Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: grób

1. Czy Zarząd Cmentarzy Komunalnych ma obowiązek dokonania zwrotu wcześniej uiszczonych opłat za niewykorzystane lata ważności grobów?2. Czy zwrot opłat za niewykorzystane lata ważności grobów będą stanowić koszt uzyskania przychodu w działalności Zarządu Cmentarzy Komunalnych?

Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK) będący zakładem budżetowym rozpoczął działalność w dniu 01.01.2001r., m.in. w zakresie usług cmentarnych i sprzedaży grobowców. Zarząd na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta pobiera opłaty za: miejsce grzebalne – opłata jest pobierana w momencie pochówku, przedłużenie ważności grobu na dalsze 20 lat – opłata pobierana jest dwadzieścia lat po pochówku i przed ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować przy świadczeniu usług budowy grobowców i nagrobków z betonu i sztucznego kamienia "lastrico"?

W odpowiedzi na Pana pismo złożone w tutejszym Urzędzie w dniu 11.06.2003 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) - Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie działając na zasadzie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, p ...

W opinii podatnika, na podstawie dokonanej przez Urząd Statystyczny w Łodzi klasyfikacji, powyższe usługi powinny być objęte 7% stawką VAT.

Stan faktyczny: Podatnik świadczy usługi związane z budową, remontem, bieżącą konserwacją cmentarzy i obiektów z nimi związanych oraz z budową grobowców, dla których stosował stawkę 22%. W związku z pojawieniem się wątpliwości co do stosowanej stawki podatnik wystąpił do Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych o wyrażenie opinii w zakresie właściwej klasyfik ...

Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku VAT (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004r.) usługi świadczone przez podatnika są zwolnione, czy podlegają opodatkowaniu. Zdaniem zapytującego świadczone przez niego usługi są zwolnione od podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny Podatnik zajmuje się administracja i obsługą cmentarzy. Za wykonywanie tych czynności pobiera opłatę zwaną „opłatą za wykopanie grobu”, która nie stanowi stałej kwoty. Parafia za powyższe usługi nie wystawia rachunków, lecz jedynie poświadczenia wniesienia opłaty na druku „KP”. Wszelkie inne usługi pogrzebowe i usługi pokrewne wraz z dostawą trumien prowadzą wyspecjalizowane firmy p ...

Cz sprzedaż grobowca podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 16.10.2006 r. w sprawie interpretacji obowiązującego prawa podatkowego jest nieprawidłowe. Wnioskiem z dnia 16.10.2006 r. (uzupeł. 08.11.2006 r.) zwrócił się Pan z prośbą ...

Stwierdzić należy, że usługi wykonywane przez Spółkę polegające na sprzedaży grobów osobom żyjącym jak i na podstawie aktu zgonu (do pochówku) rodzinie zmarłego wykonywanej przez Spółkę, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 93.03.1 należy uznać jako usługi pogrzebowe, dla których zastosowanie będzie miała 7% stawka podatku VAT – na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług jako usługa wymieniona w poz. 160 załącznika nr 3.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w i ...

Generowanie strony w 10 ms