Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odprawa pośmiertna

Po śmierci żony podjąłem sprawę sądową o przyznanie jej podwyżki wynagrodzenia o 203 zł., którą wygrałem. Proszę o poinformowanie mnie o sposobie rozliczenia z Urzędem Skarbowym: czy w ramach prawa spadkowego- czy w ramach rocznego zeznania podatkowego PIT bez uwgzlędnienia składek ZUS- czy też inaczej ?

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 04.08.2004 uzupełnione w dniu 14.09.2004 wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że w 2003 roku otrzymał Pan za pośrednictwem Komornika Sądowego zasądzone wyrokiem Sądu wzrost wynagrodzenia wynika ...

Czy wypłacona członkowi rodziny odprawa pośmiertna wolna jest od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06 września 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w którym Strona wnosi o udzielnie odpowiedzi na pytanie dotyczące zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym odprawy pośmiertnej wypłaconej przez PKO jako członkowi rodziny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli, działając na podstawie art. 14a § 1 i ...

Czy zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają odprawy pośmiertne należne rodzinie zmarłego pracownika na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 28.06.2004 r. (data wpływu 30.06.2004 r.), znak NKF/ER/5495, w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego, przedstawia co następuje. Składający zapytanie płatnik pyta ...

Czy wypłacona małżonkowi zmarłego pracownika odprawa pośmiertna, stanowi koszt uzyskania przychodu dla dokonującego wypłaty?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 20005 r. Nr 8, poz.60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach stwierdza, że stanowisko ............. - przedstawione we wniosku z dnia 25.04.2005 r. (wpł. do tut. U. S. 27.04.2005 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji w indywidualnej sprawie dotyczącej nie uznania za koszt ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłacona odprawa pośmiertna?

Stan faktyczny: We wrześniu 2005 roku zmarł pracownik wnioskodawcy. Zgodnie z regulaminem wynagradzania osobie uprawnionej do otrzymania renty rodzinnej przysługuje odprawa pośmiertna. Odprawy pośmiertne wynikające z regulaminu wynagradzania przysługują w kwotach wyższych niż przewiduje Kodeks pracy i nie są ograniczone w przypadku objęcia pracownika ubezpieczeniem na życie. Pytający ma jednak wąt ...

Czy wypłacone żonie zmarłego świadczenia: odprawa pośmiertna, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, przyznana nagroda roczna za 2004 r. i 2005 r., zryczałtowany równoważnik pieniężny za niewykorzystany w 2005 roku przejazd, wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczecinku dokonując na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – interpretacji art. 1 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.), na podstawie stanu faktycznego zawartego we wniosku uznaje przedstawione sta ...

Czy odprawa pośmiertna wypłacona członkom rodziny zmarłego pracownika na podstawie decyzji pracodawcy stanowi koszt uzyskania przychodu dla dokonującego wypłaty pracodawcy?

Decyzja Na podstawie art.14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 27 grudnia 2006r. nr DP/423-0169/06/AK w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając, że zażalenie nie ...

Czy odprawa pośmiertna wypłacona w kwocie wyższej niż przewidziana w kodeksie pracy jest zwolniona od podatku dochodowego?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia ...na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2007r. Nr DM/415-0043/06/ŁB dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zmienia się post ...

Czy jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych odprawa pośmiertna wypłacona przez zakład pracy członkom rodziny zmarłego pracownika, określonym w obowiązującym w zakładzie pracy Regulaminie Wynagradzania, innym niż wskazani w art. 93 § 4 Kodeksu Pracy ?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania przychodów w postaci odprawy pośmiertnej, wypłaconej na podstawie Regulam ...

Czy wypłacona osobie uprawnionej odprawa pośmiertna stanowi koszt uzyskania przychodów dla pracodawcy?

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana... zam. w Gdańsku przy ul.... z dnia 20.02.2007 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 23.02.2007 roku), który uzupełniono pismem z dnia 09.03.2007 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 14.03.2007 roku) o udzielenie pisemnej interpr ...

Generowanie strony w 40 ms