Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ryzyko

Czy odpisanie do ewidencji pozabilansowej wierzytelności pod postacią ekspozycji kredytowych i rezerwy na nie tworzonych w świetle § 24 ust. 7a rozporządzenia MF w spr. szczególnych zasad rachunkowości banków, nie stanowi odpisania wierzytelności jako nieściągalnej i nie pozbawia Banku prawa do zaliczenia rezerwy do kosztów uzyskania?

W odpowiedzi na pismo Spółki (data wpływu 25.06.2004 r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) informuje, że: W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) koszta ...

Czy w przypadku nabycia akcji innej spółki koszty Podatnika: "due diligence", "success fee", koszty doradztwa finansowego, usług prawnych i doradczych stanowią kup w momencie poniesienia? Czy zapłacona cena akcji i inne koszty bezpośrednio związane z zakupem (opłaty: notarialna i skarbowa, prowizja biura maklerskiego) będą kup w momencie sprzedaży akcji?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

czy niespłaconą część należności - 15% tzw. udział własny Spółki - można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli wystąpią okoliczności określone w art. 16 ust.2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego , Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: ...

Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku za wykonaną analizę ekonomiczno - finansową innego podmiotu, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14 b § 5, art. 233 § 1 pkt 2 lit. a oraz art. 207 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Jednostki z dnia 3.02.2006r. na postanowienie intrepretacyjne Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu nr PD-423-78/GC/ ...

czy prawidłowe jest stanowisko Banku, że w związku z wdrożeniem przez Bank zasad rachunkowości określonych przez MSR rezerwa IBNI utworzona w roku 2005 r na poniesione lecz nieudokumentowane ryzyko kredytowe stanowi w okresie przejściowym roku 2005 koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości utworzonej kwoty rezerwy zgodnie z MSR, oraz, czy w latach następnych kosztem uzyskania przychodu będą kwoty przyrostu tej rezerwy odnoszące się do poszczególnych lat ich tworzenia.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm), po rozpatrzeniu wniosku Banku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz ...

Czy otrzymanie od Ubezpieczyciela, zgodnie z Umową Ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego z opcją windykacji należności, odszkodowania z tytułu nieściągalnych należności handlowych nie powoduje skutków podatkowych u Spółki - odszkodowanie nie stanowi przychodu, kosztem uzyskania przychodu nie są należności Spółki w części, w jakiej z mocy prawa przeszły na Ubezpieczyciela?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Czy przychód uzyskiwany przeze mnie z tytułu świadczenia na rzecz zleceniodawcy usług polegających na prowadzeniu zajęć nauki języka obcego dla osób trzecich jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 12-01-2007r., udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie stwierdzam, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłow ...

Czy w świetle dyspozycji przepisu art.16 ust.1 pkt 26 w związku z art.15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla określenia wartości rezerwy celowej tworzonej na pokrycie wierzytelności udzielonej w walucie obcej, uprawniającej do wykazania kosztu podatkowego uwzględnić należy bieżący kurs tej waluty to jest kolejno kurs z dnia utworzenia rezerwy celowej oraz następnie z jej każdorazowej aktualizacji na skutek dokonanego przeglądu wierzytelności oraz ich zabezpieczeń, a także wartości wynikającej z ceny waluty?

Bank w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udziela kredytów, pożyczek, gwarancji albo poręczeń spłaty kredytów lub pożyczek w walutach obcych. W odniesieniu do części z nich ze względu na zidentyfikowane przesłanki utraty wartości, tworzone są odpisy aktualizujące zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR) Nr 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”. Kwalifikacja odpis ...

Czy otrzymane odszkodowanie stanowi przychód do opodatkowania ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana w złożonym w dniu 27 marca 2007 r. i uzupełnionym w dniu 9 maja 2007 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i ...

Czy należność pokryta odszkodowaniem, która już nigdy nie zostanie odzyskana stanowi koszt uzyskania przychodu ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zmianami) - uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana w złożonym w dniu 27 marca 2007 r. i uzupełnionym w dniu 09 maja 2007 r. wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej inte ...

Generowanie strony w 8 ms