Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czynności rozporządzające

Firma polska zakupiła na Białorusi olej napędowy. Następnie olej został sprzedany innej firmie polskiej (czynność zobowiązująca - zawarta została w Polsce) zaś przeniesienie posiadania oleju nastąpiło poza terytorium RP na podstawie protokółu przekazania. Czy opisana powyżej czynność sprzedaży rzeczy oznaczonych co do gatunku, która dla dojścia do skutku wymaga przeniesienia posiadania rzeczy, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

W myśl art. 3 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86, poz. 959 poz. ze zm./ obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W przedstawionej sprawie czynnością cywilnoprawną jest umowa sprzedaży rzeczy oznaczonych co do gatunku położonych za granicą, w sytuacji gdy nabywca ma siedzibę na terytorium RP a wydanie rzeczy, ...

1. Obowiązek orzekania przez Sąd na podstawie akt sprawy, po zamknięciu rozprawy mógłby zostać naruszony np. gdyby Sąd oceniając legalność brał także pod uwagę inne okoliczności niż wyprowadzone z akt sprawy, w szczególności, te które wystąpiły po ostatecznym zakończeniu postępowania podatkowego albo gdyby wyrokował przed zamknięciem rozprawy, co uniemożliwiłoby stronom przedstawienie swojego stanowiska i ewentualnych wniosków. Jednakże tego typu zarzutów w skardze kasacyjnej nie postawiono. Natomiast z przepisu, który stanowi, że wyrok wydaje się na podstawie akt sprawy nie można wyprowadzić wskazówek co do obowiązków Sądu do odpowiedniego orzekania w przypadku gdy organy naruszyły prawo, ani też właściwego formułowania uzasadnienia swojego stanowiska. Te zagadnienia regulują bowiem odrębne przepisy postępowania sądowoadministracyjnego, które- wskazano wyżej, a których w podstawach kasacyjnych Skarżąca nie powołała. 2. Czynność rozporządzenia towarem lub usługą przez zbywcę, a jednocześnie nabycia przez podatnika - nabywcę oceniana w momencie realizacji tego rozporządzenia na podstawie przepisów o podatkach dochodowych nie mogła być uznana za niepozwalającą na zaliczenie wydatków poniesionych na to nabycie do kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca w ramach art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, również w brzmieniu obowiązującym przed zmianą tego przepisu z dniem 26 marca 2002 r., postanowił, że nie można obniżać podatku należnego o podatek naliczony w wyniku czynności mających charakter rozporządzenia towarami i usługami w sposób niepozwalajacy nabywcy na zaliczenie poniesionych na te cele wydatków do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Przedmiotem skargi kasacyjnej C Gryfice S. A. z siedzibą w Gryficach jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 marca. 2004 r. sygn. akt SA/Sz 2115/02. Wyrokiem tym oddalono skargi C na decyzje Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 29 sierpnia 2002 r. Nr PP.1.22-4408/60/2002 w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 1999 r. i Nr PP.1.22-820/28/2002 w przedmiocie ...

czy jednorazowe udzielenie pożyczki można uznać za czynność podlegającą podatkowi od towarów i usług i w związku z tym niepodlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż Spółka w 2006r. udzieliła pożyczki swojemu pracownikowi. Była to czynność jednorazowa. Udzielenie pożyczki nie jest przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. Podatnik zwraca się z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, stojąc na stanowisku, iż dokonaną czynność należy traktow ...

Generowanie strony w 8 ms