Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podpis elektroniczny

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w celu zastosowania stawki podatku w wysokości 0 % z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jako dokument, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 4 wystarczającym będzie potwierdzony elektronicznie w e-mail odbiór towarów, za cały miesiąc kalendarzowy, wyspecyfikowanych w załączonym pliku Excel?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 24.05.2004 r. (z datą wpływu do tut. organu 25.05.2004 r., znak: FG/GP-40/2004) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie wyjaśnia: ...

Pytanie zawarte w piśmie Podatnika dotyczy wątpliwości związanych z zasadami wystawiania oraz przekazywania faktur VAT dla abonentów sieci internetowej drogą elektroniczną - bez podpisów sprzedawcy i odbiorcy.

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 stycznia 2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 8 lutego 2005 r. (wpływ do tut. organu - 09.02.2005 r.), pismem z dnia 22.02.2005 r. (wpływ do tut. organu - 23.02.2005 r.) oraz pismem z dnia 10.03.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w części dotyczącej generowania i wysyłania faktur drogą elektroniczną, Naczelnik Urzędu S ...

Strona zwróciła się z wnioskiem o udzielenie informacji czy faktury zaopatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym są podstawą do rejestrowania ich w księgach handlowych i rejestrach VAT, tak jak faktury podpisane odręcznie.

Decyzja Na podstawie art. 14 b § 5 pkt . 2, art. 207, art. 210 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( Dz. U. 2005r, Nr 8, poz. 60 ) rozpatrując z urzędu w ramach nadzoru postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola z dnia 13.04.2005r znak US40/VAT/I/778/2005/ADB uznającego za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy sp. z o. oprzedstawione we wniosku z dnia 14.03.2005r ...

Jednostka zwróciła się z następującym zapytaniem: czy do sporządzania informacji PIT-11A, PIT-40A, PIT-8B, PIT-8C można wykorzystać techniczne możliwości urządzeń w tym zakresie (wykorzystanie skanowanego podpisu), czy też deklaracje powinny być podpisywane własnoręcznie przez osoby je sporządzające. Ponadto Strona zwróciła sie z zapytaniem czy od 16 sierpnia 2006r. zgodnie z wprowadzonymi zmianami w art. 3 Ordynacji podatkowej, Zakład jako organ administracji publicznej będzie miał prawo do składania deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 - § 4, art. 14b § 1 i § 2 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem 440000/ND/61/497/2006 z dnia 02.02.2006r. (wpływ do tutejszego organu podatkowego w dniu 03.02.2006r.), uzupełnio ...

Podatniczka zwróciła się z zapytaniem czy jej działania zmierzające do wdrożenia elektronicznego przesyłania faktur są zgodne z prawem oraz o potwierdzenie, iż wygenerowana faktura, będąca zabezpieczona kluczem certyfikowanym dla serwera podatnika nie będzie wymagała tradycyjnego podpisu podatnika .

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.02.2006r. uzupełnionego pismem z dnia 10.03.2006r. - o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkoweg ...


Jakie są sposoby i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej a także zasady przechowywania i udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesyłanych drogą elektroniczną.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na zasadzie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.04.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przed ...


Spółka ma wątpliwości czy zamieszczenie w kwalifikowanym certyfikacie imienia i nazwiska, bądź pseudonimu osoby składającej bezpieczny podpis elektroniczny, bez podawania dodatkowych danych tej osoby takich jak PESEL czy numer dowodu osobistego w pełni zaspokaja ustawowe elementy, które powinna zawierać faktura VAT.

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem z dnia 31.08.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 01.09.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatko ...

Zdaniem Wnioskodawcy, cyt. ,,w przypadku gdy oryginał faktury został przesłany odbiorcy w formie papierowej Spółka ma prawo przechowywać tylko w formie elektronicznej kopę faktury zaopatrzonej w podpis elektroniczny.

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem z dnia 29.03.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 04.04.2006 r.), uzupełnionym pismem z dn. 27.06.2006 r., w sprawie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania pr ...

Generowanie strony w 5 ms