Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: próbki materiałów

Czy do przekazania próbek preparatów przyprawowych w ilości np. 1 kg lub 10 kg można zastosować art. 7 ust. 3 ustawy o VAT?

Spółka zwróciła się pismem z dnia 28 czerwca 2004r. do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii stosowania wyłączenia zawartego w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). W ocenie Strony przekazanie próbek preparatów przyprawowych w ilościa ...

Czy nieodpłatnie przekazanie klientom pojedynczych sztuk bądź par obuwia celem prezentacji nowego wzoru podlega opodatkowaniu podatkiwem od towarów i uslug?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 26.10.2004 r. (data wpływu do tut. organu 27.10.2004 r.): Spółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarcz ...

Czy nieodpłatnie przekazywane przez spółke preparaty przyprawowe w ilości od kilku do kilkunastu kilogramów można uznać za próbki? Czy to przekazanie stanowi koszty reprezentacji i reklamy? Jak należy rozumieć pojęcie charakter „handlowy”?

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ) w art. 7 ust. 3 wyłącza z opodatkowania podatkiem VAT przekazywanie prezentów o małej wartości i przekazywanie próbek ,jeżeli ich przekazanie (wręczenie ) wiąże się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem .Próbka to (zgodnie z ust. 7 cyt. przepisu ) najmniejsza ilość towaru pobrana z dużej parti ...

Czy wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat w B. usługi pobierania prób, przeprowadzenia badań makroskopowych i laboratoryjnych oraz oceny organoleptycznej wykonywanej na zlecenie wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na pismo z dnia 10 sierpnia 2004 r. (wpływ do Urzędu 11 sierpnia 2004 r.) i z dnia 15 września 2004 r. (wpływ do Urzędu 16 września 2004 r.), w uzupełnieniu informacji udzielonej pismem Nr PP1-443-47/04 z dnia 14 lipca 2004 r. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. ...


Czy wydawanie próbek określonych w art. 7 ust. 3 i 7 ustawy o podatku od towarów i usług nie podlegajacych VAT należy traktować jako reklamę zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w ramach limitu lub nielimitowaną np. przekazywane na targach lub dużym odbiorcom handlowym (hurtowniom) do wyeksponowania, czy jako koszty handlowe?

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 19.01.2005 r. nr FFP-3/05 o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w indywidua ...

1. Czy nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem podlega opodatkowaniu VAT; jeśli tak to według jakich zasad należałoby ustalić podstawę opodatkowania? Zdaniem Podatnika przekazanie takie podlega opodatkowaniu VAT, a podstawę opodatkowania w tym wypadku stanowi cena nabycia przekazywanych towarów, a gdy cena nabycia nie istnieje, koszt wytworzenia określony w momencie dostawy tych towarów. 2. Czy nieodpłatne świadczenie usług na cele związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu VAT; jeśli tak to według jakich zasad należałoby ustalić podstawę opodatkowania? Zdaniem podatnika takie nieodpłatne świadczenie usług nie podlega opodatkowaniu VAT. W wypadku innej odpowiedzi organu podatkowego, podstawę opodatkowania, według Podatnika, stanowi koszt świadczenia tych usług. 3. Czy przekazanie prezentów o małej wartości i próbek, zarówno na cele bezpośrednio związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, jak i nie mające bezpośredniego związku z prowadzonym przez Podatnika przedsiębiorstwem, podlega opodatkowaniu VAT? Zdaniem Podatnika przekazanie tych towarów nie podlega opodatkowaniu VAT. 4.Czy wykorzystanie przez Podatnika usług obcych zakupionych od innego podmiotu w celu ich nieodpłatnego „przekazania” zarówno na cele związane, jak i nie mające bezpośredniego związku z prowadzonym przedsiębiorstwem, podlega opodatkowaniu VAT, a jeśli tak to według jakich zasad należałoby ustalić podstawę opodatkowania? Zdaniem Podatnika „przekazanie” nabytych usług na cele nie związane z prowadzonym przedsiębiorstwem podlega opodatkowaniu VAT, a podstawę opodatkowania stanowi koszt zakupu usługi poniesiony przez Podatnika. Natomiast, gdy „przekazanie” związane jest z prowadzonym przedsiębiorstwem, czynność taka nie podlega opodatkowaniu. W wypadku innej odpowiedzi organu podatkowego, podstawę opodatkowania, według Podatnika, stanowi koszt nabycia tych usług.

Stan faktyczny: Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nieodpłatnie przekazuje towary należące do jego przedsiębiorstwa zarówno na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, jak i na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem (Podatnikowi przysługuje przy tym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od tych czynności). Podatnik dokonuje ponadt ...

1) Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy dokonywane przekazanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Podatnika, przekazanie ulotek i banerów jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem i nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. 2) Podatnik zwraca się z zapytaniem, kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczonych usług oraz czy ma prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0 % na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT.Podatnik stoi na stanowisku, iż obowiązek podatkowy z tytułu świadczonych przez niego usług powstaje z chwilą wykonania usługi, czyli w przypadku Podatnika - stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług – z chwilą wystawienia faktury. Podatnik jest zdania, iż już w tym momencie ma prawo zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0 %, a w sytuacji, kiedy towar nie opuści terytorium Wspólnoty zgodnie z warunkami określonymi w przepisach celnych to zobowiązany jest do skorygowania deklaracji VAT-7 i wykazania uszlachetniania czynnego zgodnie ze stawką krajową. 3) Podatnik zapytuje, czy takie dofinansowanie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stan faktyczny: Podatnik zajmuje się głównie produkcją środków ochrony roślin i przekazuje nieodpłatnie na potrzeby reklamy banery oraz ulotki reklamowe, zawierające informację o swoich wyrobach wraz z ich zdjęciami. Podatnik informuje, iż miał prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu wskazanych materiałów reklamowych. Podatnik jako bezpośredni wykonawca zajmuje się produkcją wyrobów ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania przez Spółkę w ramach usług w zakresie reklamy/ promocji produktów leczniczych materiałów w formie ulotek i upominków, a także produktów spożywczych dla swoich klientów.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę w przedmiotowym piśmie wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje usługi na rzecz zagranicznego usługobiorcy w zakresie reklamy/ promocji produktów leczniczych . W ramach tych usług przekazuje ona materiały w formie ulotek i upominków. Ponadto w związku z w/w działalnością Spółka przekazuje również produkty spożywcze dla swo ...


Generowanie strony w 11 ms