Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: trumna

1. Jaką stawkę zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych mam zastosować do przychodów ze sprzedaży trumien bez świadczenia usług pogrzebowych? 2. Jaką stawkę zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych mam zastosować do przychodów z usług transportu zwłok samochodem o ładowności poniżej 2 ton również bez świadczenia usług pogrzebowych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, w odpowiedzi na pismo pani Marii D. z dnia 18.06.2004 r. (data wpływu do tut. organu 13.07.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia jak niżej: W treści ww. pisma pani M ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży trumien, bez wykonywania innych usług pogrzebowych? Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy świadczeniu usług polegających wyłącznie na transporcie zwłok?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nisku w piśmie z dnia 12.08.2004 r. (znak: US.II-PP-443/11/2004) na zapytanie z dnia 18.06.2004 r.: Pismem z dnia 18.06.2004 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarboweg ...

Podatnik pismem z dnia 25 listopada 2004r. znak: ED/04/10/2004 zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji o wysokości stawki w podatku od towarów i usług w kontekście przedstawionego stanu faktycznego:Podatnik świadczy usługi dla Prokuratury według zlecenia. Usługa związana jest z przewozem ciała zmarłego na określonej trasie wraz z jego załadunkiem i rozładunkiem oraz ze sprzedażą worka na zwłoki. Zdaniem podatnika wymienione czynności nie są związane z przygotowaniem usługi pogrzebowej, bo według wiedzy podatnika usługi te związane są z oględzinami zwłok bądź sekcją. Podatnik usługi te opodatkowuje stawką podstawową tj. 22% VAT uznając ją jako prawidłową. Podatnik natomiast opodatkowuje stawką 7% „Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensylii pogrzebowych dostarczanych łącznie z trumną lub urną” PKWiU 93.03 stawką 7% na podstawie zał. Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Pytanie podatnika: Czy zastosowanie stawki 22% na usługi transportu zwłok świadczone dla Prokuratury jest prawidłowe?

Po przeanalizowaniu przedmiotowego stanu faktycznego oraz mając na uwadze obowiązujący stan prawny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie stwierdza, co następuje: Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Przez świadc ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkować następujace usługi:- pielęgnacja terenów zielonyc- zagospodarowanie terenów zielonych- urządzanie i zagospodarowanie terenów zielonych oraz mała architektura- usługi pogrzebowe

Zgodnie z poz.64 zał. nr 6 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/ do 30 kwietnia 2008r. usługi związane z rolnictwem PKWiU 01.4 opodatkowane są według stawki 3%, a po tym okresie według stawki 7% (poz.135 zał. Nr 3 do cytowanej ustawy) .W grupowaniu PKWiU 01.4 mieszczą sie usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych - PKWiU 01.41.12 (również i ...

Jaką stawką podatku VAT jest opodatkowana sprzedaż trumien oraz czy można odliczyć podatek naliczony od zakupu szafy lakierniczej służącej do produkcji trumien?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.04.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni w oparciu o art. 14a § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Na podstawie § 67 ust. 1 pkt. 1 lit. i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonani ...

Jaką stawką należy opodatkować świadczenie usług pogrzebowych oraz dostawę trumien?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Podatmka z dnia 09.06.2004 r. (uzupełnione o opłatę skarbową) informuje, iż zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535) dla towarów i u ...

Jaką stawkę podatkową należy zastosować do sprzedawanych trumien i urn, jeżeli będą dostarczane wraz z usługą pogrzebową wykonywaną przez niego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wysokości stawki podatkowej stosowanej do usługi pogrzebowej dostarczanej łącznie z dostawą trumien i urn stwierdzam, że: stanowisko prze ...

Według jakich stawek podatku od towarów i usług powinny być opodatkowane czynności polegające na sprzedaży trumien i świadczeniu usług pogrzebowych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 stycznia 2005 r. (data otrzymania 31 stycznia 2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i u ...

dot. prawidłowości zastosowania stawek zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ze sprzedaży trumien i pozostałych usług pogrzebowych.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przedmiotem Pana działalności są: usługi pogrzebowe związane z kompleksową obsługą pogrzebów sklasyfikowane przez Główny Urząd Statystyczny zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) - jako ...


Generowanie strony w 13 ms