Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: piwo


W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku rozwózkowej sprzedaży piwa, czy powstaje on w momencie wyprowadzenia piwa ze składu podatkowego czy w momencie wystawienia faktury sprzedaży?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie przepisów art. 216 i art. 217 w związku z art. 14a, art. 14b §1 i §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.), po rozpatrzeniu zapytania Strony z dnia 16.01.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu Celnego 1 ...

Istota podatku akcyzowego - polega na jednokrotnym opodatkowaniu wyrobu akcyzowego podatkiem akcyzowym.

UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 20 lipca 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, wskutek skargi firmy XX, uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 4 lutego 2005 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Koszalinie z dnia 14 października 2004 r. Sąd l instancji ustalił, że w dniu 24 grudnia 2003 r. do Urzędu Celnego w Kołobrzegu w ...

Czy przy wyliczaniu ubytków magazynowych można grupować piwa według ich rodzaju i typu opakowania - czyli wg zawartości ekstraktu bez względu na nazwę handlową, sposób pakowania formy handlowej (puszka luz - puszka czteropak) i pojemności opakowania pod warunkiem, że będzie to jeden rodzaj opakowania np. puszka oraz co należy wliczyć w ubytki magazynowe ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku firmy z dnia 17.01.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu: 25.01.2006r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow ...

Czy piwo aromatyzowane ,,X" o ekstrakcie 18 % i zawartości alkoholu 10% obj. powinno być oznaczone makami akcyzy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a91 i 94 Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Urzędu Celnego w Olsztynie oraz 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. z 2005r., Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe UZASADNIENIE Wnioskiem bez numeru z DD.MM.RRRR. Podatnik zwrócił się, na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej ...

Stawka akcyzy dla piwa w zależności od ilości piwa sprzedanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podatkowy.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, w odpowiedzi na Państwa zapytanie, sformułowane we wniosku z dn. 30.01.2006 r. (data wpływu 30.01.2006r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 29, ...

- dotyczy udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej we wrześniu 2003r., dokumentującej poniesione nakłady na odcinek drogi, do którego Spółka nie posiada tytułu prawnego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 26.01.2006r, znak: US IV/I/443-124/05, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczone ...

Czy Strona właściwie ustala dzienne zaliczki podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych pomniejszając dzienne zaliczki przy przyjęciu piwa z powrotem z handlu, jednocześnie zwiększając stan ilościowy wyrobów gotowych będących w procedurze zawieszenia akcyzy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4, art. 216 § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29.08.1997. (Dz.U. Nr 137/97, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 20.12.2005. (data wpływu do urzędu 25.01.2006 r.) - postanawiam, udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, uznać przedstawione we wniosku stanowisko za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Strona pis ...

Czy niedobory i nadwyżki piwa ujawnione na podstawie inwentaryzacji miesięcznej winny być grupowane według rodzaju piwa (wg określonej zawartości ekstraktu w brzeczce podstawowej czyli stopnia Plato) oraz według rodzaju opakowania (butelka lub puszka), bez uwzględniania nazwy i pojemności opakowania. Czy od ustalonych w ten sposób niedoborów należy naliczyć podatek akcyzowy?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ? Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku firmy z dnia 20.04.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu: 27.04.2006r.), skonkretyzowanego pismem z dnia 12.05.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu: 18.05.2006r ...

1. Czy przedsiebiorca, nie będący zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego, który nabył na terytorium Polski wyrób akcyzowy zharmonizowany (piwo), a w cenie nabycia tego wyrobu zawarta była akcyza, w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy tego wyrobu, jest uprawniony do zwrotu akcyzy uiszczonej w cenie nabycia?2. Czy dowodem dokumentującym zapłatę akcyzy w Polsce, w przypadku takiego przedsiębiorcy, jest dowód zapłaty za fakturę dokumentującą zakup tego towaru w Polsce?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.) p o s t a n a w i a m odmówić udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego na wniosek z dnia 02.10.2006r. dotyczący zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnat ...

Generowanie strony w 49 ms