Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dokument elektroniczny

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w celu zastosowania stawki podatku w wysokości 0 % z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jako dokument, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 4 wystarczającym będzie potwierdzony elektronicznie w e-mail odbiór towarów, za cały miesiąc kalendarzowy, wyspecyfikowanych w załączonym pliku Excel?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 24.05.2004 r. (z datą wpływu do tut. organu 25.05.2004 r., znak: FG/GP-40/2004) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie wyjaśnia: ...

Czy bilet lotniczy otrzymany w formie elektronicznej drogą internetową mozna uznać za fakturę VAT?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka dokonała zakupu biletu lotniczego w formie elektronicznej drogą internetową . Szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać reguluje § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy dopuszczalne jest, w świetle obowiązujących przepisów o podatku od towarów i usług, wystawianie i przechowywanie kopii faktur w formie elektronicznej?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60), - 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), - § 12 ust 1, § 24 ust. 1 i 2 oraz § ...

1. Czy w świetle obowiązujących przepisów § 4 w/w rozporządzenia dla potwierdzenia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur, przesyłanych poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI), wystarczające będzie oświadczenie realizatora usługi EDI, że stosowana przy przesyłaniu danych technologia gwarantuje autentyczność danych i integralność treści? 2. Czy w przypadku wymiany faktur pomiędzy Spółką a dostawcami, z którymi ta wymiana będzie się odbywała w formie elektronicznej gdzie autentyczność pochodzenia faktur i integralność ich treści będzie zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym, można zrezygnować z drukowania i posiadania oryginałów tych faktur w formie papierowej? 3. Czy w przypadku wymiany faktur pomiędzy Spółką a dostawcami, z którymi ten proces będzie się odbywał w drodze wymiany danych elektronicznych (EDI), z zachowaniem procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktur i integralność ich treści, można zrezygnować z drukowania i posiadania oryginałów tych faktur w formie papierowej? 4. Czy można uznać, że integralność treści faktury jest zachowana w przypadku gdy wydruk faktury na ekran monitora lub na papier (w czasie kontroli, na żądanie US) ma w systemach komputerowych Spółki taką samą treść lecz inną formę graficzną niż w systemie komputerowym dostawcy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 30.12.2005 r. (data wpływu 02.01.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ...

Czy do końca roku Spółka ma obowiązek składać deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej (dotyczy to deklaracji PIT-4 i PIT-8A, które obowiązują Spółkę od dnia 16.08.2006 r., VAT-7 - od 01.10.2006 r. i CIT-2- od 01.12.2006 r.)?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdza, że stanowisko "Z." Spółka z o.o. w Elblągu, dotyczące kwestii obowiązku przekazywania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej jest nieprawidłowe: W skierowanym do organu podatkowego piśmie z dnia 05.0 ...

Czy informacje PIT-11 o wysokości dochodu i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych płatnik może przechowywać na nośniku elektronicznym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku płatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie czy informacje Pit-11 o wysokości dochodu i pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osó ...

1. Czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów § 4 ww. rozporządzenia, dla potwierdzenia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur przesyłanych poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI), wystarczające będzie oświadczenie realizatora usługi EDI, że stosowana przy przesyłaniu danych technologia gwarantuje autentyczność danych i integralność treści ?2. Czy w przypadku wymiany faktur pomiędzy Spółką a klientami, z którymi ta wymiana będzie się odbywała w formie elektronicznej gdzie autentyczność pochodzenia faktur i integralność ich treści będzie zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym (§ 4 pkt 1 cyt. rozporządzenia), można zrezygnować z drukowania i posiadania oryginałów tych faktur w formie papierowej ?,3. Czy w przypadku wymiany faktur pomiędzy Spółką a klientami, z którymi ten proces będzie się odbywał w drodze wymiany danych elektronicznych (EDI), z zachowaniem procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktur i integralność ich treści (§ 4 pkt 2 cyt. rozporządzenia), można zrezygnować z drukowania i posiadania oryginałów tych faktur w formie papierowej ? 4. Czy można uznać, że integralność treści faktury jest zachowana w przypadku, gdy wydruk faktury na ekran monitora lub papier (w czasie kontroli, na żądanie urzędu skarbowego) ma w systemach komputerowych Spółki taką samą treść, lecz inną formę graficzną niż w systemie komputerowym odbiorcy ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postan ...

Spółka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym uzyskanego od zagranicznego kontrahenta dokumentu wyemitowanego w trybie automatycznym.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) s t w i e r d z a m, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2006 r., który wpłynął w dniu 22 grudnia 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot ...

Możliwość wystawiania faktur korekt w formie papierowej do faktur pierwotnych wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej, w przypadku braku możliwości wygenerowania przez system informatyczny spółki faktur korygujących.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie przepisów art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.07.2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi ...

Czy wystawienie elektronicznej faktury korygującej w innym programie niż program, w którym wystawiane są faktury pierwotne, jednak w pliku, który może być przesłany do odbiorcy poprzez wymianę danych elektronicznych EDI jest dopuszczalną przez prawo formą wystawienia i przesłania faktury korygującej do faktury pierwotnej wystawionej w formie elektronicznej?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), § 4, § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.07.2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 13 ...

Generowanie strony w 87 ms