Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cel publiczny

Podstawa opodatkowania

Szanowna Pani Dyrektor, w związku z otrzymywanymi od podatników sygnałami o udzielaniu przez podległe Pani urzędy skarbowe rozbieżnych wyjaśnień w sprawie przekazywania darowizn przez osoby prawne na rzecz organizacji pozarządowych, przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów w tej kwestii. Z przepisu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że aby można było d ...

Pytanie 1. Czy w przypadku zbycia przez Gminę Miasto niezabudowanej nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cel publiczny (pod budowę zaplecza dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji) od wartości darowizny winien być pobrany podatek VAT? Tytuł własności na przedmiotową nieruchomość gruntową Gmina Miasta nabyła z dniem 5 grudnia 1990 roku. Pytanie 2. Czy w przypadku zbycia przez Gminę Miasto niezabudowanej nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno-usługową, do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%? Gmina Miasto nabyła tytuł własności na przedmiotową nieruchomość z dniem 5 grudnia 1990 roku. Pytanie 3. Czy sprzedaż przez Gminę Miasto w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym, od którego wybudowania upłynęło 5 lat i więcej, zwolniona jest od podatku VAT? Czy zwolnienie to dotyczy również sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce zbywanego łącznie z lokalem mieszkalnym?

Ad.1. Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. 54, poz. 535) od 1 maja 2004 roku grunty uznaje się za towary. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju podlegają opodatkowaniu podatku od towarów i usług (art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy). Przez odpłatną dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatn ...

Czy Gmina, dokonując zamiany nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne na podstawie umowy cywilnoprawnej, jest zobowiązana opodatkować podatkiem od towarów i usług przedmiotową transakcję i od jakiej wartości (wartości nieruchomości czy wysokości dopłaty) ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, stwierdza że stanowisko Urzędu Miejskiego, przedstawione we wniosku nr WIM.I.AK.7220-11/05 z dnia 20.06.2005 r., który wpłynął do tut. urzędu skarbowego w dniu 22.06.2005 roku, o ud ...

Dochód uzyskany przez organizację pożytku publicznego z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej będzie – na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – wolny od tego podatku, o ile zostanie faktycznie przeznaczony na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że w poprzednim roku podatkowym koszty działalności statutowej przewyższyły środki pozyskane przez organizację na jej prowadzenie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Czy wydatki przekraczające wartość Funduszu zasobowego a przeznaczone na zakup środków trwałych na działalność gospodarczą względnie podwyższenie wartości Funduszu zasobowego do wartości netto środków trwałych spowoduje obowiązek naliczenia podatku od osób prawnych w wysokości 19% (art. 17 ust. 1b)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oddanymi Spółce do używania w oparciu o umowę użyczenia zawartą z Gminą skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy w związku z otrzymaniem od Gminy Miasto do bezpłatnego używania środków trwałych, można zakwalifikować Wnioskodawcę do spółek uprawnionych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy w świetle powyższych okoliczności stanu faktycznego i prawnego Fundacja jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód przeznaczony na pokrycie kosztów funkcjonowania fundacji zachowuje status dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu ...

możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 31 ms