Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż środków trwałych

Jak należy ustalić wartość początkową pojazdu wprowadzanego do środków trwałych, stanowiącego wspólność majątkową małżonków? Czy dochód ze sprzedaży powyższego składnika majątku stanowić będzie dochód z działalności gospodarczej?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami ) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie z dnia 01.09.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż zamierza wprowad ...

Wspólnicy spółki cywilnej pytają, czy przychód ze sprzedaży środków trwałych zaliczany jest do przychodów roku podatkowego, których wartość decyduje o obowiązku prowadzenia w następnym roku podatkowym ksiąg rachunkowych.

Zdaniem wnoszących zapytanie przychód 800 000 EURO powodujący obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych należy ustalić w oparciu o ustawę o rachunkowości. Według art. 2 ust.1 pkt 2 tej ustawy, jej przepisy stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spó ...

Prowadzę działalność gospodarczą obejmująca także wynajem nieruchomości na własny rachunek. W grudniu 2004r. przed upływem pięciu lat od nabycia, sprzedałam wykorzystywane w tej działalności prawo wieczystego użytkowania działki gruntu i znajdujące się na tej działce budynki niemieszkalne objęte odpisami amortyzacyjnymi. Z racji wykonywanej działalności gospodarczej opłacam podatek dochodowy od osób fizycznych na ogółnych zasadach według stawki liniowej. Czy przychód z tej sprzedaży będzie u mnie stanowił przychód z działalności gospodarczej?

Postanowienie Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U.nr 8, poz. 60 z 2005r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.02.2005r. postanawia uznać Pani stanowisko zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji stosowania przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 18.02.2005 ...

Czy od chwili przekazania samochodu do sprzedaży: - odpisy amortyzacyjne stanowią koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, - nieuznana za koszt uzyskania przychodu część odpisów amortyzacyjnych zmniejszy dochód ze sprzedaży samochodu?

Wspólnicy spółki komandytowej zakupili w m-cu lutym 2003 r. samochód osobowy marki „Chrysler” na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Samochód ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Jego miesięczny odpis amortyzacyjny stanowił w całości koszt uzyskania przychodu. W dniu 4.02.2004 r. spółka przekazała samochód do A. w celu sprzedaży. W związku z tym, iż samochód nie został ...

Czy kwota ze sprzedaży udziału we współwłasności samochodu będącego składnikiem majątku w likwidowanej spółki cywilnej stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej, a koszty związane z jego uzyskaniem będą stanowiły niezamortyzowaną wartość samochodu?

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na pismo z dnia 28 marca 2003 r. (wpływ 17.04.2003 r.), uzupełnione pismami z dnia 8 kwietnia i 15 maja 2003 r. w sprawie określenia wysokości przychodów i kosztów z tytułu sprzedaży udziału we współwłasności samochodu - wyjaśnia, co nast ...

Komornik sądowy w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z wniosku wierzyciela dokonuje sprzedaży ruchomości w postaci środków trwałych, wyposażenia oraz towarów handlowych dłużnika będącego podatnikiem podatku od towarów i usług. Postawione tytanie dotyczy rozstrzygnięcia kwestii cay sprzedaż licytacyjna tych ruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.01.2005 r. znak II KM.2253/03 i inne uzupełnionego pismem z dnia 09.03.2005 r. znak II KM.2253/03 w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam: ocenić stanowisko Strony jako p ...


Czy przy wyprowadzeniu budynku z ewidencji środków trwałych i przejęciu go na cele osobiste, czynność ta korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?Jeśli sprzedaż nastąpi po 6 latach i 1 miesiącu to sprzedaż taka korzysta ze zwolnienia , natomiast jeśli nastapi w ciągu 6 lat to będzie opodatkowane 19 %/podatek liniowy/ - gdy spółka istnieje, a wg skali podatkowej /19,30,40 % gdy spólka zakończy działalność. Czy prawidłowo?

Pismem z dnia 22.03.2005r /data wpływu do tut. Urzędu 01.04.2005r/ zwrócił się Pan o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedmiotowego pisma wynika, iż prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą w spółce z Panem J.G., obaj działając w imieniu i na rzecz „Przedsiębiorstwa" S.C, dokonaliście zakupu gruntu i ...

Czy sprzedaż ciągnika siodłowego (nieobjętego ubezpieczeniem dobrowolnym, który uległ wypadkowi) i wynikająca z tego różnica między niższym osiągniętym przychodem z tytułu sprzedaży, a ceną netto wynikającą z wartości początkowej pomniejszonej o sumę odpisów amortyzacyjnych będzie stanowiła dla podatnika koszty uzyskania przychodów?

Dotyczy: podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Odpowiadając na pismo z dnia 15.04.2004 r. (data wpływu 19.04.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego w ...

Dotyczy kwestii sprzedaży rzeczowego składnika majątku trwałego tj. hali produkcyjnej wprowadzonej do ewidencji w 1959 r., czy w tym przypadku sprzedaż w/w hali jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

Działając na podstawie przepisu: art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.01.2005 r. znak FA-188/1/2005 (data wpływu do tut. Organu 20.01.2005 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, ż ...

Generowanie strony w 5 ms