Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wydatki innego podmiotu

Czy wydatki poniesione przez sąsiada podatnika na nadbudowę budynku mieszkalnego stanowiącego własność podatnika spowodują obowiązek zapłaty podatku ?

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 9 ust. 2 tej ustaw ...

Czy koszty wypłaconych prowizji od ilości sprzedanych na terenie Rosji aparatów pochłaniających są w myśl art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma F. „K.” S.A. z dnia 20.09.2004 r. (znak: DK 1515/04, data wpływu do tut. Urzędu 21.09.2004 r.), uzupełnionego w dniu 24.09.04 r. pismem znak: DK 1523/04, o udzielenie pisemnej informacji o zakre ...

dotyczy odliczeń od podatku nakładów poniesionych na modernizację lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie umowy użyczenia oraz wpłat poniesionych na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu z dnia 14.03.2005 r. (znak: US-I-415/2/2005) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, od ...

Czy wydatki poniesione na przystosowanie urzadzeń będących własnością dostawcy będą stanowiły koszt uzysknaia przychodu podatnika.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 11 maja 2005 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z dnia 02 maja 2005 r. Nr PD/423-26/05/25576 stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie d ...

Pytanie dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za parkowanie prywatnego samochodu osobowego przewodniczącego Organizacji

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tut. Urzędzie dnia 23.02.2005r. (uzupełnionego dnia17.03.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywi ...

Czy po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę jawną na podstawie art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych, w przypadku uzyskania przychodów ze zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nie podlegających amortyzacji, za koszty uzyskana tych przychodów u wspólników spółki jawnej można uznać wydatki poniesione na nabycie tych środków i wartości przez sp. jawną?

DECYZJA Na podstawie art. 14 b § 5 oraz art. 93a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U nr 8, poz. 60) i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000 roku Dz. U nr 14, poz. 176 ze zm) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25 maja 2005 roku złożonego przez pełnomocnika na postanow ...

1. Czy do ustalenia wartości początkowej do celów amortyzacji przejętych środków trwałych ma zastosowanie art. 22g ust. 1 pkt 3 z uwzględnieniem ust. 15 (wartość rynkowa na podstawie aktu notarialnego jako cena nabycia) i czy może być ustalona wg zasad: - w stosunku do nieruchomości na podstawie wyceny rzeczoznawcy, - w stosunku do maszyn i urządzeń wartość rynkowa równa jest wartości księgowej netto wynikającej z ewidencji środków trwałych na dzień 31.03.2005 r. (ustalono na podstawie informacji firm zajmujących się sprzedażą maszyn w tej branży), - w stosunku do środków transportu średnia cena giełdowa poszczególnych samochodów z dnia 31.03.2005 r.? Czy jednak należy zastosować art. 22g ust. 13 pkt 5, tj. przyjęcia wartości początkowej określonej w ewidencji podmiotu (małżonki) przekazującego przedsiębiorstwo, z uwzględnieniem dotychczasowego umorzenia i zasady naliczania odpisów amortyzacyjnych? 2. Czy wystąpi na dzień 31.03.2005 r. remanent początkowy obejmujący spis wyrobów gotowych i materiałów do produkcji wg wyceny wynikającej z aktu notarialnego (wartość rynkowa) i będzie podstawą do ustalenia dochodu na dzień 31.12.2005 r. wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz objaśnieniach do niej - pkt 22 - 24? 3. Czy poniesione wydatki po 31.03.2005 r. potwierdzone dowodami księgowymi prawidłowo wystawionymi, takie jak: - odsetki od kredytu obrotowego i inwestycyjnego zaciągnięte na działalność gospodarczą przez żonę, do czasu zmiany umowy kredytowej, - zdarzenia powstałe przed 31.03.2005 r. np. zużycie gazu na potrzeby działalności gospodarczej, a zafakturowane w m-cu kwietniu są kosztem uzyskania przychodu?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 48 i art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu pana wniosku z dnia 11.07.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.07. ...

1. Czy ponoszone przez Spółkę od 1997 r. do dnia dzisiejszego i w przyszłości, wpłaty na podtrzymanie działalności "A" Sp. z o.o. w likwidacji i prowadzenie przez nią postępowań prawnych, stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych?2. W jaki sposób na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozliczyć w czasie ponoszone na rzecz "A" Sp. z o.o. w likwidacji wydatki dotyczące podtrzymywania jej egzystencji i prowadzonych postępowań prawnych?

Decyzja Na podstawie art. 233 związku z art. 239 i art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia Sp. z o.o. "H" z dnia 30.06.2006 r. wniesionego na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 20.06.2006 r. nr 1471/DPD1/423/54/06/MK/1 w spraw ...

Czy poniesiony wydatek w imieniu klienta stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki, a zwrócona kwota stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 24.11.2006r. (data wpływu do US Warszawa Mokotów 28.11.2006r.), przekazanego do tut. Urzędu pismem z dnia 22.02.2007r. Nr 1449/BP/422/331/07/IB przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śr ...

Czy kwotę składającą się z należności głównej dotyczącej zakupu oleju a wynikającą z niezapłaconych przez jednostkę faktur zakupu, odsetek od tych należności oraz kosztów sądowych, które spłaciła gmina na mocy otrzymanego wyroku sądowego należy traktować zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako przychody zakładu podlegające opodatkowaniu. Czy może należy kwotę tą traktować jako dotację otrzymaną od jednostki samorządu terytorialnego, która na mocy art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest wolna od podatku.

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie L.dz.283/03/2007 z dnia 28.03.2007r, przesłane za pośrednictwem poczty w dniu 30.03.2007r.(data stempla), które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 02 kwietnia 2007r. postanawia:uzn ...

Generowanie strony w 25 ms