Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: środki agrochemiczne

W przedmiotowym piśmie podatniczka zwraca się z pytaniem dotyczącym stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży impregnatów i środków grzybobójczych do drewna zawierających pestycydy sklasyfikowanych zgodnie z PKWiU w grupowaniu 24.20.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.Nr 54, poz. 535) podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) eksport towarów; 3) import towarów; 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Na podstaw ...


“W oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa z dnia. 29.08.1997 r. (z poz. zm.) powołując się na Art. 14a zwracamy się z prośbą o wydanie wiążącej interpretacji prawa w przedstawionej sprawie. P.F.H.U jest firmą prowadzoną przez osobę fizyczną (jedoosobowo). Przeważający rodzaj działalności to handel hurtowy. Zakupy towarów są dokonywane w oparciu o umowy handlowe dotyczące warunków współpracy (udzielanych rabatów, płatności, korekt cenowych produktów). Jednym z przedmiotów działalności jest handel (na terenie RP) środkami ochrony roślin, których sprzedaż ma charakter sezonowy. Wspomniane towary są fakturowane przez sprzedawcę wg. cen wyższych od cen rynkowych. Z umowy zawartej pomiędzy P.F.H.U i naszym dostawcą wynika, iż ceny zawarte na fakturach zakupu zostaną zmniejszone (poprzez f-ry korygujące) o kwoty rabatów dystrybucyjnych (za terminowe płatności, za udział w akcjach promocyjnych, akcjach specjalnych oraz rabaty indywidualne). Ze względu na fakt, iż ceny rynkowe środków ochrony roślin są niższe niż nasze ceny zakupu przed otrzymaniem korekt a rabaty (zgodnie z umową) są nam udzielane po upływie kolejnych okresów rozliczeniowych- prowadzimy sprzedaż SOR zgodnie z ceną rynkową tych produktów. W chwili sprzedaży ceny jednostkowe kształtują się na poziomie niższym niż ceny zakupu lecz jest to jedyne realne rozwiązanie aby doszło do transakcji z naszymi odbiorcami. Finalnie (po otrzymaniu rabatów od dostawcy) osiągamy zysk ze sprzedaży tych produktów. Opisane zasady sprzedaży i ustalenia podstawy opodatkowania stosujemy od początku współpracy z dostawcami środków ochrony roślin (czyli od początku rozpoczęcia działalności w zakresie handlu tymi produktami). Naszym zdaniem, przy takich założeniach podstawa opodatkowania sprzedawanych środków ochrony roślin jest prawidłowa (zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dn. 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług). Istotnym jest również fakt, iż w transakcjach zakupu i sprzedaży wspomnianych środków ochrony roślin nie zachodzą przesłanki zawarte w art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług. Pytanie: Czy tak ustalana przez nas podstawa opodatkowania opisanych towarów jest prawidłowa? “ - pismo z dnia 19.01.2005 r. ( data wpływu do Urzędu 19.01.2005 r. ). “ W nawiązaniu do prośby o wydanie wiążącej interpretacji prawa w sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 2005-01-19, wyjaśniam co następuje.Przez podstawę opodatkowania sprzedaży środków ochrony roślin rozumiemy obrót, który stanowi kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku, co jest zgodne z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. – pismo z dnia 02.03.2005 r. ( data wpływu do Urzędu 04.03.2005 r. ).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży informuje, że stanowisko Pana dotyczące podstawy opodatkowania jest prawidłowe, ale tylko w sytuacji braku przesłanek do szacowania podstawy opodatkowania na podstawie art. 23 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ) . U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z art.14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie d ...

Spółka zapytuje o stawkę podatku dla sprzedawanych preparatów do konserwacji i ochrony drewna.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) postanawiam uznać za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy zawarte w piśmie z dnia 02 stycznia 2005 r. nr 01/ATB/2005 (data wpływu: 05.01.2005 r.). UZASADNIENIE Wnioskodawca zapytuje o stawkę podatku dla sprzedawanych w obrocie krajowym preparatów ...

Czy pobierając kaucję postępuje Pan prawidłowo ewidencjonując na paragonie fiskalnym kwotę kaucji i naliczając 22% podatek VAT, a w przypadku zwrotu kaucji na podstawie paragonu fiskalnego zwraca Pan klientowi pobraną kaucję korygując w zeszycie korekt podatek VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1 § 3 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług z 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8.08.2006r. data wpływu do tut. Urzędu 9.08.2006 r. w sprawie udzielenia interpr ...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona zakupuje od polskich dostawców związki fosforowe do mieszanek paszowych dla zwierząt o symbolu PKWiU 24.13.32. W związku z powyższym Strona zwróciła się z zapytaniem, według jakiej stawki podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedaż ww. towaru. Strona zajęła stanowisko, iż sprzedaż związków fosforowych do mieszanek paszowych podlega opodatkowaniu stawką 3%.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan ...

Generowanie strony w 97 ms