Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: oprogramowanie

Zapytanie podatnika dotyczy opodatkowania zakupionego wraz z tomografem komputerowym oprogramowania (stanowiącego integralną część tego urządzenia). Tomograf został zakupiony we Francji w grudniu 2003 r. a podatnik dokonał zgłoszenia celnego, zapłacił cło i należny podatek VAT od importu ww. urządzenia.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegał eksport i import towarów. Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o VAT podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli podatnik włączył do wartości celnej wartość to ...

Miejsce świadczenia usług w przypadku świadczenia usług w zakresie sprzętu komputerowego

W odpowiedzi na pismo informuje się, iż zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługe posiada stałe miej ...

Pytanie podatnika dotyczy określenia, czy zakup oprogramowania M. na płycie CD z Czech należy traktować jako zakup towaru czy usługi, według jakiego kursu przeliczyć wartość faktury jako podstawy do samoobliczenia podatku należnego oraz czy należy wykazać daną transakcję w informacji podsumowującej za kwartał maj-czerwiec 2004 r.

Zdaniem tutejszego organu podatkowego decydujące znaczenie w powyższej sprawie ma treść umowy zawartej pomiędzy podatnikiem i jego kontrahentem natomiast art. 14a ustawy z dnia 29.08. 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) mówi, iż naczelnicy urzędów skarbowych udzielają pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, zatem mogą jedynie dokonywać interp ...

Podatnik, wskazując, iż wykonuje działalność zakwalifikowaną jako 72-20 w/g PKD, pyta: 1) czy przy eksporcie wewnątrzwspólnotowym oprogramowania dla podmiotów będących podatnikami podatku od wartości dodanej z siedzibą (miejscem prowadzenia działalności, stałym adresem lub miejscem zamieszkania) na terenie Wspólnoty można wystawiać fakturę bez podania stawki i kwoty VAT, podając kwotę netto w EU; 2) czy przy eksporcie wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w pkt 1) dla podmiotów niebędących podatnikami podatku od wartości dodanej posiadających siedzibę lub zamieszkujących na terytorium Wspólnoty można wystawiać fakturę w języku angielskim z podaniem 22% stawki i kwoty VAT, podając kwoty w EU; 3) czy przy eksporcie pozawspólnotowym oprogramowania dla podmiotów z państw trzecich (spoza terytorium Wspólnoty) będących podatnikami podatku od wartości dodanej można wystawiać fakturę w języku angielskim bez podania stawki i kwoty VAT, podając kwotę w EU; do faktury dołączany jest dokument celny przekroczenia granicy; 4) jakie są zasady opodatkowania sprzedaży poprzez internet, w wykonaniu której program pobierany jest ze strony internetowej, a użytkownik końcowy dostaje kod uruchamiający oprogramowanie po uiszczeniu zapłaty; 5) czy wykonując ww. usługi ma obowiązek (a jeśli tak, to kiedy) rejestrowania się w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych?

Na wstępie należy wyjaśnić, iż używane przez Podatnika określenie „eksport wewnątrzwspólnotowy” jest nieprawidłowe, gdyż obowiązujące od 1 maja 2004 r. przepisy dotyczące podatku VAT wprowadziły nową definicję eksportu, która nie dotyczy wymiany z państwami członkowskimi UE. Ad. 1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega: odpłatna dostawa towarów i o ...

Zapytanie dotyczące opodatkowania usług informatycznych,a w szczególności wykonywanych grafik komputerowych, znaków logo oraz innego oprogramowania na zamówienie odbiorcy z USA.

Z przedłożonego zapytania wynika, że Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych, a w szczególności wykonywanie grafik komputerowych, znaków logo oraz innego oprogramowania na zamówienie odbiorcy z USA. Jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ad 1 i 2) Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr ...

