Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: leki

Ustalenie podstawy opodatkowania

W związku z Pani wnioskiem z dnia 30.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: 1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 53 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) wolna od podatku dochodowego jest warto ...

Koszty uzyskania przychodów

W związku z pismem z dnia 26.02.2003 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. udziela poniżej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. W art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz.654) ok ...

Zajmujemy sie marketingiem i reklamą produktów leczniczych i kosmetyków poprzez wyspecjalizowanych agentów w ramach umów agencyjnych podpisanych z firmami szwajcarskimi, które nie mają przedstawicielstw w Polsce. Wykonujemy więc usługi, które są eksportem i objęte są stawką 0% VAT. Prosimy o określenie należnej stawki podatku VAT za usługi marketingowe i reklamowe związane są ze sprzedażą towarów ?

W odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 22.01.2004r., uzupełnione w dniu 26.01.2004r. stanowiące zapytanie w przedmiocie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 4 pkt ...

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na badania związane z wprowadzeniem na rynek nowego leku można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów oraz czy Spółka miała prawo uznać koszty badań jako koszty podatkowe w miesiącu otrzymania faktury od podmiotów, które wyżej wymienione badania przeprowadziły?

W odpowiedzi na zapytanie z dn. 27.11.2003 r. złożone przez Spółkę Sp.z o.o.(uzupełnione w dniach 23 i 28 stycznia 2004 r.) dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę na badania kliniczne leku o nazwie "xyz", na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137 poz. 926 ze zm) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego U ...

Jak traktować na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych koszty związane z czynnościami faktycznymi, stanowiącymi reklamę produktów leczniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne.

Odpowiadając na pismo Spółki z dnia 26 lutego 2004r. o udzielenie pisemnej informacji w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów reklamy produktów leczniczych, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. ...

Czy wydatki związane z prowadzoną przez Spółkę reklamą produktów leczniczych (w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego) będących przedmiotem działalności produkcyjnej i handlowej Spółki stanowią w pełnej wysokości koszty uzyskania przychodów Spółki.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08. 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz.926 ze zm.) na zapytanie Spółki z dnia 21 stycznia 2004r. informuje, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 28 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.z 2000r. poz.654 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania p ...

Czy w przypadku odliczenia kosztów wydatków poniesionych na leki w danym miesiącu rachunki wystawione przez aptekę mogą zawierać w części do kwoty 152 zł różne leki przyjmowane przez męża, czy tylko leki zalecone przez specjalistów, podobnie jak w części powyżej kwoty 152 zł? Czy stwierdzenie lekarza specjalisty o stosowaniu określonych leków musi mieć formę pisemnego potwierdzenia leków przyjmowanych przez męża czy wystarczą kserokopie informacji o zalecanych lekach wystawione przez lekarzy specjalistów?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu wydatków na cele rehabilitacyjne, ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Stosownie do ...

Jakiego rodzaju wydatki, uprawniają do skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej, skoro poniesiony został wydatki na cele leczniczo-rehabilitacyjne w latach 2003 i 2004 ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2004 r. (data wpływu 27.01.2004 r.) uprzejmie wyjaśnia. Uczęszcza Pan na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne oraz przebywał na leczeniu w sanatorium na co posiada Pan dokument "potwierdzajacy pobyt". Posiada Pa ...

Momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku przekazania leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia do sprzedaży komisowej.

Zgodnie z art. 765 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) poprzez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizją) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 08 sty ...

czy inwalida I grupy może odliczyć od dochodu, w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne wydatki poniesione w 2003r. na: -opłacenie przewodników osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, -opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa, -zakup leków zaleconych przez lekarza specjalistę?

Zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r., Nr 14 poz 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązujacym w 2003r. podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art.9, art.24 ust.1 i 2 oraz ust.4-6 i 8-12 lub art.24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu miedzy innymi kwot wydatków na cele rehabilita ...

Generowanie strony w 86 ms