Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: samochód ciężarowy

Wyłączenie zwrotów i obniżek

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 18.12.2002 r. (data wpływu 20.12.2002 r.) w sprawie możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego marki SEAT INKA przeznaczonego do przewozu towarów Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż w chwili obecnej, aby podatnik mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliw s ...

Obniżenie podatku należnego

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2003 r. informuje, że zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, ...

Stawki ryczałtu

Urząd Skarbowy w Pińczowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2003 uzupełnione w dniu 29.04.2003 w sprawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania się do kierowania pojazdem powyżej 3,5 tony zgodnie ze zlecen ...

opodatkowania przychodu z tytułu umowy użyczenia samochodu ciężarowego oraz kosztów związanych z jego eksploatacją

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (jedn. tekst Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 28.10.2003 r. (wpływ do tut. organu 06.11.2003 r.) w sprawie opodatkowania przychodu z tytułu umowy użyczenia samochodu ciężarowego oraz kosztów związanych z jego eksploatacją, wyjaśnia co nastę ...

1) zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej wydatków poniesionych na samochód stanowiący środek trwały firmy. 2) obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT dokumentującej zakup samochodu ciężarowego oraz odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z nabyciem i używaniem samochodu ciężarowego.

1) zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej wydatków poniesionych na samochód stanowiący środek trwały firmy. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ...

Czy podatnik ma prawo do zwrotu różnicy podatku z tytułu zakupu samochodu ciężarowego przystosowanego do przewozu wózka inwalidzkiego?

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usługoraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kilogramów, z wyjątkiem przypadków gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używ ...

Czy opłata wstępna, wynikajaca z umowy leasingu operacyjnego: stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie jej poniesienia, czy winna być uznana za koszt uzyskania przychodów w proporcji do czasu trwania w/w umowy.

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 13-01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, że: stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – kosztami uzyskania przychodów poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątki ...

Zasady wystawiania faktur VAT oraz możliwości odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej za naprawę samochodu będącego przedmiotem leasingu operacyjnego.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.11.2003 r. (wpływ do tut. organu 06.11.2003 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmie informuje, co następuje: Zasady wystawiania faktur VAT określa rozp ...

Od jakiej wartości jestem obowiązany obliczyć i zapłacić podatek VAT od sprzedaży samochodu ciężarowego, będącego środkiem trwałym? Dnia 14.10.2002r. zakupiłem samochód ciężarowy na fakturę VAT. Przysługiwało mi wtedy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od części wartości samochodu, z którego to prawa nie skorzystałem, pozostała część wartości samochodu była zwolniona z podatku VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2004r. informuje: Sprzedaż samochodu ciężarowego stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) ...

Czy mogę odliczyć koszty eksploatacji samochodu ciężarowego zakupionego z myślą o wykorzystaniu go do prowadzenia działalności gospodarczej w kwotach netto ? Zaznaczam, iż nie chciałbym umieszczać tego samochodu w środkach trwałych.

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 5.02.2004 r. zapytaniem dotyczącym zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na eksploatację samochodu ciężarowego nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyja ...

Generowanie strony w 12 ms