Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: oryginał faktury


Czy wystawienie faktury na dwa lub więcej podmiotów, które nabyły wspólnie ten sam towar daje prawo do obniżenia przez każdy z nich należnego podatku?

Urząd Skarbowy Kraków - Śródmieście stosownie do treści art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 21.05.2003 r. (data wpływu do Urzędu: 21.05.2003 r.) wyjaśnia co następuje: Paragraf 48 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz ...

Czy przechowywanie kopii faktur sprzedaży w formie elektronicznej jest dozwolone ?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na Państwa pismo złożone w dniu 22.09.2004 r., Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że zgodnie z § 24 i § 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, ...

Czy kserokopia faktury zakupu towaru handlowego może być dokumentem księgowym ?

Stan faktyczny: Podatnik jest właścicielem Zakładu Usługowo-Handlowego X zajmującego się między innymi sprzedażą części spawalniczych importowanych z Chin. Import towarów odbywa się na podstawie faktur wystawionych przez firmę chińską oraz dokumentów odprawy celnej SAD. Kopia takiej faktury wraz z dokumentem SAD jest dokumentem na podstawie, którego zostaje księgowany zakup towaru w przedsiębiorst ...

Czy można wystawić fakturę VAT dokumentującą sprzedaż na rzecz kilku odbiorców, będących względem wystawcy faktury dłużnikami solidarnymi?

Z wniosku wynika, że Podatnik dokonuje sprzedaży (lub oddaje w wieczyste użytkowanie) nieruchomość. Nabywcami jest kilka osób fizycznych (lub prawnych). Udziały tych osób określone są w akcie notarialnym w związku z czym, na podstawie art. 370 k.c. stają się oni dłużnikami solidarnymi w zakresie ceny sprzedaży. W takim przypadku wierzyciel, tj. Podatnik może dochodzić zapłaty całości kwoty należne ...

Podatnik pyta, czy może dokonać odliczenia podatku VAT na podstawie kopii faktur VAT dotyczących naprawy samochodu osobowego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 23 czerwca 2005 r. (doręczonego dnia 30 czerwca 2005 r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie X zam................................., Nacz ...

Czy faktury elektroniczne muszą zawierać oznaczenia "oryginal" i "kopia"?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie dokumentowania transakcji dla celów podatku od towarów i usług, jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pi ...

Czy można przypisać wystawione faktury VAT na nową Spółkę jako rachunki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielanypostanowił uznać przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 01.03.2006r. w sprawie in ...


Zdaniem Wnioskodawcy, cyt. ,,w przypadku gdy oryginał faktury został przesłany odbiorcy w formie papierowej Spółka ma prawo przechowywać tylko w formie elektronicznej kopę faktury zaopatrzonej w podpis elektroniczny.

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem z dnia 29.03.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 04.04.2006 r.), uzupełnionym pismem z dn. 27.06.2006 r., w sprawie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania pr ...

Generowanie strony w 30 ms