Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cele rolnicze

Czy dzierżawionie przez Gminę gruntów z przeznaczeniem na cele rolnicze oraz na pozostałe cele, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, na pisemne zapytanie Podatnika udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w planie zagospodarowania ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana dzierżawa gruntów przeznaczonych pod uprawę warzyw, kwiatów i krzewów na działkach sklasyfikowanych geodezyjnie jako budowlane.

Na podstawie art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą.... Jak z powyższego wynika grunty zostaną wydzierżawione na cele rolnicze. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ministra finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podat ...

Czy zwolnione od VAT są usługi dzierżawy gruntu niezabudowanego, przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nie związane z produkcją rolną, występującego w ewidencji gruntów jako użytek rolny, na podstawie umowy przeznaczonego do wykorzystania rolniczego i faktycznie użytkowanego rolniczo?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia, że prawidłowe jest stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 29.12.2004 r., nr IT.2013/31/04, który wpłynął 03.01.2004 r., w sprawie stawki VAT dla usług dzierżawy gruntu niezab ...

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie w sprawie zapłaty podatku dochodowego zryczałtowanego od sprzedaży działki. Nieruchomość została sprzedana wg oświadczenia nabywców na utworzenie gospodarstwa rolnego. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uważam, że jestem zwolniony z obowiązku zapłacenia podatku dochodowego w wysokości 10%.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu pisemnego wniosku Podatnika z dnia 21-01-2005r., stwierdzam iż przedstawione przez Podatnika stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 21-01-2005r. (uzupełnionym pismem z dnia 28-01-2005r. oraz z dnia 25-02-2005r.), ...

czy i na jakich zasadach podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 1./ wynajem składników gospodarstwa rolnego na cele rolnicze 2./ wynajem składników gospodarstwa rolnego na cele nierolnicze 3./ sprzedaży zbędnych rzeczowych składników gospodarstwa rolnego 4./ sprzedaży nieruchomości rolnych 5./ sprzedaży usług związanych z rolnictwem 6./ sprzedaży złomu ze zlikwidowanych składników gospodarstwa

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 15.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w części dotycząc ...

Czy bedzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT dzierżawa gruntu przeznaczonego pod uprawy warzywnicze?

Z wniosku wynika, że na podstawie umowy zawartej na okres maksymalnie 3 lat gmina wydzierżawia indywidualnemu kontrahentowi grunt przeznaczony pod uprawę warzywniczą. Na podstawie art. 1 ustawy z 15.11.1984 r. o podatku rolnym dzierżawca jest zobowiązany do odprowadzania podatku rolnego z tytułu użytkowania ww. gruntu. Podatnik ma wątpliwości co wysokości stawki podatku VAT dla ww. czynności (dzie ...

Czy dokonując obciążenia dzierżawcy czynszem za dzierżawę wykorzystywanych do działaności rolniczej gruntów wraz z bydynkami spółka powinna opodatkować podatkiem VAT cała usługę czy jedynie dzierżawę budynków?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku spółki z dnia 25.05.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy spółka dokonując obciążenia dzierżawcy czynszem dzierżawnym powinno opodatkować świadczoną us ...

Czy dzierżawa gruntów zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako "zurbanizowane tereny niezabudowane" przeznaczonych na prowadzenie ogródka warzywnego jest zwolniona z podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika o interpretację z zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo po ...

Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

D E C Y Z J A Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 18.11.2005r. Nr ZP/436-24/05 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepis ...

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że jest Pani właścicielką gruntów rolnych które oddała Pani w dzierżawę osobie trzeciej na cele rolnicze. W związku z powyższym zadaje Pani pytanie, czy pieniądze uzyskane z tej dzierżawy stanowią przychód podlegający opodatkowaniu, jeśli tak to na jakich zasadach?Stoi Pani na stanowisku, iż pieniądze uzyskane z dzierżawy ziemi rolnej osobie trzeciej na cele rolnicze nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 20 lutego 2006 roku, uzupełnionym w dniu 20 marca 2006 roku w sprawie u ...

Generowanie strony w 132 ms