Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: posiadacz

Czy wpłaty z tytułu uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych nie zaliczają się do przychodów Towarzystwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na pismo z dn. 09.07.2004 r. (wpływ do Urzędu 14.07.2004 r.) uzupełnione w dn. 03.08.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób ...

Podatniczka będąca posiadaczem samoistnym działki (bez uregulowanego stanu prawnego w postaci prawa własności) przekazała powyższą działkę w samoistne posiadanie powiatowi celem rozbudowy skrzyżowania. Otrzymała za to jednorazowo w formie odszkodowania 4.500 zł z tytułu pozbawienia użytkowania. Czy otrzymana kwota podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 21 ust. 1 pkt 3 i pkt 29 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.02.2005 r. (data wpływu do tut. organu 2.03.2005 r.) w sprawie interpretacji przepisów ...

Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych w miesiącu kwietniu?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14 a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oceniając stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 31.05.2005 r. o udzi ...

Dotyczy obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości z tytułu posiadania tablic reklamowych, trwale związanych z gruntem, postawionych na cudzym, dzierżawionym gruncie

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1, § 2, § 3 i §4, art.14b §1, §2 i §7, art.216 w związku z art.217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm./, art.2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zm./ postanawiam Uznać, że Spółka N sp. z 0.0. jako dzierżawca gruntu wydzierżawionego od o ...

Jak ustalić przychód z tytułu przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z własnością znajdujących się na nim budynków i budowli w trybie art. 231§ 2 Kodeksu cywilnego w związku z wybudowaniem przez dzierżawcę na działce hali o wartości znacznie przewyższającej wartość gruntu? Czy przychód wynosi ustalone wynagrodzenie?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 10 kwietnia 2006 r. (data wpływu 14 kwietnia 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...

Dotyczy obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości – od budowli w postaci linii energetycznych posadowionych na gruntach będących własnością Skarbu Państwa a znajdujacych się w zarządzie xxxxxxxxxx - ciąży na zarządcy, czy też na właścicieli tych budowli?

Działając na podstawie art. 14a §1,§2,§3 i §4, oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity DZ.U. Z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) Burmistrz Wołczyna w odpowiedzi na stanowisko XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX przedstawione we wniosku z dnia 03.07.2006r., który wpłynął do tutejszego organu podatkowego w dniu 05.07.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji, ...

Posiadacz lokalu niewyodrębnionego prawnie, będącego częścią nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego, nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.).

Pełny skład Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. uchwałą z dnia 5 grudnia 2000 r. postanowił zwrócić się do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w trybie art. 22 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr 122, poz. 593 ze zm.), o udzielenie odpowiedzi na przytoczone w sentencji uchwały pytanie prawne. Przedstawione do wyjaśnieni ...


Spółka stoi na stanowisku, iż nie będzie Ona (jako jeden z Posiadaczy Rachunków) podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu uczestnictwa w opisanym wyżej mechanizmie świadczonej przez Bank usługi cash poolingu (jedynym podatnikiem będzie Bank).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 12 ms