Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: miejsce grzebalne

1. Czy Zarząd Cmentarzy Komunalnych ma obowiązek dokonania zwrotu wcześniej uiszczonych opłat za niewykorzystane lata ważności grobów?2. Czy zwrot opłat za niewykorzystane lata ważności grobów będą stanowić koszt uzyskania przychodu w działalności Zarządu Cmentarzy Komunalnych?

Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK) będący zakładem budżetowym rozpoczął działalność w dniu 01.01.2001r., m.in. w zakresie usług cmentarnych i sprzedaży grobowców. Zarząd na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta pobiera opłaty za: miejsce grzebalne – opłata jest pobierana w momencie pochówku, przedłużenie ważności grobu na dalsze 20 lat – opłata pobierana jest dwadzieścia lat po pochówku i przed ...

Spółka na podstawie zawartej umowy z Gminą zarządza cmentarzami komunalnymi. W związku z tym zobowiązana jest do pobierania od ludności opłat za udostępnianie miejsc cmentarnych do pochówku. Pobrane opłaty Spółka w całości przekazuje na rachunek Gminy. Czy pobrane opłaty stanowią przychód dla Spółki.

Na podstawie przepisów art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie, na pisemne zapytanie „Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych” Spółki z o.o. z siedzibą w (...) z dnia 2 listopada 2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie ...

Brak obowiązku pobierania i odprowadzania podatku od towarów i usług z tytułu udostępniania miejsc do pochówku-dzierżawy grobów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 74 ms