Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dopłaty bezpośrednieczy otrzymane dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie stwierdza, że stanowisko firmy X Spółka z o.o. w Ś. przedstawione we wniosku z dnia 01.02.2005r., który wpłynął w dniu 02.02.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu z ...

Czy sfinansowana przez pracodawcę kwota 50 % kosztów biletu okresowego dla listonosza, który w czasie wykonywania obowiązków służbowych musi dojechać i przemieszczać się w rejonie doręczeń środkami komunikacji miejskiej stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy , który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Pozostałe 50 % pokrywa pracownik , poniewaz bilet może wykorzystać również do celów prywatnych po godzinach pracy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych( Dz. U z 2000r. nr. 176 z późn. zm.) za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartości pieniężne świadczeń w naturze, a także świadczeń pieniężnych ponoszonych za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub częściowo odpłatnych. Wyżej wymie ...

Czy otrzymane przez Spółkę płatności bezpośrednie do gruntów rolnych są przychodem z działalności rolniczej roku 2004 r. ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 oraz art 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza , że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2005 r. - L.dz. 5/85/2005 uzupełnione pismem z dnia 27 stycznia 2005 r. o udzielenie pisemnej in ...

Spółka pyta czy: - wymienione dopłaty powinna zaliczyć do przychodów z działalności rolniczej zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych , czy do przychodów z działalności pozarolniczej , - do którego roku podatkowego należy zaliczyć przyznane dopłaty do gruntów rolnych, do roku którego dotyczą, czy do roku w którym je otrzymano.

W dniu 02.02.2005 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek Spółki z o.o. o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak wynika z treści art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta, ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposo ...

Czy dopłata do wytworzenia przedmiotowego środka trwałego jest obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ? W ocenie Podatnika kwota otrzymanej dopłaty jest związana z całokształtem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a jej wysokość nie ma wpływu na ilość i wartość sprzedawanego ciepła. W związku z powyższym dopłata ta nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stan faktyczny Spółka z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zamierza we własnym zakresie wykonać środek trwały pod nazwą „Modernizacja zewnętrznej instalacji odbiorczej oraz przeniesienie wymiennikowni dwufunkcyjnej do obiektu piwnicznego należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej”. Na realizację tej inwestycji Podatnik otrzymuje ze Spółdzielni Mieszkaniowej dopłaty w okresach ...

Spółka prowadzi działalność rolniczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług na gruntach dzierżawionych od Agencji Nieruchomości Rolnych. Z tytułu takiego charakteru działalności, Spółka otrzymuje płatności bezpośrednie do gruntów rolnych. Otrzymane środki nie są opodatkowywane i nie są wykazywane w deklaracji VAT-7, gdyż nie mają bezpośredniego wpływu na cenę sprzedawanych ziemiopłodów, ani na cenę świadczonych usług. Zdaniem podatnika nie podlegają więc opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Podatnika w zapytaniu, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, iż stanowisko podatnika przedstawione w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 ...Generowanie strony w 24 ms