Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: preparat (środek)

Czy do przekazania próbek preparatów przyprawowych w ilości np. 1 kg lub 10 kg można zastosować art. 7 ust. 3 ustawy o VAT?

Spółka zwróciła się pismem z dnia 28 czerwca 2004r. do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii stosowania wyłączenia zawartego w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). W ocenie Strony przekazanie próbek preparatów przyprawowych w ilościa ...

Podatnik zapytuje czy sprzedaż preparatów odkażających o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych odbiorcom spoza sfery ochrony zdrowia może korzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 7%?

Stan faktyczny Podatnik jest producentem preparatów odkażających o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych. Podatnik otrzymał pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót jednym z produktów o nazwie „steriwash” z przeznaczeniem do chemiczno – termicznej dezynfekcji bielizny szpitalnej. Ocena prawna stanu faktycznego. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku ...

Dotyczy wysokości stawki VAT przy sprzedaży preparatu.

Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek z dnia 14 września 2004r. (wpływ do tut. Organu w dniu 14 września 2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje. Z przedstawioneg ...

Spółka zapytuje o stawkę podatku na oferowane preparaty dezynfekcyjne, będące wyrobami medycznymi klasy IIa (PKWiU 24.20.14).

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki - reprezentowanej przez pełnomocnika - przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2005 r., który wpłynął w dniu 11.01.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyc ...

Spółka pyta się, jaką stawką podatku VAT opodatkowana jest naftalina (naftalen) w postaci płatków, w opakowaniach 100 g - 25 kg, będąca preparatem przeciw molom?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2005 r. Spółki o udzielenie interpretac ...

Czy zwrot kosztów udokumentowanego zakupu preparatów diagnostycznych służących do wykonania zadań powierzonych osobom niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, ale wyznaczonych przez Inspekcję Weterynaryjną (w trybie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 278 ze zm.), jest w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolniony z opodatkowania?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 11, art. 13 pkt 6 art. 41 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek płatnika – P. z dnia 6.06.2005 r. złożony do tut. organu podatkowego w dniu 7.06.2005 r. ...

Firma "X" jest producentem preparatu o nazwie "Licosil 03" - jest to preparata do dezynfekcji pomieszczeń gospodarczych, zakładów produkcyjnych itd. Produkt ten posiada klasyfikację PKWiU 24.20.14-90.00 , Pytanie podatnika: Czy właściwa jest stawka VAT w wysokości 3% dla tego wyrobu?STANOWISKO:Podatni stwierdza , iż dostawa preparatu o nazwie "LICOSIL 03" oznaczonego symbolem PKWiU 24.20.14-90.00 tj.preparaty odkażające pozostałe , podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 3% , jeżeli nie jest on wyrobem chemii gospodarczej.

POSTANOWIENIE Na podstawie :art. 14a§1, 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( T. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce uznaje za prawidłowe stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.04.2005 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 22.04.2005 r. ) uzupełnionym w dniu 18.05.2005 r. , w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w przypadku sprzedaży preparatów biobójczych w stosunku do których wydano pozwolenie na wprowadzenie do obrotu na podstawie art. 9 ustawy o produktach biobójczych ?

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stawki podatku od towarów i usług dla produkowanych przez Spółkę produktów biobójczych - w świetle prz ...

Czy jest właściwa stawka podatku VAT stosowana przez Wnioskodawcę na preparat przeznaczony do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny w procesie prania?

POSTANOWIENIE Na podstawie: art. 14a § 1, 3, 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku (wpłynął dnia 25.07.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług podatnik powinien stosować przy sprzedaży produktu biobójczego CAI-PANmint, sklasyfikowanego przez organ statystyczny w grupowaniu PKWiU 24.20.14-90.00 - środki odkażające (inne niż na bazie czwartorzędowych soli amoniowych, związków fluorowcowanych) przygotowane w postaciach lub opakowaniach do sprzedaży detalicznej albow postaci preparatów i artykułów. Na obrót w/w produktem biobójczym podatnik uzyskał stosowne pozwolenie od Ministra Zdrowia, wydane na czas nieokreślony.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 216 § 1 oraz art. 217 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54, poz. 535 ze zmian.), w związku z wnioskiem z dnia 18.05.2005 (data wpływu 25.05.2005) w sprawie udzielenia interpretacji przep ...

Generowanie strony w 25 ms