Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stołówka pracownicza

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy świadczeniu usług polegających na produkcji i wydawaniu dań garmażeryjnych w postaci posiłków profilaktycznych i regeneracyjno-wzmacniających dla pracowników?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.07.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 6.08.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu wyjaśnia: Wyżej wymienionym pismem strona zwróciła się z zapytaniem jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy świadczeniu usług polegających na pro ...

Czy usługi świadczone przez stołówkę szkolną dla własnych uczniów i pracowników są zwolnione od podatku VAT, czy winny być opodatkowane ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 23.08.2005r. w sprawie zwolnienia od podatku od towarów i usług wykonywanych usług świadczonych przez stołówkę dla własnych uczniów ...

Od kiedy należy stosować zwolnienie od podatku VAT, w przypadku uznania usług stołówkowych za zwolnione od tego podatku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu odmawia uznania stanowiska podatnika zawartego we wniosku z dnia 23.08.2005 r. (uzupełnionego w dniu 15.09.2005 r.) w sprawie określenia momentu stosowania zwolnienia od podatku usług sto ...

Czy korzystanie przez pracownika ze stołówki pracowniczej stanowi jego dochód, od którego płatnik jest zobowiązany pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. czy korzystanie przez pracownika ze stołówki pracowniczej stanowi jego dochód, od którego płatnik jest zobowi ...

Czy opisany sposób rozliczenia kosztów związanych z prowadzeniem kantyny pracowniczej w zakresie podatku od towarów i usług jest poprawny?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka jest właścicielem hotelu. Pracownicy hotelu mogą korzystać z posiłków wydawanych w kantynie pracowniczej po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do działu k ...

czy wydatki związane z funkcjonowaniem kantyny stanowią koszty uzyskania przychodów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w W ...

Czy ponoszone wydatki, związane z dofinansowaniem stołówki zakładowej dla 400 osób na zasadzie częściowego dofinansowania, stanowią koszty uzyskanie przychodów?

W dniu 29.05.2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny w sprawie, Podatnik wskazał, że Spółka jako Zleceniodawca zawarła umowę z firmą X Sp. z o.o. jako Zleceniobiorcą na prowadzenie pełnej obsługi stołówki zakładowej dla 400 osób na zasadzie częściowego dofin ...

Pytanie podatnika Czy jest możliwość zwolnienia od podatku dochodowego pracowników korzystających z posiłków finansowanych przez pracodawcę w stołówce zakładowej?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko XYZ spółka z o.o. w .... zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - jest nieprawidłowe w zakres ...

W jaki sposób należy rozliczyć naliczony podatek od towarów i usług dotyczący zakupów towarów spożywczych, z których część zostanie przeznaczona na potrzeby reprezentacji ?

Na podstawie art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późń. zm.) w związku z art. 86 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a, art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowani ...

Opodatkowanie VAT zaliczek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 33 ms