Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: mechanika pojazdowa

Podatnik zapytuje czy z tytułu świadczenia usług serwisu technicznego samochodów terenowych, wykonywanego w Malezji na rzecz polskiej firmy turystycznej, wystąpi u niego obowiązek podatkowy w podatku VAT, oraz czy obowiązek ten wystąpi u nabywcy tych usług? Podatnik ma również wątpliwości w jaki sposób winien udokumentować tę transakcję.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim na pisemne zapytanie z dnia 14.08.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że będzie wykonywał na terenie Male ...

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług kierowcy i mechanika przy samochodzie usługodawcy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu podróży służbowych wykonywanych w ramach tej działalności?

Na podstawie: art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozpatrzeniu wniosku pana Ryszarda N. z dnia 29.03.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposo ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy prowadząc działalność gospodarczą polegającą na konserwacji i naprawie pojazdów samochodowych powinien od 1 września 2006r. zainstalować kasę fiskalną?

Podatnik prowadzi zakład mechaniki samochodowej (PKD 50.20.A). Klient nabywa części potrzebne do naprawy samochodu we własnym zakresie i dostarcza je do zakładu podatnika. Następnie podatnik wykonuję usługę naprawy samochodu za pomocą dostarczonych części. Faktura wystawiana jest tylko za usługę naprawy samochodu. Strona zwraca się z zapytaniem czy z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą pow ...

Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie montażu urządzeń elektronicznych i naprawie instalacji elektrycznych w samochodach podatnik powinien od 01.09.2006r. rozpocząć ewidencjonowanie przychodów za pomocą kasy rejestrującej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 par. 1 w związku z art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) – Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Pana X z dnia 17.07.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku ewidencjonowania przychodów przy zastosow ...

Zapytanie dotyczy następującej kwestii – czy z dniem 1.09.2006 r. podatnik jest zobowiązany zainstalować kasę rejestrującą jeżeli prowadzi działalność polegającą na konserwacji i naprawie pojazdów samochodowych (PKWiU 50.20)

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b §5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa /Dz. U. Z 2005 r. Nr 8 poz. 60/;zmieniam postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu nr PP-1-005/128/06 z dnia 9 sierpnia 2006 r. dotyczące interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i uznaję, że stanowisko strony jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z ...

Dotyczy zastosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 375) - w odniesieniu do czynności polegającej na świadczeniu usług naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych, a także dorabiania i montażu elementów wyposażenia pojazdów i akcesoriów.

D E C Y Z J A Na podstawie art.14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.); § 3 ust. 1 w związku z § 4 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 375) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (wpływ do tut. Izby 30.08.2006 r.) wniesionego przez Panią Jolantę S. na postanowienie N ...

Podatnik jest rolnikiem zarejestrowanym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Dodatkowo został zatrudniony na umowę zlecenie jako mechanik-konserwator. Kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych na podstawie umowy zlecenie.

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art.14a §1 i § 4 oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zmianami), w związku z Pana wnioskiem z dnia 27 listopada 2006r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 28.11.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od tow ...

Obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku świadczenia usług naprawy samochodów, bez dokonywania dostawy części i akcesoriów samochodowych?

Z opisu stanu faktycznego zawartego w treści wniosku, który wpłynął do tut. Organu podatkowego w dn. 03.08.2006 r. wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług naprawy samochodów w zakresie elektromechaniki pojazdów mechanicznych. W celu dokonania naprawy zaopatruje sie Pan w niezbędne dla wykonania tej czynności części i akcesoria do pojazdów mechanicznych, któr ...

Czy istnieje obowiązek instalacji kasy rejestrującej (od dnia 1.09.2006 r.) w warsztacie mechaniki pojazdowej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków w oparciu o art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu po rozpatrzeniu wniosku firmy z dnia 28.08.2006 r. (data wpływu 30.08.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie p ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w związku ze zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia 2007 r. do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nadal może kontynuować opodatkowanie tym podatkiem?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 10.03.2007 r. (data wpływu 20.03.2007 r.) uzupełnionego pismem z dnia 31.03.2007 r. (data wpływu 03.04.2007 r.) w sprawie udzielenia pi ...

Generowanie strony w 19 ms