Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prace badawczo-rozwojowe

Zapytanie podatnika dotyczy momentu rozpoczęcia amortyzowania wartości niematerialnych i prawnych, do których zostały zaliczone prace rozwojowe, to jest po pozytywnym zakończeniu badań certyfikacyjnych prototypu, czy po wykonaniu serii informacyjnej maszyny.

Z wniosku podatnika wynika, że : - Spółka zawarła umowę z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT na wykonanie projektu celowego i dofinansowanie badań stosowanych oraz prac rozwojowych objętych projektem, - w związku z w/w umową Spółka ma otrzymać dofinansowanie stanowiące 30% nakładów poniesionych na wykonanie prototypu maszyny, - poniesione przez Spółkę wydatki na badania prac związanyc ...

Spółka w II półroczu 2003r. zaczęła ponosić koszty związane z produkcją nowego wyrobu. Na koniec 2003r. zostały zaewidencjonowane następujące rodzaje wydatków : koszty związane z opracowaniem wyglądu, koszty związane z dokumentacją konstrukcyjną, koszty omodelowania. W 2004r. ponoszono dalsze wydatki i łącznie wyniosły one 400.954,21 zł. Oprócz w/w Spółka ponosiła wydatki związane m.in. z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy konstruowaniu prototypu, zakupem materiałów, które trudno jest wiarygodnie określić. Każdego dnia konstruktorzy poświęcają czas wielu zagadnieniom. Są to prace badawcze, modyfikacyjne, innym razem usuwanie usterek. Odbywają oni wiele podróży służbowych, uczestniczą w szkoleniach, z których tylko część dotyczy konstrukcji nowego wyrobu. Zdarza się, że materiały do prób wykorzystywane są wielokrotnie i zużywane do różnego typu projektów. Spółka zamierza kwotę 400.954,21 zł. rozliczyć w czasie, w stosunku do liczby planowanej w 2004r. produkcji nowego wyrobu. Pierwszy wyrób wyprodukowano w kwietniu 2004r., zatem rata przypadająca na jednostkę wyrobu zawarta jest w jego koszcie wytworzenia. Na wynik finansowy wpłynie wówczas, gdy wyrób zostanie sprzedany. Czy przyjęty przez Spółkę sposób rozliczenia kosztów jest prawidłowy?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004r przez wartości niematerialne i prawne rozumie się zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostki, ...

Czy dotacje otrzymane z budżetu Państwa jako dofinansowanie do projektu celowego badań stosowanych i prac rozwojowych objętych tym projektem podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Jak wynika z pisma Podatnika Jednostka otrzymała dotację dotyczącą prac badawczych. Prace związane są z wykonaniem prototypu przyczepy wspólnie z innym podmiotem. Prototyp jest wykonywany dla celów własnych Podatnika. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 – 22, art. 30 – ...

Jakie są zasady rozliczenia dochodów uzyskanych przez pracownika naukowego w Szwecji przy nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce ?

Urząd Skarbowy Kraków – Śródmieście w odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.06.2003 r.), wraz z uzupełnieniem z dnia 09.05.2003 r. (data wpływu 05.06.2003 r.), działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), uprzejmie wyjaśnia: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osó ...

Czy usługi polegające na tłumaczeniach (DKWiU 74.83.13), doradztwie w zakresie rekrutacji pracowników (PKWiU 74.14.14) i sporządzaniu raportów z działalności badawczej (PKWiU 74.13.11) na rzecz podmiotu irlandzkiego, który nie posiada europejskiego numeru identyfikacji podatkowej VAT podlegają opodatkowaniu w Polsce ?.

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm), w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 15.06.2004 r. w sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usług w zakresie doradztwa i tłumaczeń informuje: Spółka wykonuje usługi polegające na tłumaczen ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki jak: wynagrodzenia wraz z narzutami, koszty zakupu surowców i opakowań oraz inne koszty pośrednie związane z próbami, ponoszonymi w związku z przeprowadzanymi próbami produkcyjnymi.

Postanowienie Działając na podstawie art. 217 w związku z art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki w kwestii zaliczania do kosztów uzyskania przychodów takich wydatków jak: wynagrodzenia wraz z narzutami, koszty zakupu surowców i o ...

Kiedy należy zaliczyć jako koszty uzyskania przychodów wydatki poniesione na prace badawczo-rozwojowe?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137 poz. 926 z 1997 roku ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku spółki znak: ZN/268/2005 z dn. 31.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowe ...

Kiedy należy zaliczyć w przychody podatkowe kwoty otrzymanych dofinansowań z Komitetu Badań Naukowych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137 poz. 926 z 1997 roku ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku spółki znak: ZN/268/2005 z dn. 31.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowe ...

Opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usług związanych z pracami badawczo-rozwojowymi.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Spółki nr L.dz../5000/62/0 ...

Zapytanie spółki dotyczyło: dotyczy sposobu ujmowania kosztów prac rozwojowych w trakcie realizacji projektu oraz dopuszczalności i ewentualnie momentu zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji braku gospodarczego efektu przeprowadzonych prac.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz .U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Strony wniesionego w dniu 8 czerwca 2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podat ...

Generowanie strony w 17 ms