1. Jaką stawką podatku VAT powinna być opodatkowana usługa pośrednictwa. Podatnik jest polską spółką międzynarodowego koncernu i jako pośrednik świadczy usługi reprezentowania firm zagranicznych z krajów Wspólnoty przy sprzedaży i dostawie maszyn bezpośrednio do polskich (ostatecznych) odbiorców. Przedmiotem tych usług jest także nawiązywanie kontaktów handlowych, informacja, promocja itp. Podatnik otrzymuje zapłatę w formie prowizji, wyrażonej procentowo, liczonej od wartości dokonanej sprzedaży lub jako różnicę pomiędzy ceną dla klienta w Polsce a ustaloną z firmami zagranicznymi ceną bazową. Z pisma Wnioskodawcy wynika, że tego rodzaju usługi traktować należy jako: „Usługi pośrednictwa w sprzedaży pozostałych rodzajów maszyn i urządzeń przemysłowych” oznaczone symbolem PKWiU 51.14.12-00. 2. Na podstawie umowy Podatnik jest dystrybutorem programu szwedzkiej firmy informatycznej. Jest to oprogramowanie służące do projektowania i produkcji drewnianych konstrukcji dachowych. Przekazanie programu licencjobiorcy odbywa się na płycie CD wraz z zabezpieczającymi kluczami sprzętowymi, które muszą być wpięte do komputera przy korzystaniu z programu. Dystrybucja programu w Polsce jest realizowana poprzez bezpośrednie kontakty firmy z zainteresowanymi klientami. Są nimi wyłącznie podmioty gospodarcze – ostateczni użytkownicy tego programu. W okresach kwartalnych szwedzki kontrahent wystawia Podatnikowi fakturę na kwotę równą ustalonym w umowie stawkom procentowym od wpływów z tego tytułu na terytorium kraju. Podatnik ma wątpliwości w jaki sposób powinien rozliczać podatek VAT. W jego opinii dystrybuowany program jest towarem i podlega opodatkowaniu tym podatkiem w miejscu siedziby nabywcy, a więc w Polsce.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) eksport towarów; 3) import towarów; 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. ...

Czy podatnik, który prowadzi działalność polegającą m. in. na tworzeniu stron internetowych, aplikacji użytkowych musi naliczać podatek VAT za wykorzystywanie w tym celu darmowego, powszechnie dostępnego oprogramowania znajdującego się np. w internecie oraz z CD-ROM stanowiących dodatki do gazet komputerowych?

Organ podatkowy informuje, że podatnik nie ma obowiązku„odprowadzania podatku za oprogramowanie darmowe” z którego korzysta tworząc własne programy, bowiem nie nabywa on usług (programów) od innych podmiotów. Korzysta natomiast z programów ogólnie dostępnych znajdujących się w sieci i z tego tytułu nie uiszcza opłaty na rzecz konkretnego producenta za konkretną usługę elektroniczną (definicję taki ...

Zapytanie dotyczy obowiązku podatkowego z tytułu zakupu oprogramowania w U.S.A., poprzez internet, do którego licencja zostanie dostarczona poprzez pocztę elektroniczną.

W odpowiedzi tut. organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ilekroć w przepisach jest mowa o usługach elektronicznych – rozumie się przez to usługi i świadczone za pomocą internetu lub podobnej sieci elektronicznej, których świadczenie z natury zależne jest od technologii informatycznej i z reguły usłu ...

Według jakich stawek opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych usługi: doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, w zakresie oprogramowania, przetwarzania danych, pozostałe usługi związane z informatyką, konserwacji i napraw maszyn biurowych, robót budowlanych i przewozu ładunków taborem samochodowym?

W art. 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) określone są stawki zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. I tak w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h zapisano, że stawkę 17% stosuje się do przychodów uzyskanych z doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72. ...

Według jakiej stawki podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu sprzedaż licencji do praw autorskich firmie zagranicznej?

Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 28.04.2003 r. (doręczone do tut. Urzędu w dniu 29.04.2003 r., uzupełnione w dniu 13.05.2003 r.), wyjaśnia, co następuje: Z treści zapytania wynika, że przedmiotem działalności Podatnika jest między innymi sprzedaż ...

Generowanie strony w 18 ms