Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: transport lądowy

Czy prawidłowo stosowane są stawki podatku od towarów i uslug dla: pasażerskiego transportu lądowego pozostałego SWW 60.23.11 - 7 %, sprzedaży detalicznej paliw SWW 50.50.10 - 22 %, sprzedaży hurtowej paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych SWW 51.51.13 - 22 %, usług w zakresie handlu detalicznego nowymi samochodami osobowymi SWW 50.10.21 - 22 %, usług w zakresie handlu detalicznego używanymi samochodami osobowymi SWW - 22 %.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myśliborzu, na pisemne zapytanie podatnika z dnia 16.08.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodar ...

Wobec wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa podatkowego podatnik sformułował pytania: 1. Czy w przypadku zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym terminie (art. 87 ust. 6 pkt 1, 2 i 3 ustawy) całkowita zapłata faktur krajowych, a także faktur dokumentujących import usług oznacza tylko i wyłącznie przekazanie na konto wystawiającego fakturę pełnej kwoty z niej wynikającej, czy też możliwa jest kompensata wzajemnych należności i zobowiązań, jeżeli takie występują w transakcjach krajowych i zagranicznych? 2. Czy w przypadku importu usług spedycyjnych i hotelowych (Spółka wystawia faktury na odbiorców krajowych i zagranicznych) - do całej kwoty faktury zewnętrznej dokumentującej import usług należy zastosować stawkę podatku, jaka obowiązuje w Polsce dla tego rodzaju usług (22 % dla usługi transportowej i spedycyjnej, 7 % dla usługi hotelowej)? Czy też każdą fakturę dokumentującą import usług należy przyporządkować do faktury odprzedaży usług w sposób, że w zależności od stawek podatku, jakie zawiera faktura sprzedaży wystawiona przez Spółkę – odpowiednio ustalić stawki podatku na fakturze wewnętrznej dotyczącej importu usług?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że jest firmą spedycyjną nie posiadającą własnego transportu, świadczącą usługi spedycyjne na terenie kraju, na terenie krajów Unii Europejskiej, a także w relacjach kraje Unii Europejskiej oraz pozostałe kraje, także na terenie portów morskich. Na terenie portów morskich Spółka wykonuje między innymi usługi związane z obsługą ładunk ...

Strona prosi o interpretację przepisów dotyczących podatku VAT od transportu międzynarodowego - obecnie wewnątrzwspólnotowej usługi przewozu towarów.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz. 535/, w przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, zwanego dalej „wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów”, miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna.W przypa ...

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w (...) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy słuszne i zgodne z ustawą jest nasze stanowisko o nie naliczniu podatku od towarów i usług za wykonywanie usług przez naszą placówkę tj.: Do kasy Ośrodka wnoszone są od 2 najemców opłaty za: czynsz, ogrzewanie mieszkań, energię, wodę ciepłą, wodę zimną, antenę zbiorczą, rozmowy telefoniczne, ścieki, śmieci stałe. Za dostawę wody zimnej, odprowadzanie ścieków ponoszą opłaty właściciele 7 mieszkań, - wykonuje usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci do szkoły i ze szkoły. Dochody ze świadczonych usług w całości przekazywane są do Starostwa Powiatowego, - ośrodek pobiera od pracowników i od wychowanków opłatę za wyżywienie- środki, dochody budżetowe w ten sposób uzyskane zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w (...) są w całości wpłacane na konto specjalne i przeznaczone na zakup surowców na wyżywienie. W placówce z wyżywienia korzystają dzieci i pracownicy za odpłatnością, natomiast pracownicy kuchni korzystają z wyżywienia bezpłatnie, opłacając od 2004 r. jedynie podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dotyczy: art. 113 ust. 1, 2, 5, art. 41 ust. 2, art. 43 ust. 1 pkt 1, art. 168 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) Stan prawny obowiązujący w dniu 31.12.2004 r. Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami/ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Choszcznie na pisemne ...

Czy stawki podatku VAT na usługi szkoleniowe, usługi badawczo-rozwojowe oraz wyjazdy szkoleniowe są prawidłowo zinterpretowane przez Gminę ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 15.12.2004 r. (data wpływu 21.12.2004 r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących stawek podatku VAT w przypadku nabycia usług szkoleniowych związanych z realizacją projektu „Przygotowanie strategii obszarów wiejskich dla Gminy "O" ...

Czy usługa transporu międzynarodowego poza terytorium kraju nie podlegająca opodatkowaniu w Polsce jest czynnością wymienioną m.in. w art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jako czynność w związku z którą nie przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego i czy wykonujący czynność transportu międzynarodowego poza terytorium kraju nie podlegającą opodatkowaniu w Polsce podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku do których podatnikowi przysuguje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego?

W piśmie Spółki powołano się na otrzymane od Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach pismo - uzupełnienie znak: RO/436/84/1/2004 z dnia 2.09.2004 r., w którym stwierdzono, że "usługa transportu towaru z Polski do kraju spoza Wspólnoty np. Ukrainy, Rosji jest usługą transportu międzynarodowego i podlega opodatkowaniu stawką VAT 0% na odcinku krajowym, poza tym terytorium czynność t ...

dotyczy opodatkowania czynności pobierania opłat w transporcie drogowym, czyli rozprowadzania winiet oraz możliwości zniszczenia rolek kasowych za 2003 r.

Działając na podstawie art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia (uzupełnia) udzieloną przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w piśmie z dnia 20.12.2004 r. (znak: PUS.II./443/237/2004), udzieloną w odpowiedzi na z ...

1. Miejsce świadczenia usług dla usługi transportu wewnątrzwspólnotowego. 2. Miejsce świadczenia dla usług na ruchomym majątku rzeczowym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik produkowane urządzenia sprzedaje kontrahentowi z Niemiec, posługującemu się numerem identyfikacji podatkowej nadanym w tym kraju. Na własny rachunek dokonuje odpowiedniego zapakowania przesyłki, wystawia niezbędne dokumenty przewozowe oraz zleca firmie kurierskiej przewiezienie przesyłki do kontrahenta. Korzystając z podwykonawcy – firmy kuri ...

Wysokość stawek opodatkowania podatkiem VAT usług transportowych na trasie Szwecja-Polska i Polska-Norwegia.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Panu X, oceniając jego stanowisko odnośnie sposobu opodatkowania usług transportowych ...

Czy dopłaty do biletów miesięcznych (sprzedanych w kwietniu 2004 r.) otrzymane w maju 2004 r. podlegają opodatkowaniu VAT ?

Odpowiadając na przedstawione w piśmie z dnia 28.06.2004 roku zapytanie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich wyjaśnia: 1. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 19 ust. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chw ...

Generowanie strony w 40 ms