Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przemieszczanie wyrobów akcyzowych

Czy dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (parafiny i masy parafinowe) do państw członkowskich, w których stawka akcyzy na te wyroby jest równa 0 lub nie ma na nie akcyzy-powinna odbywać się wyłącznie z zastosowaniem dokumentów handlowych?

W odpowiedzi na Państwa zapytanie Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie, działając na podstawie art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz.926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Produkty parafinowe o kodach CN: 27122000 i 27129039 są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi, zgodnie z poz.4 wykazu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych stanowiącego załącznik nr 2 d ...


Czy możliwe przemieszczenie wyrobu akcyzowego zharmonizowanego wyprodukowanego na jednym składzie podatkowym na inny skład podatkowy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku gdy wyrób ten zakupiony będzie przez podmiot trzeci, nie mający statusu składu podatkowego. Faktura w tym przypadku wystawiona byłaby na podmiot trzeci natomiast ADT na skład podatkowy odbierający.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późniejszymi zmianami), pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są produkowane, przetwarzane lub magazynowane w składzie podatkowym. Zgodnie z art. 31 ust.2 tej ustawy oraz § 13 i §14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawi ...

Czy istnieje możliwość korzystania ze zwolnienia określonego w art. 24 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego - Dz. U. Nr 97, poz. 966 ze zmianami) w przypadku sprzedaży wyrobu akcyzowego zharmonizowanego dokonywanej z miejsca nie będącego składem podatkowym, do podmiotu będącego uprawnionym nabywcą zużywającym wyroby akcyzowe do innych celów niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów?

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Celnej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) zmienia z urzędu postanowienie nr 5320-PA-911-3/05 z dnia 15 marca 2000 roku wydane przez Naczelnika Urzędu Celnego w Nowym Targu w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zas ...

Czy załączone dokumenty stanowią dowody potwierdzające wywóz towarów akcyzowych zharmonizowanych poza terytorium Wspólnoty,uprawniajace do zastosowania stawki VAT 0% w eksporcie towarów,zgodnie z art. 41, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony znak: DP/09/06/2005 z dnia 22.06.2005 r., doręczonego w dniu 29.06.2005 r.)w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zak ...

Czy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłacona akcyzą, właściwy dla odbiorcy urząd celny powinien potwierdzić nabycie tych wyrobów na karcie 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego?

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Celnej w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2005 roku nr 351000-RPA-91103-81/05 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa ...

Czy słusznie podatnik przy nabywaniu towarów z Anglii, wymienionych we wniosku, dokonuje zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów, składa deklaracje AKC-U oraz prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych zharmonizowanych?

Kielce, 2006-04-26 341000-RPA-911- 3/06 P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ? Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Państwa firmy z dnia 30.01.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu: 30.01.2006r.) uzupełnionego w dniu 08.02.2006r., w sprawi ...


Czy przepisy w zakresie podatku akcyzowego (w szczególności w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego) dopuszczają możliwość przewożenia w jednej autocysternie gazu zwolnionego z akcyzy (do celów grzewczych) i gazu z zapłaconą akcyzą (do napędu pojazdów samochodowych)?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005r., Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku firmy XXXXXXXX z dnia 18.04.2006r. (złożonym w Urzędzie Celnym w Kielcach w dniu 18.04.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ...

Czy w myśl obowiązujących przepisów (po spełnieniu wszystkich pozostałych warunków przewidzianych w przepisie par. 13 ust. 2a, 2b, 2c, 2e rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, przez obie strony transakcji) możliwe jest dokonywanie wysyłki wyrobów o kodzie PKWiU 23.20.18, z pominięciem siedziby "pośrednika" do ostatecznego odbiorcy, gdzie zostanie potwierdzony odbiór wyrobów przez "pośrednika" na dokumencie ADT, a następnie wyroby te zostana odsprzedane przez "pośrednika" osobie uprawnionej?

Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art.14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego (data wpływu do tut. U ...

Generowanie strony w 55 ms