Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: urząd statystyczny

Czy w świetle art. 81 a § 11 pkt 3 Ordynacji podatkowej Spółka obowiązana była do dokonania korekty podatku VAT?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 9.04.2004 r. (data wpływu: 13.04.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, kierując się dyspozycją, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Podatnika jest ustalenie, czy spółka ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług kuponów premiowych uprawniających do zakupu towarów w wyznaczonych sklepach.

Podatnik zwrócił się z prośbą o to czy kupony premiowe na reklamę limitowaną, powoduje obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej i naliczenia należnego podatku od towarów i usług. Za te kupony premiowe dokonuje się zakupu towarów lub usług w wartości brutto. Zdaniem podatnika takiej faktury nie należy wystawiać, ponieważ naruszona zostałaby zasada podwójnego opodatkowania – raz w fakturze wewnętrz ...

Jaką stawke podatku VAT zastosować dla wyrobów mieszczących się w grupowaniach PKWiU: 1) Drefon - PKWiU 17.53.10-50.10, 2) Mata dzwiękochłonna - PKWiU 25.21.42-80.40, 3) Membrana ogen - PKWiU 25.21.41-30.30, 4) Super polynum i polynum 1 - PKWiU 27.42.25-00.49?

Urząd Skarbowy Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 16.06.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.06.2003 r.) dotyczące podania stawki podatku VAT dla materiałów, których sprzedaż prowadzi, zgodnie z klasyfikacją PKWiU, wyjaśnia. W swoim zapytaniu Spółka podaje d ...

Czy świadczone usługi w zakresie wczasów leczniczych mieszczą się w klasyfikacji PKWiU pod symbolem 85.14.15 lub 85.11.16 i korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia: Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Urząd Skarbowy nie jest instytucją upoważnioną do dok ...

Jaką stawkę podatku zastosować przy realizacji umowy obejmującej dostarczenie, montaż i uruchomienie przez wykonawcę dwóch agregatów kogeneracyjnych wraz z cieczami technologicznymi potrzebnymi do uruchomienia siłowni na składowisku odpadów komunalnych.

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.05.2004 r. z zakresu podatku od towarów i usług (data wpływu 26.05.2004 r.) wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Spółki jest rozstrzygnięcie kwestii prawidłowości zastosowania stawki ...

Czy dla pozycji 06 Wykazu stawek amortyzacyjnych należy przyjąć stawkę 20% dla rodzaju 629 KŚT? Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (urządzenia) przy zastosowaniu stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych - załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o plan amortyzacji.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług prosimy o interpretację dotyczącą stawki podatku VAT dla usług świadczonych przez naszą spółkę. Świadczymy między innymi usługi rekreacyjne - zakwalifikowane przez Ośrodek Interpretacji Standardów Urzędu Statystycznego w Ł. jako "usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane" - symbol PKWiU 92.72.12-00.00.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity z dnia 04.01.2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami / po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 czerwca 2005 roku / data wpływu 16.06.2005r/ Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "B" s.c. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposo ...


Dotyczy stawki podatku przy świadczeniu usług udzielania licencji na publikację tekstu wraz z fotografiami autorstwa pracownika - dla wydawnictw prasowych i książkowych oraz usługach twórców, autora i wykonawcy w audycjach radiowych i telewizyjnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.), art.43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.07.2005r /data wpływu 09.08.2005r/ w sprawie udzielenia interpretacji co do zakr ...

Czy w przypadku sprzedaży towaru z błędną stawką przysługuje prawo do skorygowania po otrzymaniu opinii z urzędu statystycznego, która klasyfikuje ww. towar do innej stawki podatku?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 28 czerwca 2004 (data wpływu 02 lipca 2004 roku), uzupełnionego pismem z dnia 30 lipca 2004 roku (data wpływu 02.08.2004 roku) wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jes ...

Generowanie strony w 18 ms