Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaświadczenie o zapłacie podatku od towarów i usług

Podatnik podatku od towarów i usług, zarejestrowany jednocześnie dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego, prowadzący działalność w zakresie importu i handlu samochodami zapytuje o możliwość otrzymania zaświadczenia VAT-25 lub zaświadczenia o zapłacie podatku VAT od przywożonych przez niego z zagranicy samochodów, które są następnie odsprzedawane przed ich rejestracją w kraju.

Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) naczelnicy urzędów skarbowych dla celów związanych z rejestracją środków transportu są obowiązani do wydawania zaświadczeń potwierdzających: 1. uiszczenie przez podatnika podatku – w przypadkach, o których mowa w art. 103 ust. 3 i 4, lub, 2. brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przy ...

Czy w przypadku nabycia naczepy z kraju należącego do Wspólnoty Europejskiej podatnik powinien wystąpić o wydanie przez organ podatkowy zaświadczenia VAT-25 w celu przedstawienia w Wydziale Komunikacji?

Z przedstawionego pisma wynika iż nabył Pan naczepę samochodową SCHMITZ KIPPMULDE SK 18-7,2 w kraju należącym do Wspólnoty Europejskiej. Informuje Pan iż do zarejestrowania ww. naczepy w wydziale komunikacji niezbędne jest zaświadczenie o uiszczeniu podatku VAT lub zwalniające z takiego obowiązku. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że nabycie naczepy nie podlega proc ...

Podatnik nabywa w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w krajach Unii Europejskiej samochody jako towary handlowe. Pyta czy jest obowiązany do wpłaty podatku z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego do urzędu skarbowego.

Na podstawie:� art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 06.05.2005r. przez Podatniak, dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe. UZASADNIENIE We wniosku złoż ...

Starostwo Powiatowe dokonuje rejestracji pojazdów samochodowych na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. nr 58 poz. 515 ze zmianami). Na podstawie ww. przepisów do Starostwa Powiatowego zwrócił się podatnik prowadzący działalność gospodarczą polegającą na odsprzedaży na terytorium kraju pojazdów, które wcześniej nabywa w państwach członkowskich Unii Europejskiej, o dokonanie czasowej rejestracji pojazdu samochodowego. Do dokumentów niezbędnych do rejestracji podatnik dołączył wystawioną przez siebie fakturę wewnętrzną z wyszczególnioną kwota podatku od towarów i usług, z której wynika, iż osobą sprzedającą i kupującą jest ten sam podmiot, tzn. osoba składająca wniosek o czasową rejestrację. Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego Strona sformowała zapytanie czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami) jest możliwe i prawnie dopuszczalne wystawianie dokumentów (faktur wewnętrznych) przenoszących własność pojazdu na tę samą osobę, która to osoba przedstawia fakturę wewnętrzną w związku z czasową rejestracją pojazdu. Zajmując swe stanowisko Strona poinformowała, iż faktura wewnętrzna z której wynika, iż osobą sprzedającą i osobą kupującą jest ten sam podmiot składający wniosek o czasową rejestrację nie przenosi własności pojazdu i nie może być dokumentem własności.

Starostwo Powiatowe Strona dokonuje rejestracji pojazdów samochodowych na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. nr 58 poz. 515 ze zmianami). Na podstawie ww. przepisów do Starostwa Powiatowego zwrócił się podatnik prowadzący działalność gospodarczą polegającą na odsprzedaży na terytorium kraju pojazdów, które wcześniej nabywa w państwach członkowskich ...

Czy Podatnik do faktury sprzedaży z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług, pojazdu nabytego w ramach wewnątrzwspólnotowego jego nabycia załącza zaświadczenia na druku VAT-25?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 03.03.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż do faktury sprzedaży z wyszczegó ...

Dotyczy rozliczenia w deklaracji VAT-7 podatku od wewnatrzwspólnotowego nabycia środka transportu.

W dniu 16.06.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki z prośbą o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu. Stan faktyczny:Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż w miesiącu sierpniu 2004r. Strona dokonała wewnątrzwspólnotoweg ...

Pytanie dot. możliwości uzyskania zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o uiszczeniu podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu używanego przeznaczonego do dalszej odsprzedaży?

POSTANOWIENIENa podstawie:art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 02.03.2006r. przez Panią ........ dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe. UZA ...

Podatnik dokonuje nabycia wewnątrzwspółnotowego naczep i ciągników siodłowych, które sprzedaje wystawiając fakturę z 22% podatkiem VAT. Zdaniem podmiotu, nie ma obowiązku skaładania informacji VAT-23 oraz zapłaty podatku, mimo iż przed sprzedażą dokonuje ich zarejestrowania.

Ze złożonego wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji wynika, iż podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje nabyć towarów handlowych ( naczepy i ciągniki siodłowe ) z terytorium państw członkowskich UE. Kontrahenci dokonujący dostawy są podatnikami podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanymi dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Nabywca również jest zarejestrowa ...

Dot. braku podstaw prawnych żądania dodatkowych wyjaśnień w przypadku składania wniosku o wydanie zaświadczenia.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 7 sierpnia 2006r. Podatnik jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, której przedmiotem jest między innymi sprzedaż pojazdów mechanicznych. Podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, głównie nabywa samochody osobowe, które na potrzeby podatku od towarów i usług są traktowane jako towar używany ...

Podatniczka zwraca się z prośbą o wskazanie podstawy prawnej, w związku z którą nie ma obowiązku uzyskania zaświadczenia o zapłaceniu lub braku obowiązku zapłaty podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu (VAT-25) a faktura VAT jest wystarczająca do zarejestrowania pojazdu przez nabywcę.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm) w związku z art. 103 ust. 3 i 4, art. 105 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm):uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 18.08.2006r. /uzupełni ...

Generowanie strony w 5 ms