Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi optyczne

1. Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż okularów do korekcji wzroku i okularów produkowanych seryjnie oraz usług optycznych? 2.Jaką stawkę ryczałtu ewidencjonowanego należy zastosować do tej sprzedaży?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu, działając stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 9 września 2004 r. informuje: z zawartych w zapytaniu danych wynika, iż "F." s.c. zajmuje się wykonywaniem usług optycznych tj. okularów do korekcji wzroku (na zamówienie), naprawą i przeróbkami okularów, ...

1. Prowadzę Zakład Optyczny, moje wątpliwości dotyczą stawki podatku VAT, którą opodatkowane winny być okulary do korekcji wzroku wyposażone w szkła obrobione optycznie szklane i inne, barwne lub bezbarwne, jednoogniskowe (PKWiU 33.40.12-90.1) oraz okulary do korekcji wzroku, wyposażone w szkła dwuogniskowe (PKWiU 33.40.12-90.2), jak i wpisanie do kasy fiskalnej powyższego zakupu klienta. Ustawa o wyrobach medycznych uznaje okulary korekcyjne za wyrób medyczny (wyrób medyczny na zamówienie), natomiast zakłady optyczne są wytwórcami wyrobów medycznych (na zamówienie), co potwierdzają pisma z Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biotwórczych, stanowiących odpowiedź na pytanie Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. Od 27.10.2003 r. mój Zakład Optyczny jest wpisany do rejestru wytwórcy wyrobu medycznego wykonywanego na zamówienie. Stąd uważam, że zgodnie z brzmieniem poz. 106 i 103 załącznika nr 3 do ustawy o VAT winny być one opodatkowane stawką 7% i w łącznej kwocie wpisuję zakup oprawy okularowej i soczewek. 2. Moje wątpliwości dotyczą również opodatkowania usług optycznych w przypadku wykonywania okularów korekcyjnych z powierzonego materiału, dokonywania napraw okularów korekcyjnych i ich przeróbek (wymiana szkieł, przełożenie oprawy itp.). jaką stawką podatku VAT należy opodatkować ww. usługi optyczne, które sporadycznie się zdarzają? Moim zdaniem usługi optyczne związane z wykonywaniem, naprawami lub przeróbkami okularów korekcyjnych – wyrobów medycznych winny być zgodnie z poz. 152 załącznika nr 3 do ustawy o VAT opodatkowane stawką podatku 7%.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 29.11.2004 r., które wpłynęło 30.11.2004 r. Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usł ...

Według jakich stawek ryczałtu opodatkowany jest przychód z tytułu działalności optyków, sklasyfikowanej w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod symbolem 52.48B sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego?

Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu w zakresie świadczenia usług optycznych - usługi w zakresie sprzedaży w stanie nieprzetworzonym soczewek i oprawek (opodatkowanie wg stawki 3%) oraz z tytułu usług polegających na wykonaniu okularów leczniczych - oszlifowanie i oprawianie soczewek w oprawach (opodatkowanie 8,5%). Stawki ryczałtu zostały ...

Podatnik prowadzi działalność w formie zakładu optycznego. Podatnik pyta czy stosuje prawidłowe stawki podatku VAT od: -sprzedaży okularów korekcyjnych -sprzedaży oprawek okularowych -sprzedaży soczewek okularowych -usług naprawy okularów i naprawy oprawek okularowych -robocizny od wykonywania okularów tzn. łączenia szkieł z oprawkami

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.97 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 12.01.2005 roku uzupełnionego pismem z dnia 07.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wysokości stawki podatku VAT od: sprzedaży okularów korekcy ...

Jaka jest stawka VAT na usługi optyczne, na sprzedaż okularów i opraw okularowych. Przy czym podatnik zaznacza, że jest wpisany do rejestru wytwórców wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) - po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 12.01.2005 roku, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane jest badanie optometryczne.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W powyższym załączniku w pozycji 9 wymienione są - pod symbolem PKWiU ex 85 - usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej z wyłączeniem usług weterynaryjnych. Polska Klasyfikacja Działalności z ...

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług optycznych polegających m.in. na doszlifowaniu szkieł i ponownym ich usadowieniu w oprawce okularowej, przełożeniu szkieł z jednej oprawki w inną oraz usług związanych z naprawą oprawek okularowych. Według mnie świadczenie usług związanych z doszlifowaniem szkieł i ponownym ich usadowieniu w oprawce i przełożeniu szkieł z jednej w inną podlega opodatkowaniu stawką 7%, a usług związanych z naprawą oprawek podlega opodatkowaniu stawką 22%.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.03.2005r. (data wpływu do Urzędu 09.03.2005r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji i sposobu zastosowania prawa podatkowego - stwierdza, że stanowisko w części dotyczą ...

Podatnik pyta o stawkę podatku VAT na usługi optyczne związane z badaniem wzroku oraz z wykonywaniem i naprawą okularów korekcyjnych, oprawek do okularów korekcyjnych lub soczewek korekcyjnych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono stan faktyczny zgodnie z którym, po ukończeniu przez jednego ze wspólników w 2003 r. studiów podyplomowych w Akademii Medycznej w Poznaniu - w zakresie optometrii oraz po nabyciu odpowiedniego sprzętu Spółka przystąpiła do świadczenia usług w zakresie optometrii polegających na usprawnianiu procesu widzenia, korygowaniu wad widzenia itp. W ramach tej działalno ...

Jaką stawką należy opodatkować dostawę okularów?

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu Pana zażalenia z dnia 23.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myślenicach z dnia 15.03.2005 r. nr PP/443-5/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t ...

Czy sprzedaż okularów korekcyjnych na zlecenie opodatkowana jest 7% stawką VAT?

Ze złożonego w dniu 26.09.2005r. wniosku w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wynika, iż podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie optyki okularowej. Z związku z powyższym zwrócił się do tut. Organu podatkowego z pytaniem czy sprzedaż okularów korekcyjnych na zlecenie opodatkowana jest 7% stawką VAT. Zdaniem podatnika dostawa okularów korekcyjnych podlega opodatk ...

Generowanie strony w 31 ms