Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa sprzedaży

Firma polska zakupiła na Białorusi olej napędowy. Następnie olej został sprzedany innej firmie polskiej (czynność zobowiązująca - zawarta została w Polsce) zaś przeniesienie posiadania oleju nastąpiło poza terytorium RP na podstawie protokółu przekazania. Czy opisana powyżej czynność sprzedaży rzeczy oznaczonych co do gatunku, która dla dojścia do skutku wymaga przeniesienia posiadania rzeczy, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

W myśl art. 3 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86, poz. 959 poz. ze zm./ obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W przedstawionej sprawie czynnością cywilnoprawną jest umowa sprzedaży rzeczy oznaczonych co do gatunku położonych za granicą, w sytuacji gdy nabywca ma siedzibę na terytorium RP a wydanie rzeczy, ...

Na kim ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu sprzedaży nakładów poniesionych na wybudowanie stoiska handlowego?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu sprzedaży nakładów poniesionych na wybudowanie stoiska handlowego stwierdzam, że ...

Czy sprzedaż walut obcych jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych?

W przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym, planuje ona zawierać umowy sprzedaży walut obcych, w których występować będzie zarówno jako zbywca jak i nabywca. Spółka stoi na stanowisku, iż te umowy nie będą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych, ze względu na zwolnienie zawarte w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 41 z 2005r. poz ...

Ze stanu faktycznego przedstawionego w powyższym pismach wynika, że Spółka zamierza zawrzeć umowę przedwstępną, na mocy której Strony zostaną zobowiązane do zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oraz budynków, budowli, urządzeń i ruchomości. Przedmiotem umowy przedwstępnej oraz umowy sprzedaży będą: a) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z własnością wszystkich znajdujących się na niej budynków stanowiących odrębne nieruchomości, budowli i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności, (nieruchomości), opisane w § 1 umowy przedwstępnej; b) ruchomości wymienione w umowieza cenę netto w łącznej wysokości 100 000 000,00 zł ("Cena"), na którą składa się:cena netto prawa użytkowania wieczystego działki gruntu w wysokości 96 484 000,00 zł ("Cena I"),cena netto budynków stanowiących odrębne nieruchomości oraz budowli i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności w wysokości 3 500 000,00 zł (Cena II")cena ruchomości w wysokości 16 000,00 zł brutto /zawierająca podatek od towarów i usług/ ("Cena III")z zastrzeżeniem postanowień § 2 umowy przedwstępnej. Zgodnie z § 2.4 umowy przedwstępnej, Strony postanowiły, że Cena 1 zostanie ponadto podwyższona o kwotę warunkowej dopłaty w maksymalnej wysokości 30 610 000,00 zł netto ("Dopłata 1") pod warunkiem zwieszającym, że ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dotycząca nieruchomości zezwoli na wybudowanie na Nieruchomości więcej niż 70.822 m. kw. powierzchni. Zgodnie z treścią § 2.4 umowy przedwstępnej, o uzyskanie decyzji wystąpi Spółka bądź podmiot, na rzecz którego spółka zbędzie Nieruchomość lub jej część pod dowolnym tytułem prawnym lub inny podmiot. Ponadto, zgodnie z § 2.11 umowy przedwstępnej, Strony postanowiły, że Cena 1 zostanie ponadto podwyższona: a) o kwotę warunkowej dopłaty w wysokości 5 000 000,00 zł netto pod warunkiem zawieszającym, że osoba trzecia złoży Spółce w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi do 30 czerwca 2006 r. oświadczenie, iż likwiduje Przepompownię (znajdującą się na terenie nieruchomości), lub b) o kwotę warunkowej dopłaty w wysokości 4 500 000,00 zł netto pod warunkiem zawieszającym, że osoba trzecia złoży Spółce w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi po dniu 30 czerwca 2006 r. jednak nie później niż po upływie 10 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży oświadczenie, iż likwiduje Przepompownię (każda z wymienionych pod literą a) i b) kwot zwana będzie dalej jako "Dopłata 2"). Zdaniem Podatnika, wartość Dopłaty 1 oraz Dopłaty 2 nie powinna stanowić części podstawy opodatkowania dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych

Ze stanu faktycznego przedstawionego w powyższym pismach wynika, że Spółka zamierza zawrzeć umowę przedwstępną, na mocy której Strony zostaną zobowiązane do zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oraz budynków, budowli, urządzeń i ruchomości. Przedmiotem umowy przedwstępnej oraz umowy sprzedaży będą: a) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z własnością w ...

