Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opinia

Czy w świetle art. 81 a § 11 pkt 3 Ordynacji podatkowej Spółka obowiązana była do dokonania korekty podatku VAT?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 9.04.2004 r. (data wpływu: 13.04.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, kierując się dyspozycją, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Podatnika jest ustalenie, czy spółka ...

1.Czy usługi w zakresie wydawania opinii w zakresie projektowania budowlanego, sprawowania nadzorów budowlanych, kierowania robotami budowlanymi, badania i oceny stanu technicznego budynków i budowli na rzecz sądów powszechnych, policji oraz prokuratury podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?2.Która ze stron jest płatnikiem podatku od w/w usług?3.Jaka jest stawka tego podatku i co stanowi podstawę jego naliczenia?4.W jakim termine winien być podatek naliczony i odprowadzony?5.Jak powinny być dokumentowane te czynności dla potrzeb organów skarbowych?

AD.1. i 2 Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Jednakże, o czym mowa w pkt. 3 tegoż artykułu, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie u ...

Jaką stawke podatku VAT zastosować dla wyrobów mieszczących się w grupowaniach PKWiU: 1) Drefon - PKWiU 17.53.10-50.10, 2) Mata dzwiękochłonna - PKWiU 25.21.42-80.40, 3) Membrana ogen - PKWiU 25.21.41-30.30, 4) Super polynum i polynum 1 - PKWiU 27.42.25-00.49?

Urząd Skarbowy Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 16.06.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.06.2003 r.) dotyczące podania stawki podatku VAT dla materiałów, których sprzedaż prowadzi, zgodnie z klasyfikacją PKWiU, wyjaśnia. W swoim zapytaniu Spółka podaje d ...

Czy koszty ekspertyz, opinii oraz inne koszty związane z procesem konsolidacji spółek stanowią koszty uzyskania przychodów ?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie Spółki z dnia 06.01.2004 r. (data wpływu 07.01.2004 r.) nr EK/102/2004, uzupełnione 20.01.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego ...

Czy dla pozycji 06 Wykazu stawek amortyzacyjnych należy przyjąć stawkę 20% dla rodzaju 629 KŚT? Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (urządzenia) przy zastosowaniu stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych - załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o plan amortyzacji.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Czy koszty pozyskania respondentów do badania opinii publicznej w drodze otwartej oferty reklamowej są limitowane pod kątem podatku dochodowego od osób prawnych?

centrP O S T A N O W I E N I Ecentr Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 15 czerwca 2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 16 czerwca 2005 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Sk ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy poniesione wydatki na przeprowadzenie analiz finansowych i prawnych będą dla spółki kosztem uzyskania przychodów? W ocenie Spółki powyższe wydatki spełniają dyspozycję art. 15 ust.1 ustawy o pdop.

D e c y z j a Na podstawie art. 14b § 5 ustawy Ordynacja podatkowa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażaleniem Spółki z o. o. „A” z dnia 04.08.2005 roku na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 26 lipca 2005 roku nr 1472/ROP1/423-150/172/05/AF postanawia uchylić przedmiotowe postanowienie organu pierwszej instancji i uznać stanow ...

Czy wydawanie przez Komisję Bioetyczną, powołaną przez Okręgową Izbę Lekarską, opinii dotyczących dopuszczenia eksperymentu medycznego podmiotom zmierzającym przeprowadzić taki eksperyment, stanowi działalność gospodarczą, która pozwalałaby na uznanie Izby Lekarskiej w tym zakresie za podatnika podatku od towarów i usług?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Okręgowej Izby Lekarskiej z dnia 07.06.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z dnia 18.05.2005 r., nr PP-1/443-30/14366/05/104402/88/124/CzW, w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy ...


Czy wydatki poniesione na organizację Konkursu oraz na nabycie nagród oraz wygranych przez laureatów Konkursu, stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT oraz czy w/w wydatki zgodnie z regułą określoną w art. 15 ust. 4 ustawy o CIT powinno się potrącić chwili poniesienia.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedst ...

Generowanie strony w 78 ms