Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedsiębiorstwa komunalne

Czy umowa użyczenia przez Gminę S. środków trwałych służących do realizacji zadań własnych gminy spółce komunalnej, w której 100% udziałów posiada gmina jest dostawą towarów w rozumieniu ustawy wywołującą skutki podatkowe?

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika „ organów władzy publicznej oraz urzędów odsługujących te organy w zakresie realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych” . ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, w drodze decyzji administracyjnej przed dniem 01.05.2004 r. oraz ustalone z tego tyt. opłaty na rzecz przedsiębiorstw komunalnych i komunalnych instytucji kultury ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że Prezydent miasta reprezentujący gminę, działając na podstawie art. 200 i 202 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) stwierdza w drodze decyzji nabycie z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności występujących na tym gruncie budynków, budowli i urządzeń przez ko ...

W jaki sposób przyporządkować przychody z tytułu dostarczania energii cieplnej, dostaw wody i odprowadzania ścieków, wyniakające z faktur wystawionych w m-cu grudniu 2005 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którego byt prawny ustał z dniem 31.12.2005 r. w następstwie przekształcenia - poprzez wyodrębnienie z dotychczasowego ZGKiM z dniem 01.01.2006 r. dwóch odrębnych zakładów budżetowych: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Zakładu Usług Komunalnych ?

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 05.01.2006 r. L.dz. 76/06 (data wpływu 12.01.2006 r.) w zakresie daty powstania przychodu. We wniosku z dnia 05.01.2006 r. o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i ...

Czy zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu według stawki 22?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 1 lutego 2006 r. (data wpływu 2 luty 2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów ...

Czy spółka w przypadku odsprzedaży majątku w postaci nieruchomości (budynki i budowle), może skorzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2? Czy termin 5 lat użytkowania liczony jest od daty przekazania budynków i budowli do użytkowania, czy od daty wniesienia go aportem przez wspólnika do spółki?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 06 lutego 2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stw ...

Czy przekazanie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki cywilnej będzie podlegało wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i nie będzie rodziło żadnych konsekwencji podatkowych?

Odpowiedź: Pani ... prowadzi przedsiębiorstwo o nazwie KDL. Przedsiębiorstwo to jako całość zamierza przekazać do spółki cywilnej, którą planuje zawiązać ze swoim mężem. Spółka przejmie wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowej firmy i będzie prowadziła działalność gospodarczą w tym samym zakresie co Pani ... jako osoba fizyczna. Przekazanie przedsiębiorstwa nastąpi przed likwidacją działalności ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wskazanych w załączniku nr 1 do umowy Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów można będzie zaliczyć odpisy amortyzacyjne od środków trwałych przekazanych przez zakład budżetowy do Gminy, które w przyszłości (po zakończeniu umowy dzierżawy) zostaną wniesione aportem do Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

1) Czy podatnik – MZWiK będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacyjne ponoszone po przyjęciu fontanny jako środka trwałego do użytkowania? 2) Czy do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie przepisy art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. czy zachodzi tutaj przypadek transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi zawartej na warunkach nierynkowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

1. W jaki sposób należy określić wartość początkową wnoszonych do spółki z o.o. środków trwałych, które uprzednio widniały w księgach rachunkowych likwidowanego i przekształcanego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji? 2. W jaki sposób należy określić wartość początkową wnoszonych do spółki z o.o. środków trwałych, które uprzednio ujęte były w ewidencji prowadzonej przez Urząd Miejski?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 13 ms