Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odsetki od kredytu

Koszty uzyskania przychodów

Do Urzędu Skarbowego w Opatowie w dn. 08.01.2003 roku zwróciła się Pani o interpretację przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu najmu lokalu odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego na zakup mieszkania oraz odpisów amortyzacyjnych ww. środka trwałego. Z pisma wynika, że w 2001 roku zakupiła Pani lokal mieszkalny nadający się do gospodarczego wy ...

Odliczenia od podatku

W związku z Pana pismem z dnia 10.02.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja dodatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: Zgodnie z art. 26b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) od podstawy obliczenia podatku odlicza się ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W związku z pismem z dnia 17.03.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 26b ust. 2 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) odliczenia odsetek od kredytu zaciągnięte ...

Koszty uzyskania przychodów

W związku z Pana pismem z dnia 18.03.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źró ...

Podstawa obliczenia i wysokość podatku

W nawiązaniu do pisma z dnia 17.02.2003 r. (data wpływu 27.02.03 po uzupełnieniu w dniu 13.03.2003 r.), Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14a § 1 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w opisanej sprawie. Począwszy od 1 stycznia 2002 r. stosownie do posta ...

Odliczenia wydatków inwestycyjnych

W związku z Pana pismem z dnia 4.04.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) od podstawy obliczenia podatku odlicza się, z zastr ...

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na zapytanie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Pismem z dnia 20.02.2003 r. zwróciliście się z zapytaniem czy są kosztem uzyskania przychodu różnice kursowe w przypadku przewalutowania niespłaconego kredytu dewiz ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z 10.07.2003 r. uzupełnione w dniu 12.08.2003 r. w sprawie ulg podatkowych „odsetkowej” i remontowo-modernizacyjnej informuje: Stosownie do art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz ...

Odliczenia wydatków inwestycyjnych

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z 22.08.2003 r. w sprawie ulgi na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na nowe inwestycje mieszkaniowe informuje. Stosownie do art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. ...

- dotyczy usług weterynaryjnych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 27.10.2003 r. ( data wpływu - 28.10.2003 r. ) uzupełnione dnia 12.11.2003 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje. Opisując stan fakty ...

Generowanie strony w 41 ms