Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zrzeczenie się własności rzeczy

W 1992 r. poprzez połączenie dwóch lokali mieszkalnych podatnicy nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do 2 lokali mieszkalnych. Następnie w kwietniu 2004 r. umowami o ustanowienie spółdzielczych własnościowych praw do lokali dokonali rozdzielenia powyższych mieszkań, by w maju 2004 r. dokonać sprzedaży jednego z nich. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży w maju 2004 r. jednego z lokali podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 28 ustwy o podatku dochodwym od osób fizycznych?

Zgodnie z ustalonym stanem faktycznym, w dniu 25 maja 2004 r. aktem notarialnym Rep A nr .../2004 Państwo XX dokonali sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 20, nabytego na podstawie umowy z dnia 28 kwietnia 2004 r. o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W oparciu o pismo Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 19.07.2004 r. ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, w celu obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, koszty zrzeczenia się nieruchomości dotyczące opłaty skarbowej, wartości gruntów oraz niezamortyzowanej wartości budowli?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (DZ. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu pisma N. z dnia 18.04.2005 r. (znak: DN2-0 ...

Czy zrzeczenie się nieodpłatnie gruntów przeznaczonych na drogi na rzecz gminy nie powoduje powstania obowiązku podatkowego z tytułu podatku VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.97 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 05.07.2005 roku uzupełnionego pismem z dnia 26.07.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług zrz ...

Czy zrzeczenie się prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z własnością budowli na nich usytuowanych stanowi przychód podatkowy ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku spółki z o.o. z dnia 15 maja 2006 r. uzupełnionego 23 maja 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania zrzeczeni ...

Czy odpisanie w koszty zrzeczonego prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z własnością budowli na nich usytuowanych stanowi koszt uzyskania przychodów ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o. o. z dnia 15 maja 2006 r. uzupełnionego 23 maja 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zaliczenia do kosztó ...

Generowanie strony w 5 ms