odbiorców”. 3. Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie ogólnodostępnego salonu samochodowego nie jest działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie.

Decyzją Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 grudnia 1998 r. „I.–W.” sp. z o.o. (zwana dalej Spółką) uzyskała na okres 1 grudnia 1998 r. - 30 listopada 2001 r. status zakładu pracy chronionej. Z dniem 30 listopada 1999 r. na mocy art. 2 pkt 2 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 95, poz. 1101 ze zm. zwana da ...

W okresie obowiązywania umowy upoważniającej nabywcę do wystawiania faktur w imieniu dostawcy niemożliwe jest wystawianie faktur przez dostawcę nabywcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 10 ms