Pytanie dotyczy obciążenia kosztów uzyskania przychodów wartością udzielonego bonusu od obrotu zgodnie z zawartą umową z firmą bułgarską.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki (data wpływu do tut. Urzędu 28.09.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 30.11.2005r. (data wpływu do Urzędu 01.12.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkoweg ...

Czy sprzedaż samochodu osobowego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą wpisanego do ewidencji środków trwałych , użytkowanego przez tę osobę dłużej niż 6 miesięcy i nabytego przez nią przed 1 maja 2004 r. podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Strony zawarły umowę sprzedaży samochodu osobowego, sprzedający będący osobą prowadzącą działalność gospodarczą użytkował ten samochód dłużej niż przez okres 6 miesięcy i wpisał go do ewidencji środków trwałych. Nabycie tego samochodu przez sprzedającego nastąpiło przed 1 maja 2004 r . W opisanym stanie faktycznym, według Podatnika zawarta umowa sprzedaży zwolniona jest od podatku od czynności cyw ...

Czy sprzedaż przez podatnika VAT nieruchomości zabudowanej budynkiem, nie stanowiącym towaru używanego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny sprawy: Spółka nabywa nieruchomość gruntową, na której posadowiony jest budynek biurowy. Budowa obiektu została zakończona w roku 2002. Zbywca jako wynajmujący podpisał szereg umów wynajmu powierzchni biurowej w budynku. Umowy te na podstawie art. 678 kodeksu cywilnego przechodzą, z mocy prawa na nowego właściciela nieruchomości. Wynajem powierzchni ...

Czy sprzedaż konia przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Przedstawiono następujący stan faktyczny sprawy: Podatnik kupił konie od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W opisanym stanie faktycznym, według Podatnika umowa sprzedaży zwierzęcia (konia) od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy, stanowiska przedstawioneg ...

w jaki sposób winna być wystawiona faktura korygująca w przypadku uznania, iż wobec przekazania nieruchomości do masy upadłości w trybie art. 134 Prawa upadłościowego i naprawczego, nastąpił zwrot towaru?

Jak wynika ze złożonego wniosku, w dniach 31.12.2002 r. oraz 07.01.2003 r. pomiędzy XXX, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą XXX a XXX zostały zawarte dwie umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanych, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach KW XXX oraz KW XXX, położonych w XXX przy ul. XXX (akt notarialny z dnia 31.12.2002 r., Rep. A nr XXX zmieniony w dniu 24.02.2003 r., Re ...

jakie konsekwencje związane będą z ewentualnym nieprzyjęciem faktur korygujących przez XXX w szczególności w aspekcie wpływu odmowy przyjęcia faktury korygującej na możliwość rozliczenia podatku VAT przez Syndyka Masy Upadłości w imieniu masy w związku z dokonaniem sprzedaży? Jakie ewentualnie środki ochrony prawnej na gruncie prawa będą służyły w takiej sytuacji wystawcy faktury korygującej?

Jak wynika ze złożonego wniosku, w dniach 31.12.2002 r. oraz 07.01.2003 r. pomiędzy XXX, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą XXX a XXX zostały zawarte dwie umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanych, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach KW XXX oraz KW XXX, położonych w XXX przy ul. XXX (akt notarialny z dnia 31.12.2002 r., Rep. A nr XXX zmieniony w dniu 24.02.2003 r., Re ...

Generowanie strony w 22 ms