Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Podatnik zwrócił się z zapytaniem o prawidłowa stawkę podatku od towarów i usług na budowę kanalizacji deszczowej związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Drugie pytanie dotyczyło ewentualnego opodatkowania sprzedaży dokumentacji (specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami) na rzecz osób fizycznych, firm i przedsiębiorstw, biorących udział w przetargu.

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia treść udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie informacji z dnia 30 lipca 2004r., Nr PP-443/18/JK/04 o zakresie stosowania prawa podatkowego, udzielonej w odpowiedzi na wniosek Urzędu Miasta i Gminy. Podatnik zwrócił się d ...

Jak należy opodatkować sprzedaż przez Gminę specyfikacji istotnych warunków zamówienia ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie znak: Fn.III.3328/157/04 z dnia 19.07.2004 r. (wpływ do urzędu 21.07.2004 r.), dotyczące opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach organi ...

Czy odpłatne przekazanie materiałów przetargowych, sprzedaż istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ? Czy czynności te powinny być udokumentowane fakturami VAT, czy rachunkami ?

W nawiązaniu do naszego pisma znak: OG-005/141/PP1/443/39/04 z dnia 04.07.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż w przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zalecił skorygowanie powyższej interpretacji. W związku z powyższym niniejszym pismem Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego koryguje udzieloną odpowiedź. Usługa sprzedaży materiałów przetargowych przez ...

Czy sprzedaż specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zadań inwestycyjnych, za które podatnik pobiera należności od wykonawców podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 22-procentowej czy nie podlega opodatkowaniu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.09.2003 r. (znak: Fn.3327/10/2003), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.), uprzejmie informuje: Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Urząd Gminy sprzedaje specyfikacje istotnych warunków zamówienia dot. zadań inwestycyjnych jako towar opodatkowa ...

Czy wydawanie potencjalnym dostawcom lub wykonawcom formularzy zawierających specyfikę istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

W odpowiedzi na pismo z dnia 6.06.2003 r. (znak: PZDW GK-3 140/08/2003-07-04) stanowiące zapytanie czy wydawanie potencjalnym dostawcom lub wykonawcom formularzy zawierających specyfikę istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ...

dotyczy problematyki opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazywanych specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z zadaniami inwestycyjnymi podejmowanymi w trybie przepisów o zamówieniach publicznych

Działając na podstawie przepisu art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje niniejszym weryfikacji informacji z dnia 30.07.2004 r. (znak: U.S.V-443/22/04) udzielonej jednostce przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu: Pytanie jednostki zawarte w piśmie z dnia 28.06.2004 r. dotyczy problematyki ...

Czy zorganizowanie dla własnych potrzeb przetargu, którego jednym z etapów jest udostępnienie oferentom dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia za opłatą jest świadczeniem usługi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dn. 31.12.2004 r., dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli pismem z dnia 12.07.2004 r., (znak: US.III-443/20/2004) ...

Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają usługi polegające na pobieraniu opłat za wydawanie dowodów osobistych oraz, czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają usługi w zakresie odpłatnego udostępniania na wniosek informacji publicznych oraz odpłatnego udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielając pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związku z pismem podatnika z dnia 18.10.2004r. (data wpływu do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu 19.10.2004r.) w sprawie: odpowiedzi na pytanie ...

dotyczy opodatkowania czynności polegającej na odpłatnym przekazaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dn. 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dn. 31.12.2004 r., dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 5.07.2004 r. (znak: I US-II/443/26/ ...

Czy zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004r. PZD w zakresie pobierania opłat za przekazanie dokumentów przetargowych w ramach realizacji zamówienia publicznego w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania dróg powiatowych jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 § 1 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Garwolinie po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w X z dnia 11.01.2005r. p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy w sprawie możliwości zwolnienia od podatku od tow ...

Generowanie strony w 6 ms