Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: częstotliwość

Czy podlega opodatkowaniu sprzedaż nieruchomości podzielnej na 15 samodzielnych działek?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 15 kwietnia 2004 r. (uzupełnione znaczkiem opłaty skarbowej w dniu 23 kwietnia 2004 r.) informuje, iż od dnia 1 maja 2004 r. zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa ...


Czy sprzedając działki budowlane (grunt nabyty w 1975 r.) ich zbywca uzyskuje status podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, i w konsekwencji będzie on zobowiązany odprowadzić podatek od tych sprzedaży?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 06.07.2004 r., na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), zwanej dalej „ustawą" - informuje : Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

Czy sprzedaż działki budowlanej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r, Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 19.05.2005r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działki budowlanej wraz z domem w trakcie budo ...

Czy jednorazowa czynność udostępnienia technologii (udzielenia licencji) na rzecz podmiotu, z którym pozostaje się w stosunku pracy, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12.11.2004 r.(data wpływu do tut. Urzędu – 15.11.2004r.), uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), po ...

Dot. zasadności wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działki budowlanej nabytą w drodze spadku,

W przedmiotowym wniosku podała Pani, że jest cudzoziemcem nie prowadzącym działalności gospodarczej. W drodze nabycia spadku stała się Pani współwłaścicielem nieruchomości - gospodarstwa rolnego z zabudowaniami w Ż. W miesiącu styczniu 2005 r. sprzedała Pani pierwszą działkę pod zabudowę z wydzielonej większej parceli a 1 marca 2005 r. dokonała sprzedaży drugiej działki z tego podziału. Przedmioto ...

Czy sprzedaż na rzecz osób fizycznych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 15.04.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie naliczenia podatku od towarów i usług od sprzedaży działek budowlanych, u ...

Czy sprzedaż na rzecz osób fizycznych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie: art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60); po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem datowanym dnia 12 czerwca 2005r. (25.07.2005r.-data wpływu do Izby Skarbowej w Gdańsku) przez Podatnika na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie znak ...


Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że jesteście Państwo współwłaścicielami nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Białołęki. Grunty te, w 1987r. nabyli Państwo w wyniku podziału gospodarstwa rolnego w drodze spadku. Na mocy decyzji gminy Białołęka w Warszawie przedmiotowa nieruchomość gruntowa została przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne.Jednocześnie informują Państwo, iż uwzględniając zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dokonano podziału nieruchomości. W wyniku podziału powstało 14 działek przeznaczonych pod zabudowę. W części przewidzianej pod usługi rozpoczęto budowę nowej siedziby Państwa firmy. Dla pokrycia kosztów związanych z ww. inwestycją, do dnia 30 kwietnia 2004r. dokonano zbycia 10 z wydzielonych działek budowlanych, które stanowiły majątek osobisty.Jak wynika z treści wniosku w 2005r. dokonano zbycia następnych dwóch działek, z których dochód został przeznaczony na realizację inwestycji. W związku z powyższym wystąpiono z zapytaniem czy sprzedaż działek budowlanych stanowiących prywatny majątek w celu sfinansowania inwestycji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż działek budowlanych, dokonanych w 2005r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ jest prywatną własnością, która została odziedziczona w drodze spadku. Ponadto, nie jest to majątek należący do firmy.W związku z art. 15 ust. 3, dokonana w 2005r. sprzedaż działek budowlanych, w celu realizacji inwestycji rozpoczętej w 2003r. nie jest działalnością gospodarczą.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko zawarte we wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego złożonym dnia 18 paź ...

Generowanie strony w 20 ms