Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedmiot

W jaki sposób ewidencjonować na kasie fiskalnej czynności polegające na dostawie towarów używanych(przedmiotów kolekcjonerskich) gdzie podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest marża?

Zgodnie z art. 120 ust.4 Ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2004r. nr 54 poz. 535) w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki,przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży , podstawą opodatkowania podatkiem ...

Czy podlega opodatkowaniu umowa depozytu nieprawidłowego zawarta 24 listopada 2000 r. Przedmiotem umowy były środki pieniężne przekazane przez składajacego do rozporządzania w określonym czasie przez przechowawcę? I czy w/w umowa winna być zarejestrowana we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym?

Z treści przedstwionego przez Panią pisma wynika, iż przedmiotem umowy depozytu nieprawidłowego były środki pieniężne przekazane przez składającego do rozporządzania nimi w określonym czasie przez przechowawcę. W związku z tak przedstawionym stanowiskiem Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów podziela Pani zdanie, iż w/w umowa nie podlega opodatkownaiu opłatą skarbową. Zakres przedmiotowy ...


Czy wynagrodzenie w ramach inkasa opłaty miejscowej/ustalonej przez radę miasta jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług?

Odpowiadając na pismo z dnia 21 października 2004 roku, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 4 listopada 2004 r., w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) podatnika ...

Czy Płatnik nie może zastosować koszty uzyskania przychodów z art. 22 ust. 9 pkt 3 updof dla wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło dotyczących tłumaczenia tekstów specyfikacji przetargowej oraz życiorysów do przetargu, gdzie nie następuje przeniesienie praw autorskich?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem wniosku z dn. 07.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie p o s t a n a w i a - uznać ...

Czy koszt udostępnionych placówkom handlowym witryn chłodzących i nalewaków oraz urządzeń i przedmiotów, tzw. point of sale, służących umożliwieniu i wsparciu sprzedaży produktów Spółki, działającej w dziedzinie produkcji, sprzedaży i dystrybucji napojów, soków i wód mineralnych, jest kosztem poniesionym w celu uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podat ...

Czy wypłacenie świadczenia przyznanego z tytułu odszkodowania za szkody majątkowe spowodowane prześladowaniem przez nazistów wolne jest od uiszczenia podatku od spadków i darowizn?

Wnioskiem z dnia 12 lipca 2005 r. (uzupełnionym w dniu 27 lipca 2005 r.), wszczęła Pani postępowanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji, m.in. w sprawie potwierdzenia „że wypłacone świadczenie przyznane z tytułu odszkodowania za szkody majątkowe spowodowane prześladowaniem przez nazistów wolne jest od uiszczenia podatku od spadków i darowizn.” Rozpatrując Pani wniosek i przedstawiony przez P ...

Co jest podstawą naliczania podatku VAT przy usługach finasowych podlegających na cesji należności ?.

W odpowiedzi na zapytanie „co jest podstawą naliczania podatku VAT przy usługach finansowych polegających na cesji należności" zawarte w piśmie z dnia 01.06.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 25.06.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.97 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 43 ust ...

dotyczy opodatkowania przedmiotów objętych umową przewłaszczenia na zabezpieczenie

Stan faktyczny „ Zgodnie z art.2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U.Nr 11, poz.50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług oraz inne czynności zrównane ze sprzedażą. Zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie kredytu bankowego nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten p ...

Czy do czynności cywilnoprawnej spełnienia innego świadczenia (poprzez przeniesienie własności udziałów w spółce) w zamian za spełnienie zobowiązania mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) s t w i e r d z a m, że stanowisko Spółki "X" - przedstawione we wniosku z dnia 19.09.2005r. który wpłynął w dniu 21.09.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz ...

Generowanie strony w 53 ms