Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wartość udziału kapitałowego

Podatnik mając wątpliwości związane z zagadnieniem, czy przy obliczaniu podatku za podstawę opodatkowania przyjmuje się wartość rynkową czy wartość księgową przedmiotu darowizny, wystąpił ze stosownym zapytaniem do naczelnika urzędu skarbowego. Formułując swoje stanowisko podatnik stwierdził, iż za podstawę opodatkowania przyjąć należy wartość rynkową udziałów.Nadto, wątpliwości podatnika budzi fakt kto, i na czyj koszt dokonać ma wyceny rynkowej wartości przedmiotu darowizny, w przypadku zastosowania procedury naliczenia podatku od wartości rynkowej ?

Stan faktyczny Podatnik – osoba fizyczna – planuje przyjąć darowiznę w postaci udziałów w spółce z ograniczoną działalnością, w której jest członkiem zarządu. Wartość księgowa udziałów znacznie różni się od ich wartości rynkowej. Ocena prawna stanu faktycznego Punktem wyjścia dla niniejszej interpretacji jest art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn – zwana da ...

Czy kwota agio-nadwyżki ponad wartość nominalną wydanych udziałów przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki stanowić będzie przychód Spółki? Spółka planuje zamienić pożyczkę od większościowego udziałowca zagranicznego na kapitał zakładowy Spółki przez jago podwyższenie w drodze potrącenia umownego wierzytelności wspólnika z tej pożyczki.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.09.2003 r., uzupełniony w dniu 22.10.2003 r., o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z pisma podatnika, otrzymał on pożyczkę od udziałowca ...

1. Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wystąpią: a. u wspólników występujących ze spółki, b. u wspólników nadal prowadzących spółkę w przypadku, gdy wartość zbywcza majątku jest równa wartości księgowej (wartości udziałów kapitałowych)? 2. Czy pomiędzy wspólnikami winna być spisana umowa o ewentualne naliczanie odsetek za odroczone terminy spłaty udziałów wspólnikom występującym ze spółki?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, na pisemne zapytanie z dnia 2.12.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny i stwierdza, co następuje: „S.” spółka jawna: składa się z czterech wspólników, powsta ...

Czy spółka postąpi prawidłowo, przyjmując wartość rynkową nieruchomości, przekazywanej w ramach rozliczenia ze spółką występującemu z niej wspólnikowi?

Podatnik w swoim wniosku stwierdził, że uzyskuje przychody z udziału w spółce jawnej, która przed obowiązkowym przekształceniem była spółką cywilną. Uzyskiwany przychód zaliczany jest do pozarolniczej działalności gospodarczej. Spółka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W dniu 21 grudnia 2001 roku wspólnicy ww. spółki cywilnej, działając jako przedsiębiorcy, prowadzący wspólną działa ...

dotyczy zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), postanawia uznać, że stanowisko strony przedstawione we wniosku, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dni ...

Czy wystąpienie wspólnika ze spółki i wiążący się z tym faktem zwrot przypadającemu temu wspólnikowi majątku spółki skutkuje powsttaniem przychodu do opodatkowania?

Na podstawie:art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 02.05.2005r. uzupełnionym w dniu 27.05.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dot. op ...

Czy nominalna wartość udziałów w spółce mającej osobowość prawną, objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?

W dniu 15 lipca 2005 r. złożył Pan w tutejszym urzędzie skarbowym wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z informacjami zawartymi w tym wniosku, zamierza Pan wnieść całość prowadzonego przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyszczególnia Pan przy tym niematerialne i materialne elementy wchodzące w skł ...

Czy otrzymana przez występującego ze spółki jawnej wspólnika nadwyżka udziału kapitałowego wypłaconego ponad wartość wniesionego wkładu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) z dnia 28.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych udziału kapitałowego ...

Czy otrzymana przez występującego ze spółki jawnej wspólnika kwota lub ekwiwalent w naturze tytułem spłaty udziału w tej spółce stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) z dnia 28.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu wkładu otrzyma ...

Czy będą kosztem uzyskania przychodów Spółki odpisy amortyzacyjne dokonywane przez Spółkę Komandytową z wykorzystaniem indywidualnie ustalonej stawki amortyzacyjnej dla budynków, które były wykorzystywane przez poprzednich właścicieli powyżej 60 miesięcy?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy będą kosztem uzyskania przychodów Spółki odpisy amortyzacyjne dokonywane przez Spółkę Komandytową z wykorzystaniem indywidualnie ustalonej staw ...

Generowanie strony w 30 ms