Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: strój

Czy wydatki na zakup strojów dla prezenterek, kosmetyków używanych do ich charakteryzacji oraz na zakup elementów scenografii stanowią koszty uzyskania przychodów oraz czy otrzymane świadczenie rzeczowe przez prezenterki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Spółdzielnia w ramach prowadzonej przez siebie działalności przygotowuje własne audycje telewizyjne. Dlatego też korzysta z usług prezenterek oraz używa różnych elementów scenografii, np. kwiatów, niezbędnych do prawidłowej realizacji programów. Wobec powyższego Podatnik zapytuje czy wydatki na zakup strojów dla prezenterek, kosmetyków używanych do ich charakteryzacji oraz na zakup elementów sceno ...

Czy dokonanie zakupu strojów dla prezenterek i kosmetyków do charakteryzacji, używanych tylko w trakcie realizacji audycji telewizyjnych, pozostających własnością pracodawcy, powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Pytający podniósł, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie telewizji kablowej, przygotowuje audycje telewizyjne. Do ich realizacji niezbędny jest zakup strojów dla prezenterek, kosmetyków do charakteryzacji oraz elementów scenografii ( np. kwiatów ). Przedmioty te są używane tylko do realizacji programów i pozostają własnością pracodawcy. W oparciu o powyższy stan faktyczny pr ...

Czy można uznać jako koszt uzyskania przychodu wydatki poniesione na stroje wizytowe tj. garnitury, koszule i spodnie wizytowe, buty wizytowe?

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym mają zastosowanie przepisyart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.), zgodnie z którym "Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 (...)". Istotne zna ...

dot. stawki podatku jaką należy opodatkować usługę wypożyczania strojów i rekwizytów teatralnych.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 20.10.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 20.05.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do z ...

Czy w świetle art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) można uznać za koszty uzyskania przychodów: zakup strojów potrzebnych do prowadzenia działalności artystycznej jak również zakup usług kosmetycznych, fryzjerskich oraz niezbędnych kosmetyków ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.07.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków dotyc ...

Czy z tytułu użytkowania przez pracowników wyłącznie w godzinach pracy odzieży oznaczonej marką XXX, przydzielonej czasowo przez pracodawcę powstaje u pracowników przychód z tyt. nieodpłatnych świadczeń i czy w konsekwencji rodzi to obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. – w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007 r.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. ...

Czy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki na zakup strojów i kosmetyków do charakteryzacji wykorzystywanych podczas sesji zdjęciowych i występów publicznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy Spółka może koszty poniesione na zakup kamizelek i nadruk logotypu zakwalifikować jako wydatki poniesione na reklamę i tym samym zaliczyć je do kosztów podatkowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy Spółka zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie uprawniona do zaliczenia kwot wydatkowanych na zakup górniczego stroju galowego pracownikowi (pozostawieniu stroju do dyspozycji pracownika), zakładając równocześnie, iż kwoty wydatkowane na zakup mundurów będą przez Spółkę potraktowane jako składnik wynagrodzenia pracownika, a co za tym idzie będą stanowić przychód poszczególnych pracowników z tytułu stosunku pracy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy otrzymane przez kontrahentów ubiory lub gadżety powodują u nich powstanie przychodu do opodatkowania?

Postanowienie Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 maja 2007r. Spółka (data wpływu do tut. Urzędu: 28.05.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 ...

Generowanie strony w 61 ms