Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zawieszenie

Spółka sprzedaje wyroby akcyzowe zharmonizowane zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie, które przemieszczane są w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego (ADT). Krajowy odbiorca nie przekazał oryginału karty 3 ADT do wysyłającego, ponieważ karty 2,3 i 4 ADT uległy zniszczeniu wskutek zalania biura odbiorcy wyrobów.Podatnik prosi o zinterpretowanie przepisów dotyczących zapłaty akcyzy, jeśli nie może przedstawić potwierdzonej przez odbiorcę karty 3 lub 2 i 4 ADT.

W odpowiedzi na Państwa zapytanie Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie, działając na podstawie art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz.926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje: Szczegółowy sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz inne, niż określone w art.28 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym ( ...

Czy w związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń z 11 sierpnia 2004r. zmieniających rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania oraz w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, w przypadku produkcji i przemieszczania na terytorium kraju wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (parafiny i masy parafinowej) zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, nie powinna mieć zastosowania procedura zawieszenia poboru akcyzy i konieczność stosowania dokumentu ADT.

W odpowiedzi na Państwa zapytanie Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie, działając na podstawie art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz.926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje: Dnia 20 sierpnia 2004r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004r., ogłoszone w Dz.U. nr 181 pod poz.1875, zmieniające rozporządzenie w sprawie zw ...

Pytanie Podatnika dotyczy możliwości dokonywania zakupu towarów handlowych przed rozpoczęciem sprzedaży, tj. w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pani ..., z dnia 07.06.2005r., co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości dokonywania zakupu towarów handlowych przed rozpoczęciem sprzedaży (tj. w okresie zawieszenia działalności gospodar ...

Czy wprowadzona od dnia 17 grudnia 2005 r. przepisem art. 1 pkt 34 w/w ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. zmiana art. 44 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, polegająca na wydłużeniu terminu karania przestępstw skarbowych, skutkuje wydłużeniem okresu przechowywania dokumentów związanych z poborem podatków, ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Sp z o.o. z/s w Bielsku-Białej przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2006 r.(uzupełnionym pismem z dnia 2 czerwca 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i ...

Czy wobec nie osiągania w latach 2002-2004 przychodów z "zawieszonej" działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie karty podatkowej, Podatnik ma prawo składać zeznanie roczne wspólnie z żoną?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 oraz art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pana z dnia 04.09.2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów z dnia 22.08.2006r. nr US33/NL/LF/II/415/4111-112/06/06/BS w sprawie udzielenia pisemnej informac ...

Czy w 2001 r. istniał obowiązek informowania urzędu skarbowego o zawieszeniu działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra ...


Czy w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej Wnioskodawca ma obowiązek składania deklaracji rozliczenia rocznej PIT-36L (zerowych)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy w latach podatkowych, w których Wnioskodawca ma zawieszoną działalność gospodarczą przysługuje mu prawo do wspólnego rozliczenia pozostałych dochodów (opodatkowanych na zasadach ogólnych) wspólnie z małżonką?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

1. Czy w opisanych przypadkach nabycie wewnątrzwspólnotowe przez Wnioskodawcę wyrobów o kodach CN 1302 19 80 i 3302 10 40 spowoduje powstanie po stronie Zainteresowanego zobowiązania podatkowego i obowiązku zapłaty podatku akcyzowego, jeśli tak to na jakich zasadach? 2. Czy w opisanych przypadkach dalsza odprzedaż dokonywana przez Wnioskodawcę wyrobów o kodach CN 1302 19 80 i 3302 10 40 spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy zobowiązania podatkowego i obowiązku zapłaty podatku akcyzowego, jeśli tak to na jakich zasadach? 3. Czy bezwzględnie należy mieć zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego lub być zarejestrowanym bądź niezarejestrowanym odbiorcą, aby móc prowadzić działalność handlową na zasadach określonych w opisanym zdarzeniu przyszłym? 4. Czy Wnioskodawca ma obowiązek złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego aby móc prowadzić działalność handlową na zasadach określonych w opisanym zdarzeniu przyszłym? 5. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia akcyzowego aby móc prowadzić działalność handlową na zasadach określonych w opisanym zdarzeniu przyszłym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 22 ms