Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stolarka drewniana

Czy prawidłowym jest opodatkowanie całej kwoty należności z tytułu wykonania usługi budowlanej montażu stolarki okiennej i drzwi w obiektach budownictwa mieszkaniowego 7 % stawką podatku VAT, w sytuacji gdy świadczący usługę jest jednocześnie dostawcą towarów niezbędnych do jej wykonania ?

Stan faktyczny : Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi budowlane, w tym także roboty związane z montażem futryn drzwiowych i ram okiennych w obiektach budownictwa mieszkaniowego, które klasyfikuje w grupowaniu PKWiU 45.42.11-00.00. Świadcząc usługi we wskazanym zakresie Podatnik jest jednocześnie dostawcą materiałów niezbędnych do wykonania usługi, w tym także za ...


Dotyczy: opodatkowania sprzedaży stolarki budowlanej ( okien, drzwi itp.) wraz z usługą montażową wykonywaną osobiście, jak również przez firmę podnajmowaną w związku z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca o podatku VAT.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 28.05.2004r. złożone w dniu 28.05.2004r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przypadku wykonywania przez Pana Firmę usług remontowych i budowlanych związanych z infrastrukturą mieszkanio ...

–co oznacza w praktyce treść art,146 ust.1 pkt 2 a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r. Nr 54 poz. 535 ) w części dotyczącej „Oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym”. – czy do w/w usług wykonywanych na podstawie umowy zawartej z klientem i określającej zakres usługi oraz przeznaczenie, tj. budownictwo mieszkaniowe z zaznaczeniem nowe lub remontowane , może być zastosowana stawka VAT 7%.

Stosownie do treści art. 146 ust. 1 pkt 2 ppkt a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r. Nr 54 poz. 535 ) w okresie od przystąpienia RP do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% podatku VAT w odniesieniu do robót budowlano montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastruktu ...

1. Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi budowlane na obiektach budownictwa mieszkaniowego przez producenta tych materiałów ? 2. Jaką stawkę należy zastosować, gdy usługi z pkt 1 zostaną zlecone przez producenta podwykonawcy ?

W związku z pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach Nr PP2-005/49/2004 z dnia 18.08.2004 r., dotyczącym skorygowania odpowiedzi udzielonej na podstawie art. 14a § l ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), „S” S.A., Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stosownie do postanowień art. 14b § 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 29.08.1997 r. ...

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować w przypadku montażu lub wymiany okien związanych z budownictwem mieszkaniowym ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.07.2004 r., Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie do 31.12.2007 r., w odniesieniu do: - robót budowlano–montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzysz ...

Czy podatnik będący jednocześnie firmą handlową i usługową może w stosunku do całej kwoty należności z tytułu wykonanej usługi budowlanej, tj. roboty związane z montażem futryn drzwiowych i ram okiennych PKWiU 45.42.11-00.00 w obiektach budownictwa mieszkaniowego, gdy podatnik jest jednocześnie dostawcą stolarki otworowej, tj. futryn drzwiowych, ram okiennych i innych materiałów wymaganych do realizacji usługi, zakupionych od producenta zastosować stawkę podatku w wys. 7%?

Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Spółkę wnioskiem z dnia 17.01.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż podatnik będący jednocześnie firmą handlową i u ...

Spółka zajmuje się produkcją okien i drzwi z drewna jak również świadczy usługi remontowo-budowlane w tym głównie związane z budownictem mieszkaniowym . W ramach świadczonych usług remontowo-budowlanych dostarczane są drzwi i okna wraz z ich montażem . Roboty montazowe nie są wykonywane przez pracowników naszej Spółki.Do wykonywania tych robót Spółka nasza podnajmuje wykonawców z zewnątrz. Umowa w zakresie usługi wiąże naszą Spółkę ze zleceniodawcą . Kalkulacja takiej usługi obejmuje wszystkie koszty : robocizna ( montażu), transportu jak również zużytych materiałów w tym okien i drzwi.Spółka pismem z dnia 28-10-2004 r. wystąpiła do Urzedu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych o określenie kodu klasyfikacji PKW i U dla wykonywanych przez naszą Spółkę czynności usług remontowo- budowlanych . Urząd Statystyczny wyraził opinię , że usługi te mieszczą sie w grupowaniu PKWiU 45.42.11-00.00"Roboty instalacyjne futryn drzwiowych i ram okiennych ".Opierając sie na tej opini uważamy , ze wmyśl przepisów art.146 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 11-03-2004 r. o podatku od towarów i usług ma zastosowanie obniżona stawka podatku VAT w wysokości 7%.

POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w T.Lub., po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 06 stycznia 2005r; orzeka w następują ...


Czy wypłacany przez spółdzielnię mieszkaniową zwrot części nakładów poniesionych przez członka spółdzielni na wymianę stolarki okiennej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w konsekwencji istnieje po stronie spółdzielni obowiązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C ?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem z dnia 02.12.2004 r. Nr/9072/2004 dot. udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczania do przychodów, dokonywanych przez spółdzielnię częściowych zwrotów nakładów poniesionych przez członków spółdzielni na wymianę stolarki, a ...

Generowanie strony w 51 ms