Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: napoje alkoholowe

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa z póżniejszymi zmianami proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: Czy napoje fermentowane określone w art. 70 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym zawierają wyroby winopodobne i winopochodne ( PKWiU 15.94.10-00.99 i 15.94.10-00.95 ) i czy w związku z tym stawka podatku akcyzowego od powyższych wynosi 136 zł/hl?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ), poniżej wskazuję przepisy, które zastosowanie w merytorycznym rozstrzygnięciu sprawy, a które dotyczą pytania postawionego we wniosku z dnia 31.05.2004 r.: Zgodnie z brzmieniem art. 70 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. nr 29, poz. 257 ) nap ...

1. Czy należności czynszowe z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy opłaty o charakterze cywilnoprawnym podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2003 r. informuje, że: 1. Jeżeli wydzierżawianie obwodu łowieckiego następuje poprzez zawarciecywilnoprawnej umowy dzierżawy, a strona wydzierżawiająca jest podatnikiem podatku od towarów i usług zgodn ...

Czy możliwa jest produkcja i rozlew wyrobów winiarskich przez podmiot posiadający zaległości w podatku akcyzowym na zlecenie podmiotu posiadającego status zarejestrowanego handlowca?

Zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 wraz z późniejszymi zmianami), wyroby winiarskie (PKWiU 15.94.10) zaliczone został do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Jak stanowi art. 30 ust. 2 w/w. ustawy, produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mogą odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Zgodnie z d ...

Podatnik jako producent wyrobów cukierniczych, chciałby stosować do swoich produktów aromaty produkowane na bazie alkoholu etylowego. Zwrócił się więc z pytaniem, jakie warunki powinien spełnić aby kupować w/w surowiec do produkcji, bez naliczania akcyzy?

Zgodnie z zapisem § 18 ust. 1b rozporządzenia z dnia 26 kwietnia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego ( Dz. U. Nr 97, poz. 966), zmienione rozporządzeniem MF z dnia 11 sierpnia 2004r. ( Dz. U. Nr 181, poz. 1875 ) zwalnia się od akcyzy olejki eteryczne, mieszaniny substancji zapachowych, zawierające w swym składzie alkohol etylowy, stosowane do produkcji artykułów spożywczych i napojów bezalkoh ...

Jaka jest właściwa stawka podatku akcyzowego dla wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w postaci napojów winopochodnych srzedawanych w kraju?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art.14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego (data wpływu do t ...

Czy sprzedaż wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (napojów alkoholowych) wyprodukowanych w krajowym składzie podatkowym do wolnych obszarów celnych odbywa się z zastosowaniem procedury zawiezenia poboru akcyzy, tj. bez naliczania podatku przez producenta?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art. 14 a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego (data wp ...

Czy stawka akcyzy od fermentowanych wyrobów wino-podobnych jest taka sama jak od innych wyrobów winiarskich produkowanych przez firmę?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku firmy z dnia 23 marca 2005 roku, (data wpływu 25 marca 2005 roku) uzupełnionego pismem z dnia 4 kwietnia 2005 roku (data wpływu 11 kwie ...

Czy sprzedaż wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (napojów alkoholowych), wyprodukowanych w krajowym składzie podatkowym, do wolnych obszarów celnych może odbywać się z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, tj. bez naliczania podatku przez producenta?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art.14 a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego (data wpły ...

Firma XXXXX zwraca się z uprzejmą prośbą o wskazania stawki akcyzy na fermentowane napoje winopodobne aromatyzowane owocowe. Zgodnie z definicją podaną w art. 70 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym ( Dz. U. nr 29 poz. 257 ), stawka akcyzy na te napoje wynosi 136 zł za hektolitr. W procesie technologicznym otrzymywania w/w napoju cały alkohol pochodzi wyłącznie z fermentacji alkoholowej. Uprzejmie prosimy o rozpatrzenie naszej prośby i przekazanie odpowiedzi. Rzeczywista zawartość alkoholu w fermentowanych napojach winopodobnych-od 9% obj. do 15 % obj. cały alkohol pochodzi wyłącznie z fermentacji alkoholowej. Symbol PKWiU 15.94.10. Wyrób ma postać napoju niegazowanego. Zgodnie z art. 3 pkt 1f ustawy z dnia 22 stycznia 2004 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, napoje winopodobne owocowe są to napojeo rzeczywistym stężeniu alkoholu od 9% do 15% objętościowych, różniące się od win owocowych mniejszym udziałem soku w nastawie, otrzymane w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na fermentowane napoje winiarskie, ewentualnie dosłodzone jedną lub wieloma substancjami, o których mowa w art. 6 w/w ustawy, oraz ewentualnie poddane aromatyzacji dozwolonymi substancjami aromatycznymi. Udział soku owocowego stosowanego w wyrobie napojów winopodobnych owocowych reguluje art. 9 w/w ustawy.

Naczelnik Urzędu Celnego w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) w związku z Państwa pismem z dn. 09.06.2004 r. wyjaśnia. Dotyczy: stawki podatku akcyzowego na wyrób niegazowany, wyprodukowany zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r.-o wyrobie i rozlewie wyrobów wini ...

Kupujemy na terenie wspólnoty we Włoszech wino gronowe, które jest wzmocnione alkoholem-w wyniku fermentacji było to wino 12%, a po dodaniu alkoholu etylowego było to wino 16%. To wino 16% zamierzamy na terenie kraju poddać zabiegowi ponownego dodania 6 dm3 100% alkoholu etylowego, w wyniku czego powstanie produkt pośredni o zawarości alkoholu do 22% objętości. Nasza wątpliwość polega na tym, że nie znajdujemy wprost przepisu, który by nam na to zezwalał. Jeżeli zatem rzeczywiście nie ma zezwolenia to w przyszłości nie będzie możliwości odliczania akcyzy zawartej w cenie dodanego w moim zakładzie alkoholu etylowego. Ponieważ przeprowadziliśmy bardzo dokładną analizę przepisów dotyczących akcyzy doszliśmy do drugiego wniosku, że nie ma przepisu, który by tego zakazywała zwłaszcza, że mamy stosowne koncesje na taką produkcję , a przepis art. 71 ustawy o podatku akcyzowym przewiduje istnienie takiego produktu pośredniego. Ponadto rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego Dz. U. nr 175, poz. 1817, dodało istotny w tym zakresie §8a. Ostatecznie uważam, że będę miał prawo kwotę należnej akcyzy od powstałego wyrobu pomniejszać o akcyzę zawartą w cenie dodanego w naszym zakładzie alkoholu etylowego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. nr 8, poz. 60 ) w związku z wnioskiem złożonym przez Stronę w dniu 21.02.2005 r. uznaję stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku. UZASADNIENIE Uwzględniając wniosek Strony w całości, na podstawie art. 210 ust. 5 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasa ...

Generowanie strony w 10 ms