Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cel użytkowy

Czy sprzedaż przez Spółkę z o. o. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na cele niemieszkalne (jako siedziba Spółki) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%?

Działając stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w oparciu o przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. informuje, że zgadza się z opinią przedstawioną w zapytaniu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ...

W związku z dużym natężeniem ruchu drogowego i problemami z parkowaniem w godzinach szczytu Firma nasza chce zakupić motocykl, który będzie służył jako środek transportu do kontaktów z bankiem i urzędami. Czy w związku z tym możemy odliczyć podatek VAT od zakupu motocykla i paliwazużywanego przez motocykl ? Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.11.2004 r. (data wpływu do Urzędu 18.11.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje: W myśl art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 m ...

W jaki sposób rozliczyć koszty ponoszone na inwestycję budynku służącego na cele handlowe i mieszkalne?

W odpowiedzi na Pana pytanie złożone w tut. Urzędzie w trybie art. 14 a § 1 ustawy z. dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dotyczące wątpliwości, rozliczania kosztów ponoszonych na inwestycję budynku służącego na cele handlowe (49,89%) i mieszkalne Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze w oparciu o przedstawiony stan faktyczny i obecną regul ...

Zakupiłam wraz z mężem i synem działkę wraz ze znajdującym się na niej budynkiem handlowo - usługowym. Udziały we wspólnej nieruchomości wynoszą odpowiednio: 50% ja wraz z mężem w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej i 50% syn. Jestem czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Mąż prowadzi działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej i jako osoba fizyczna nie jest podatnikiem podatku VAT. Syn nie prowadzi działalności gospodarczej. Zakupioną i rozbudowaną nieruchomość postanowiliśmy przeznaczyć na wynajem osobom trzecim, w tym połowę powierzchni (parter) przez małżonków X a drugą połowę (piętro) na cele mieszkaniowe lub użytkowe przez syna. W rozpatrywanej sprawie, stroną najmu części nieruchomości o charakterze niemieszkalnym objętej małżeńską wspólnością ustawową (parter), za zgodą męża, będę ja. Część zakupów inwestycyjnych będzie dokonywana na współwłasność. Moje pytanie brzmi: czy mogę odliczać podatek naliczony z tytułu ww. zakupów w części dot. zakupów związanych z rozbudową i modernizacją parteru budynku przeznaczonego na wynajem, z tytułu którego będę naliczać podatek VAT (należny).

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w Pani piśmie złożonym w dniu 9 czerwca 2005 r. oraz uzupełnieniu tego pisma złożonym w dniu 6 lipca 2005 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie niniejszym wyjaśnia: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o poda ...

Czy należało odliczyć naliczony podatek od towarów i usług wynikający z faktur za opracowanie dokumentacji projektowej budynków użytkowanych na podstawie umowy użyczenia w całości, współczynnikiem, czy też nie było prawa do odliczenia?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.03.2005 r., nr (...), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawio ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług robót budowlanych w obiekcie apartamentowo - biurowym.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 12.02.2007r. (uzupełniony pismem w dniu 12.03.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług robót budowlan ...

Czy w przypadku częściowego wynajęcia lokalu mieszkalnego, przy opłacaniu podwyższonego podatku od nieruchomości za część wynajętą na cele użytkowe, przez jego właściciela, nie zamieszkałego w RP, prowadzącego w miejscu zamieszkania działalność gospodarczą i opłacającego tam VAT, w RP należy się podatek VAT od kwoty czynszu z umowy najmu i w konsekwencji obowiązek wystawiania faktury VAT przez wynajmującego oraz w jaki sposób wynajmujący w takiej sytuacji powinien zgłosić i opłacać podatek VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy przekroczenie wysokości 150.000 euro z tytułu najmu prywatnego podlega art. 8 ust. 6 i 7 ustawy o zryczałtowanym podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy stanowią podstawę do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego otrzymywane przez Spółkę faktury wystawione ze stawką 7% dokumentujące wynajem mieszkań na cele mieszkaniowe oraz czy Spółce przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku w stawce 22% wykazanej na fakturze dokumentującej usługę najmu mieszkań na cele inne niż mieszkaniowe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...


Generowanie strony w 71 ms