Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: tytoń

Czy produkowany przez podatnika tytoń przetworzony w postaci krajanki tytoniowej pakowany w opakowania kartonowe o wadze 80-100 kg, będący przedmiotem obrotu krajowego i dostawy wewnątrzwspólnotowej na rzecz podmiotów zajmujących się pakowaniem przedmiotowego tytoniu w opakowania jednostkowe 40-500g z przeznaczeniem do odbiorcy detalicznego jako tytoń do palenia, jest w świetle ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) wyrobem podlegającym opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

Zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) wyrobami tytoniowymi w rozumieniu załącznika nr 4 do ustawy jest między innymi: 1. tytoń do palenia: a) cięty tytoń do ręcznego sporządzania papierosów, b) inny tytoń do palenia - oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 16.00.13-30 oraz kodem CN 2403 10. W ust. 4 załącznika Nr 4 do ust ...

Od maja 2004 roku wszedł obowiązek umieszczania na wyrobach tytoniowych ( tytonie fajkowe, papierosowe ) maksymalnej ceny detalicznej drukowanej na pudełku. Prowadzę sklep z wyrobami tytoniowymi. Od dostawców otrzymuję wyroby z nadrukowaną ceną, moje pytanie brzmi: czy mogę sprzedawać drożej dany wyrób tytoniowy, czy moja cena może być wyższa od maksymalnej ceny detalicznej umieszczonej na opakowaniu tego wyrobu tytoniowego.

Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) poniżej wskazuję przepisy, które mają zastosowanie w merytorycznym rozstrzygnięciu sprawy, a które dotyczą pytania postawionego w Państwa wniosku: Zgodnie z brzmieniem art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowum ( Dz. U. nr 29, poz. 257 ), obowiązek pod ...

Czy podatnik sprzedając papierosy, zakupione od organów egzekucyjnych, przy zakupie których zapłacił podatek akcyzowy jest zobowiązany z tytułu tej sprzedaży również zapłacać podatek akcyzowy?

Zgodnie z art. 4 ust. 5 w/w ustawy, w przypadku gdy w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1-3, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności określonej w tych przepisach, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. Zasada ta ma zastosowanie tylko do czynności ...

Podatnik zamierza prowadzić działalność handlową opartą na sprzedaży alkoholu i papierosów skupowanych od podróżnych nabywających te towary w sklepach wolnocłowych. Ma zamiar uiszczać podatek akcyzowy od nabycia tych towarów.

Zgodnie z art. 19014 ustawy z dnia 9 stycznia 1997r. Kodeks celny (Dz.U. Nr 75, poz. 802 z późniejszymi zmianami) oraz z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późniejszymi zmianami), zwolnione od cła oraz podatku akcyzowego (w ramach ustanowionych norm) są towary – w tym wyroby spirytusowe lub winiarskie, piw ...

Podatnik zwraca się z pytaniami w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi zwolnionymi od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyroby tytoniowe przeznaczone do badań naukowych, laboratoryjnych lub związanych z jakością produktu), dokumentowania ich przemieszczania. Ponadto podatnik wnosi o udzielenie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następujących sprawach:Czy w przypadku magazynowania papierosów wyprodukowanych przez innych producentów, a zakupionych przez podatnika w celu przeprowadzenia badań (akcyza od tych papierosów została zapłacona przez producenta), po zamaskowaniu oznaczeń producenta (czynność dokonywana pod nadzorem podatkowym), wyroby te są przemieszczane poza skład podatkowy bez powstania obowiązku podatkowego?Czy oznaczanie znakami akcyzy właściwymi dla państwa odbiorcy nie jest traktowane jako oznaczanie znakami akcyzy, o której mówi ustawa o podatku akcyzowym w dziale IV?Czy wysyłanie próbek papierosów przeznaczonych do badań laboratoryjnych i jakościowych oznaczonych znakami akcyzy innymi niż polskie należy traktować jak próbki papierosów nieoznaczonych znakami akcyzy?Czy prawidłowe jest dokumentowanie przemieszczania próbek papierosów przeznaczonych do badań naukowych, laboratoryjnych lub związanych z jakością produktu w oryginalnych opakowaniach, oznaczonych w procesie produkcyjnym znakami akcyzy (papierosy z regularnej produkcji), zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie tak jak w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego (art. 27 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym) i uznanie oznaczenia znakami akcyzy za mniemające znaczenia prawnego, a w związku z tym wyłączenie stosowania art. 27 ust. 6 ustawy (potraktowanie takich próbek jak wyrobów nieoznaczonych znakami akcyzy), czy też dokumentowanie przemieszczenia tak jak w przypadku wyrobów z zapłaconą akcyzą – dostawa lub nabycie wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, zaś przemieszczanie na terytorium kraju bez dokumentacji?

Naczelnik Urzędu Celnego w Suwałkach, działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami) odpowiadając na pytania podatnika zawarte w piśmie z dnia DD.MM.RRRR, uzupełnione ostatecznie pismem z dnia DD.MM.RRRR oraz pismem z dnia DD.MM.RRRR, dotyczącym stosowania przepisów podatkowych w zakresie podatku akcyzowego w kwes ...

Jaką stawkę podatku akcyzowego zastosować przy sprzedaży w kraju tytoniu zaimportowanego w kartonach o wadze 80,44 kg, następnie rozpakowanych i zapakowanych w opakowania jednostkowe 500g, oraz jakim typem banderol winien być oznaczony ten tytoń, jak również tytoń zaimportowany w opakowaniach 500 g?

W odpowiedzi na pismo - zapytanie z dnia 15.04.2003 r. Urząd Skarbowy Kraków Nowa Huta zgodnie z art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Spółka zwróciła się do Urzędu Skarbowego z zapytaniem dotyczącym stawki podatku akcyzowego ...

Czy w stosunku do partii próbnej wyrobu tytoniowego, przemieszczanej w celu przeprowadzenia testów jakościowych, mają zastosowanie przepisy dotyczące sprzedaży wyrobów tytoniowych z zapłaconą akcyzą oraz procedury związanej z zawieszeniem poboru akcyzy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) p o s t a n a w i a m uznać stanowisko Strony, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego przedstawionego we wniosku z dnia 19 maja 2005r. uzupełnionego pismem z dnia 30 maja 2005r. dot. przemieszcz ...

Czy ubytki wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w postaci papierosów powstałe na skutek ich kradzieży ze składu podatkowego bez winy podatnika podlegają zwolnieniu z podatku akcyzowego?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art.14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego (data wpływu ...

Mozliwość zastosowania zwolnienia przewidzianego przepisami § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. nr 97, poz. 966 ze zmianami) w przypadku zniszczenia wyrobu.

DECYZJA Dyrektor Izby Celnej w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Nowym Targu z dnia 8 sierpnia 2005 roku nr 3520PA-911-5/05 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatko ...

Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobu zaklasyfikowanego do symbolu PKWiU 16.00.12-90.90 "tytoń przetworzony pozostały, osobno niewymieniony" w postaci bibuły papierosowej, wykonanej ze spreparowanego tytoniu, nasączonej aromatem, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art.14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 września 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego stwier ...

Generowanie strony w 28 ms