Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakres usługi


Wykonuję usługi w zakresie układania parkietów, cyklinowania, montażu schodów i stopni drewnianych, produkcji i montażu wyrobów stolarskich i sprzedaży tych wyrobów oraz w zakresie sprzedaży lakieru. Jak mam traktować zakup lakieru : jako sprzedaż czy koszt mojej usługi (do zakupionego lakieru, jeżeli wykonuję usługę nie doliczam marży)?

Na podstawie art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 02.12.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie wyjaśnia co następuje: Złożone zapytanie dotyczy kwestii zakwalifikowania wydatku związanego z zakupem lakieru. Prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, polegającą na ukła ...

dotyczy opodatkowania podatkiem liniowym

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 9a ust. 2 i 3 w związku z art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, po rozpatrzeniu wniosku pani Jolanty B. z dnia 7.01.2005 r. (data wpływ ...

dotyczy opodatkowania podatkiem liniowym

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 9a ust. 2 i 3 w związku z art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, po rozpatrzeniu wniosku pana Krzysztofa K. z dnia 7.01.2005 r. (data wp ...

Czy wykonywane przez spółkę usługi dotyczące budownictwa mieszkalnego (obejmujące kwoty za robociznę, zastosowane materiały, pracę urządzeń oraz sprzętu) winny być opodatkowane 7 % stawką VAT ?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku spółki z dnia 18.02.2005 r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. uznaje stanowisko podatnika za prawidłowe UZASADNIENIE W dniu 24 lu ...

Podatnik zapytuje czy do podstawy opodatkowania usługi uszlachetniania wlicza się usługi dodatkowe takie jak transport, opakowanie, dodatek za ekspres oraz inne usługi, za które nabywający jest obowiązany zapłacić?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 24.01.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.01.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 24.03.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani ...

dotyczy określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w odniesieniu do świadczonych usług budowlano-montażowych, polegających na "(...) wykonaniu i montażu rolet i bram garażowych wraz z napędami lub bez w budownictwie mieszkaniowym"

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 19 ust. 1 i 13 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 31.08.2005 r. (z datą wpływu do tut. organu 1.09.2005 r.) ...

Czy wystawiając fakturę VAT kontrahentowi zagranicznemu za usługi świadczone na terytorium Polski, polegające na dostosowaniu linii produkcyjnej skierowanej do pakietu zamówień, prawidłowo rozpoznaje daną transakcję dla potrzeb ustawy o podatku od towarów i usług jako świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT stawką w wysokości 22%?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 14.10.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.10.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opoda ...

Podatnik pyta o sposób rozliczenia się za 2005r. i wybór formy opodatkowania na 2006r. w przypadku kiedy Naczelnik Urzędu Skarbowego określił decyzją zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznychza 2004r.- z uwagi na utratę warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a zakres usług wykonywanych przez podatnika w roku 2005 i 2006 nie uległ zmianie.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Dz.U. Nr 8 ,poz.60 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 05.01.2006r. przez Panią X , uzupełnionym w dniu 17.01.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego rozstrzygając kwestię sposobu rozliczenia za 2005r. i wyboru fo ...

Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT dla opisanych usług budowlanych i budowlano-montażowych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 12.05.2005 r., w sprawie wydania pisem ...

Generowanie strony w 40 ms