Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwolnienie z obowiązku instalacji kasy rejestrującej

Czy usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.30.15 – badanie techniczne opryskiwacza wymagają rejestracji na kasie fiskalnej?

Zgodnie z zapisem § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2004 r. – czynności wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia. We wskazanym załączniku, jako czynność zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania, wskazano pod poz. 25 usługi w zakresie bada ...

1. Czy powinien zainstalować kasę fiskalną, jeżeli prowadzi sprzedaż wysyłkową w gospodarstwie domowym? 2. Jeżeli tak, to od kiedy należy ewidencjonować obroty za pomocą kasy rejestrującej?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie Spółki udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność handlowo - usługową w g ...

Urząd Miasta zwraca się z zapytaniem, czy podległe placówki oświatowe (szkoły, które oprócz usług zwolnionych, tj. edukacyjnych i sprzedaży posiłków dzieciom i nauczycielom świadczyły w 2003 r. i 2004 r. usługi wynajmu pomieszczeń szkoły innym organizacjom i osobom fizycznym mogą korzystać ze zwolnienia z VAT oraz, które przychody osiągnięte w 2003 r. należy uwzględnić do ustalenia limitu obrotów stanowiących podstawę zwolnienia podmiotowego. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym żadna placówka w 2003 r. z tyt. wynajmu pomieszczeń szkoły nie przekroczyła kwoty 45.700 zł, natomiast łączny przychód wraz z odpłatnością za wydawane posiłki przekroczył w każdej placówce w/w wartość. Ponadto czy usługi stołówkowe w przedszkolach kwalifikują się do usług edukacyjnych i podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Zapytanie dotyczy również kwestii, czy w w/w placówkach oświatowych możliwe jest prowadzenie sprzedaży w/w usług na rzecz osób fizycznych bez zastosowania kas rejestrujących. Nadmienia się, iż szkoły w związku ze świadczeniem usług wynajmu pomieszczeń były w 2003 r. podatnikami podatku VAT i składały deklaracje VAT-7.

W myśl zapisu art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwolnieniu z podatku VAT podlegają podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej równowartości 10.000 EURO. W/w kwotę wyrażoną w złotych Minister Finansów określił na 2004r. w wysoko ...

Podatnik zapytuje, czy po wejściu w życie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, nadal obowiązującym jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2002r. w sprawie kas rejestrujących. Ponadto zapytuje, czy konieczność stosowania kas rejestrujących dotyczy tylko podatników podatku od towarów i usług i czy jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z zastosowaniem kas rejestrujących.

Stan faktyczny: Zapytujący świadczy usługi stomatologiczne w formie praktyki indywidualnej. Nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i nie ewidencjonuje obrotu z zastosowaniem kasy rejestrującej. Wykonywane przez Podatnika czynności są zwolnione z ewidencjonowania z zastosowaniem kasy rejestrującej do dnia 31.12.2004r. na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2002r. w sprawie k ...

Jak ustalić limit wartości sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, uprawniający podatnika do zwolnienia podmiotowego oraz limit uprawniający do zwolnienia z obowiązku instalacji kasy fiskalnej zgodnie z § 3 ust. 7 rozporządzenia MF w sprawie kas rejestrujących?

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2004 r., złożone w tut. Urzędzie w dniu 26.11.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podat ...

Podatnik będąc wspólnikiem spółki cywilnej prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest handel hurtowy i detaliczny artykułami przemysłowymi,a także pośrednictwo handlowe i ubezpieczeniowe. Ponieważ spółka ma zostać zlikwidowana podatnik pyta czy może sprzedać niechodliwy i zalegający od kilku lat towar po cenach zakupu. Jednocześnie podatnik prowadzi poza spółką, działalność gospodarczą związaną z usługami pośrednictwa finansowego (według PKD 6720 Z - działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi). Działalność tą - zwolnioną od podatku VAT - zamierza rozszerzyć o handel hurtowy i detaliczny artykułami przemysłowymi. Wnoszący pismozwraca się z pytaniem czy może zostać podatnikiem podatku od towarów i sług oraz od kiedy ciąży na nim obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej. Wyrażając swój pogląd w sprawie podatnik uważa, że w związku zmającą nastąpić likwidacją spółki może sprzedać zalegający towar po cenach jego zakupu. Uważa też, że może zostać podatnikiem podatku od towarów i usług i że kasę fiskalną powinien zainstalować po przekroczeniu kwoty obrotu 40.000,00 zł (nie precyzując jednak przedziału czasowego dotyczącego tego obrotu).

Zgodnie z zapisem zawartym w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży t ...

Czy należy ewidencjonować obroty przy zastosowaniu kas fiskalnych w przypadku świadczenia usług remontowo-budowalnych, gdy realizacja zapłaty za świadczone usługi następuje za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika, z zapisem jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 4.10.2004 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 4.10.2004 r. w sprawie obowiązku stosowania kasy fiskalnej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatn ...

Czy sprzedaż wysyłkowa dokonywana przez sklep internetowy powinna być ewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej w odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2004 r. (data wpływu 08.11.2004 r.), dotyczące ewidencjonowania usług sklepu internetowego przy użyciu kas rejestrujących, informuje: Zgodnie z art. 111 ust. pkt. 1 ustawy z dnia 11 marc ...

czy podatnik może korzystać ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy fiskalnej w roku 2005 w przypadku gdy każda sprzedaż usług potwierdzana jest fakturą, w której zawarte są dane identyfikacyjne odbiorcy usługi, natomiast w roku 2004 podatnik świadczył usługi dla 12 kontrahentów (osób fizycznych) i dla nich wystawił 23 faktury,

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706), do dnia 31 grudnia 2005 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W załączniku tym ustawodawca zawarł wykaz sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania. Zgodnie z poz. 41 wyżej wskazanego ...

Sposób wyliczenia kwoty, której przekroczenie powoduje utratę zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na pismo z dnia 09 grudnia 2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 13 grudnia 2004 r.) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Stan faktyczny: Z pisma wynika, iż świadczy Pani usługi agenta ubezpieczeniowego, które zgodnie z poz. 3 załącznika nr 4 do ustaw ...

Generowanie strony w 4 ms