Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obniżenie podatku należnego

Wyłączenie zwrotów i obniżek

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 18.12.2002 r. (data wpływu 20.12.2002 r.) w sprawie możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego marki SEAT INKA przeznaczonego do przewozu towarów Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż w chwili obecnej, aby podatnik mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliw s ...

(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy)

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 27-01-2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług - prawidłowość wystawiania faktur przy sprzedaży paliwa, wyjaśnia: Zgodnie z § 35 ust. 4 rozporządzenia Minis ...

Obniżenie podatku należnego

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2003r. informuje, że zgodnie z art. 19 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty poda ...

Obniżenie podatku należnego

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 03.04.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji, czy Spółka może skorzystać z odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowy NIP, tzn. nieprawidłowość ta polega wyłącznie na innym oddzieleniu po ...

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 marca 2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z przepisami art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenie podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług nie może nastąpić, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone ...

Obniżenie podatku należnego

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w związku z zapytaniem o zaliczenie wydatków ponoszonych w czasie zawieszenia działalności gospodarczej za koszty uzyskania przychodów wyjaśnia: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( ...

Obniżenie podatku należnego

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2003 r. informuje, że zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, ...

Obniżenie podatku należnego

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.07.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu) informuje, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT po ...

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.04.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną następuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za ...

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona od podatku

W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 16.04.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.04.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo zmniejszyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego, związanego ze sprzedażą opodatkowaną. W myśl art. ...

Generowanie strony w 26 ms