Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uczestnicy

Czy wpłaty z tytułu uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych nie zaliczają się do przychodów Towarzystwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na pismo z dn. 09.07.2004 r. (wpływ do Urzędu 14.07.2004 r.) uzupełnione w dn. 03.08.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób ...

czy koszty uczestnictwa w przetargu, służące pozyskaniu zlecenia na realizację inwestycji, poniesione w 2003 roku, mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu w roku 2004, kiedy spółka otrzymała informacje, że realizacja inwestycji nie dojdzie do skutku?.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.10.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 21.10.2004 r.) o wydanie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14 a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka XXX Sp. z o.o. świ ...

Czy od dywidend i dochodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa wypłacanych przez zagraniczny fundusz - Bank pełniąc funkcję agenta płatności - ma obowiązek, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, przy wypłacie tych należności polskim inwestorom, pobierać podatek dochodowy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Banku przedstawionej w złożonym wniosku z dnia 03 ...

Jak ustalić podstawę opodatkowania w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego opodatkowanie dochodu uzyskanego z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, tj. jak określić "sumę wpłat", o której mowa w art. 30 ust. 3a updof?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w indywidualne ...

Czy bank prawidłowo przelicza na złote osiągnięte w dolarach amerykańskich przychody uczestnika funduszu z tytułu wykupu przez fundusz inwestycyjny nominowanych w dolarach certyfikatów uczestnictwa w tym funduszu? Inwestorzy składający zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszu dokonali wpłat w dolarach ze swojego rachunku walutowego w Banku

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z pismem z dnia 14.03.2005 r. złożonym w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) dotyczącym udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Banku z siedzibą w Warszawie Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarboweg ...

Czy bank prawidłowo przelicza na złote poniesione w dolarach amerykańskich koszty uczestnika funduszu z tytułu inwestowania w nominowane w dolarach certyfikaty uczestnictwa w funduszu kapitałowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z pismem z dnia 14.03.2005 r. złożonym w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - tekst jednolity), dotyczącym udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Banku z siedzibą w Warszawie, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Ur ...

Czy koszty organizacji dla swoich dealerów wynajmu i przygotowania sali szkoleniowej, parkingu, pomieszczeń hotelowych, wyżywienia uczestników itp. są w całości kosztami uzyskania przychodów? Na spotkaniach prezentowane są nowe produkty, odbywa się szkolenie w ich sprzedaży, prezentowane są wyniki finansowe za rok i strategia biznesowa na rok następny.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z organizacją wyjazdów na rzecz potencjalnych klientów, którzy rozważają zakup ciągnika, ale nie podpisali jeszcze jakiejkolwiek umowy ze Spółką, stanowią wydatki na reprezentację i reklamę niepubliczną, w związku z czym Wnioskująca może zaliczyć omawiane wydatki do kosztów uzyskania przychodów w ramach limitu do wysokości 0,25% przychodów?

W dniu 27 września 2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony w dniu 18 listopada 2005r. oraz w dniu 13 grudnia 2005r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca w celu zwiększenia sprzedaży dystrybuowanych ciągników organizuje wyjazdy o charakterze szkoleniowym dla swo ...

Czy odszkodowanie wypłacone przez fundusz inwestycyjny za błędne realizowanie zleceń uczestników jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż Spółka w ramach prowadzenia swojej działalności może przyjmować zlecenia nabywania lub zbywania jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych m.in. od osób fizycznych. Na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych Spółka ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez osobę fizyczną wyniku zawinionego działania Spółki. Szkoda ta ...

Czy Spółka jest zobowiązana do podziału łącznych kosztów imprezy przez liczbę uczestników a następnie ustalenia dla każdego z nich indywidualnego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych".

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 20. 03. 2006 r. Spółka z ...

Generowanie strony w 57 ms